Vitajte na stránke školy

Informácie o škole, jej aktivitách, rozvrhy hodín, ako aj informácie o aktivitách školského klubu detí a centra voľného času pri ZŠ.

Hlavné menu

Zo života školy

Sobota 25. 4. 2015

Počet návštev: 1205200

Kontakt

 • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
  Krosnianska č. 4, 040 22 Košice
 • /fax: škola: +421 55 - 671 57 19
  jedáleň: +421 55 - 671 57 18

Novinky

 

Dňa 22.4.2015 sa uskutoční Deň otvorených dverí v špeciálnych triedach pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.

Prosíme poplatky ŠKD za apríl, máj, jún 2015 v sume 11,- € mesačne (spolu 33,- €) zaplatiť do 15. 5. 2015 na účet školy bankovým prevodom, alebo poštovou poukážkou.

Darujte 2 % dane Rodičovskému združeniu

 

 Vážení rodičia a priatelia školy!

     Poslaním Rodičovského združenia je podieľať sa v spolupráci so školou na výchove a vzdelávaní detí. Aj vďaka finančným prostriedkom získaným z podielu 2% dane z príjmu môžeme organizovať rôzne vedomostné a športové súťaže pre Vaše deti, či materiálne doplniť jednotlivé kabinety odborných predmetov pre zabezpečenie modernejšieho vzdelávania.

     Z finančných prostriedkov získaných z podielu 2% daní v minulom roku sa nám v spolupráci so školou podarilo modernizovať učebne informatiky, kde boli zakúpené notebooky a interaktívna tabuľa.

V ďalšom roku by sme chceli pokračovať v dozariaďovaní multimediálnej a jazykovej učebne, čo predpokladá nemalé investície do počítačovej siete a softvéru.

     Preto si Vás dovoľujeme osloviť so žiadosťou o podporu týchto cieľov, aby sa zabezpečilo zvyšovanie vedomostnej úrovne detí a škola i naďalej bola hodnotená ako najlepšia škola nášho kraja.

       Vopred ďakujeme za Vašu podporu 

      MUDr. Jana Mušinská
      predsedníčka Rodičovského združenia


II.  ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

Obchodné meno alebo názov

12

Rodičovské združenie pri ZŠ Krosnianska 4

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo                                                                                

13

Krosnianska 4, 040 22 Košice

Právna forma                                                                      Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID)

14

 Občianske združenie

 

15

1

7

3

1

9

6

1

7

 ∕

3

3

8

 

Stiahnite si editovateľné pdf tlačivo vyhlásenia zamestnanca
s predvyplnenými údajmi o rijímateľovi: Vyhlasenie_zamestnanci_PDF.pdf

Postup krokov na poukázanie 1,5% (2%) dane nájdete na   http://www.rozhodni.sk.

 

Riaditeľské voľno

 

Riaditeľka školy  Ing. Danka Daneshjoová v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5) oznamujem, že na dňa  4. mája 2015 (pondelok) poskytujem žiakom školy riaditeľské voľno z organizačno - technických dôvodov -  prerušenie distribúcie elektriny v termíne 4. máj 2015 od 07:30 h do 15:30 h oznámené Východoslovenskou distribučnou, a. s., Mlynská 31, Košice listom č. 12/108690/2015.

 

Riaditeľské voľno

 

Riaditeľka školy  Ing. Danka Daneshjoová v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5) oznamujem, že na dňa 15. apríla 2015 poskytujem žiakom piateho, šiesteho, siedmeho a ôsmeho ročníka riaditeľské voľno z organizačných dôvodov -  konanie Celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ T9-2015.

 

Zbierka

 

Rodičovské združenie pri ZŠ Krosnianska 4 v Košiciach si Vás dovoľujeme informovať, že organizuje finančnú zbierku pre zabezpečenie štruktúrovanej kabeláže pre zabezpečenie internetového pripojenia do každej triedy a učebne budovy školy ZŠ Krosnianska 4 v Košiciach. Odhadované náklady sú do 8 000 EUR. Plánovaný termín realizácie je júl - august 2015. O stave zbierky budeme informovať raz za mesiac na našej webovej stránke. Vopred ďakujeme za Vašu podporu, ktorou pomôžete zmodernizovať vyučovací proces na škole.

Zbierka je zapísaná v registri zbierok pod číslom: 000-2015-006641.

Finančné prostriedky môžete posielať do  31. 12. 2015 na č. účtu:
IBAN: SK31 0200 0000 0034 5794 7054        BIC: SUBASKBX

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom, že z dôvodu zvýšenia bezpečnosti žiakov a ochrany majetku školy, žiakov a zamestnancov bol sprísnený režim vstupu a pohybu cudzích osôb v budove školy...

Veľkonočné prázdniny

 Veľkonočné prázdniny sa začnú vo štvrtok 2. apríla a skončia v utorok 7. apríla 2015.
Školské vyučovanie sa začne v 
stredu 8. apríla 2015.

Týždeň netradičného vyučovania


V dňoch 23. – 27. 3. 2015 zažijú naši žiaci TÝŽDEŇ NETRADIČNÉHO VYUČOVANIA - bez učebníc a zošitov. Žiaci 1.-4.ročníka si donesú iba peračník, zrkadielko, desiatu a pitie. Žiaci 5.-9. ročníka podľa pokynov vyučujúcich jednotlivých predmetov a triednych učiteľov. Vyučovanie bude prebiehať zážitkovou formou s využitím netradičných metód.

Jarné prázdniny

Jarné prázdniny od 23. 02. 2015 do 27. 02. 2015. Vyučovanie sa začne 02. 03. 2015.

Polročné prázdniny

Dňa 2. 2. 2015 (pondelok) sa uskutočnia polročné prázdniny.

Dňa 3. 2. 2015 (utorok) je riaditeľské voľno z dôvodu konania celomestského metodického dňa učiteľov základných škôl. Vyučovanie začína 4. 2. 2015 (streda).

 

Zápis žiakov do 1. ročníka

pre školský rok 2015/2016
sa uskutoční:

 

dňa 16. 1. 2015 (piatok)  od 14.00 do 18.00

dňa 17. 1. 2015 (sobota) od 08.00 do 12.00

 • Zapisujú sa deti narodené do 31.8.2009.
 • Na zápis je potrebné priniesť občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list a kartičku poistenca (budúceho prváka).
 • Na zápis musia prísť obidvaja rodičia. Ak jeden z rodičov na zápis nemôže prísť, môže druhého rodiča splnomocniť alebo vyjadriť súhlas vyplnením dotazníka a vyhlásenia, ktorý na zápis prinesie jeden z rodičov.

Triedne aktívy rodičov

 

Dňa 14. 1. 2015 (streda) sa uskutočnia triedne aktívy združenia rodičov v 1. -  9. ročníku  od 16.30 h v jednotlivých triedach.  

Vianočné prázdniny

Vianočné prázdniny začínajú 22. decembra 2014, končia

7. januára 2015. Vyučovanie po prázdninách začína 8. januára 2014 (štvrtok).

Vianočná besiedka

 

V piatok 19. 12. 2014 budú mať  žiaci I. stupňa o 10.00 h Vianočnú besiedku.

Hlavička - vedomostná súťaž

 

Vo štvrtok 18. 12. 2014 sa uskutoční 2. kolo školskej vedomostnej súťaže Hlavička žiakov 2. - 4.ročníka.

Mikuláš

Už v piatok 5. 12. 2014 ....... Tešíme sa !

Farebný týždeň zdravia

 

V termíne od  24. 11. 2014 do 28.11.2014 sa uskutoční na I.stupni

„ F A B Ý    Ý Ž Ň    R A “.

Cieľom tejto akcie je propagovať zdravý životný štýl. Každý deň je venovaný jednej farbe a úlohou je obliecť si viditeľnú časť odevu v tejto farbe ( neplatia žiadne doplnky ako opasky, sponky do vlasov, náramky a odznaky či iné drobnosti). Deti by v tomto oblečení mali prísť už z domu a mať ho na sebe celý deň.

Červený pondelok – Deň zdravého srdca

Zelený utorok – Deň ovocia a zeleniny

Modrá streda – Deň pitnej vody

Biely  štvrtok –  Deň mlieka

Žltý piatok – Deň boja proti šikanovaniu

Odmenou za zapojenie do akcie bude pre každého žiaka
dobrý pocit a pre najaktívnejšiu triedu pekná odmena. 

Triedne aktívy rodičov

Dňa 19. 11. 2014 (streda) sa uskutočnia triedne aktívy združenia rodičov v 1. -  9. ročníku  od 16.00 h v jednotlivých triedach.  

Plánované konzultačné hodiny učiteľov v tomto mesiaci sa nebudú konať.

Zber papiera

V dňoch 3. - 5. novembra 2014 organizuje rodičovské združenie zber papiera. Kontajner bude pristavený 

5. 11. 2014 (streda) od 7.00 do 12.00 h.

Strašidelná škola

Prijímanie do školského kráľovstva

 

Dňa 23. októbra 2014 o 16.00 h sa vo veľkej telocvični uskutoční prijímanie prvákov do Školského kráľovstva.

Srdečne pozývame rodičov prvákov.

Deň zdravej výživy

Dňa 16. októbra 2014 bude v rámci Dňa zdravej výživy prebiehať blokové vyučovanie (vyučovanie nebude prebiehať podľa rozvrhu).

Poďme sa učiť do prírody na kolobežkách

Rodičovské združenie poskytlo škole 15 väččších kolobežiek pre žiakov 2. stupňa a 27 menších pre žiakov 1. stupňa. Časť finančných prostriedkov vo výške 500, - EUR na nákup kolobežiek získalo z grantového programu Fondu zdravia mesta Košice na rok 2014 pod názvom "Poďme sa učiť do prírody".

Cieľom bolo hlavne ponúknuť deťom pre nich atraktívnu formu pohybu a využiť situovanie budovy školy v blízkosti promenádneho chodníka v lesoparku. Kolobežky sa využívajú na hodinách telesnej a športovej výchovy, na rýchly presun do prírody v rámci iných predmetov a v ŠKD počas bobytu žiakov vonku.  Kolobežky bude možné využiť aj v škole v prírode a na školských výletoch.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
  Krosnianska č. 4, 040 22 Košice
 • /fax: škola: +421 55 - 671 57 19
  jedáleň: +421 55 - 671 57 18

Fotogaléria