• 4. 9. 2019

  Aktualizovali sme modul TRIEDNE AKTÍVY

 • 4. 9. 2019

  Aktualizovali sme modul CVČ pri ZŠ K4

 • Organizačné zabezpečenie otvorenia školského roka 2019/2020

  Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční 2. septembra 2019 (pondelok).

  Organizačné zabezpečenie 1. školského dňa:

  7.45 h - príchod žiakov 2.- 9. ročníka do tried; žiaci 1. ročníka majú zraz pred budovou školy

  8.00 h - slávnostné otvorenie školského roka v átriu školy

  9.00 h - 10. 00 h - hodina s triednym učiteľom

  Školský klub detí bude v prevádzke od 6.00 h do 16.00 h.

  Školská jedáleň bude v prevádzke od 3. septembra 2019 (utorok).

  3. septembra 2019 (utorok) bude vyučovanie s triednym učiteľom. I. stupeň - 4 vyuč. hodiny, II. stupeň - 5 vyuč. hodín. Žiaci dostanú rozvrh hodín.

  4. septembra 2019 bude prebiehať vyučovanie podľa rozvrhu hodín.

 • Prijímacie pohovory

  25. apríla 2019 od 8.30 h sa uskutočnia prijímacie pohovory do 1. ročníka - špeciálna trieda pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.

 • 25. 6. 2019

  Aktualizovali sme modul Verejné obstarávanie

 • Riaditeľské voľno 17. 04. 2019

  Riaditeľka Základnej školy, Krosnianska 4, Košice Ing. Danka Daneshjoová oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. poskytuje dňa 17. apríla 2019 (streda) riaditeľské voľno pre žiakov 1. a 2. stupňa z prevádzkovo-organizačných dôvodov – konanie celomestského metodického dňa učiteľov.

 • Triedne aktívy RZ

  V stredu 12. júna 2019 o 16.30 h (alebo podľa pokynov triednej učiteľky) sa uskutočnia triedne aktívy RZ.

  Účasť rodičov vítaná!

   

 • Zmena termínu triednych aktívov RZ - 24.04.2019

  Z dôvodu konania celomestského metodického dňa sa termín triednych aktívov v 1. - 9. ročníku presúva zo 17. apríla 2019 na 24. apríla 2019 o 16.30 h.

  Účasť rodičov je vítaná!

 • 1. stretnutie budúcich prvákov (bežné triedy)

  30.  mája  2019 o 16.30  h   sa  uskutoční  1. stretnutie budúcich  prvákov s pani učiteľkami. Stretnutie sa uskutoční  na 3. poschodí - južný trakt.

  Program:

  • rozdelenie detí do tried
  • prevzatie rozhodnutí o prijatí dieťaťa do 1. ročníka v šk. roku 2019/2020 (obidvaja rodičia)
 • Zber papiera

  V dňoch od 08. 04. - 10. 04. 2019 organizuje Rodičovské združenie pri ZŠ Krosnianska 4, Košice ZBER PAPIERA.

  Papier môžete nosiť:

  08. 04. 2019 (pondelok) – do tried

  09. 04. 2019 (utorok) – do 13.30 h do tried
   
                                       od 13.30 – 16.30 h k zadnému vchodu

  10. 04. 2019 (streda) – len k zadnému vchodu školy na váhu
                                        od 7.00 h do 12.00 h.

  Všetky triedy budú ohodnotené podľa množstva nazbieraného papiera.

 • Zápis do 1. ročníka na šk. rok 2019-2020

  Zápis sa uskutoční :

  dňa 5. apríla 2019 (piatok)  od 14.00 h do 18.00 h

  dňa 6. apríla 2019 (sobota) od 08.00 h do 12.00 h

  Zapisujú sa deti narodené do 31.8.2013.

  • Na zápis so sebou prineste občiansky preukaz zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa (budúceho prváka).

   

  • Na zápis musia prísť obidvaja rodičia.Ak jeden z rodičov na zápis nemôže prísť, môže druhého rodiča splnomocniť (nie je potrebné overovať) alebo vyjadriť súhlas podpísaním čestného vyhlásenia na tlačive žiadosti o zápis, ktorý na zápis prinesie jeden z rodičov. 
  • Stiahnite ŽIADOSŤ O ZÁPIS pre vyplnenie rukou (formát pdf) alebo pre vyplnenie na počítači (formát docx)
  • Rodičia môžu navštíviť zápisy na viacerých školách, avšak zapísať dieťa môžu len na jednu základnú školu
  • Ak pre svoje dieťa žiadate odklad plnenia povinnej školskej dochádzky, je k žiadosti potrebné doložiť aj odporúčanie centra pedagogicko - psychologického poradenstva a odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast. Tu si môžete stiahnuť formulár žiadosti o odklad povinnej školskej dochádzky pre vyplnenie rukou (formát pdf) alebo pre vyplnenie na počítači (formát docx).   
  • Na zápise bude v piatok 05. 04. 2019 prítomná Mgr. Judita Englerová, školská psychologička.

   

   

   

  Kritéria pre prijatie žiakov do prvého ročníka bežnej triedy ZŠ Krosnianska 4, Košice(Interná smernica o zápise č. 2/2018, čl. 4)

  1. Podľa § 20 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. sa na plnenie povinnej školskej dochádzky prednostne príjmu žiaci, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode Základnej školy, Krosnianska 4, Košice a žiaci umiestnení v školskom zariadení alebo v inom zariadení na základe rozhodnutia súdu, ktorého sídlo sa nachádza v školskom obvode Základnej školy, Krosnianska 4, Košice, a to až do výšky maximálneho počtu žiakov v triede prvého ročníka.
  2. Ak je v termíne zápisu počet zapísaných žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí ju majú plniť v tunajšej škole, vyšší, ako sú kapacitné možnosti tunajšej školy, postupuje riaditeľka školy podľa usmernenia zriaďovateľa - Oddelenie školstva Magistrátu mesta Košice.
  3. Ak po termíne zápisu, najneskôr do 30 apríla, podá rodič žiadosť na plnenie povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa (zápis), ktoré spĺňa kritérium podľa čl. 4 bodu 1 tejto smernice, bude toto dieťa prednostne prijaté do maximálneho počtu 22 žiakov v triede (§ 29 ods. 5 písm. c) zákona č. 245/2008 Z.z.). V prípade, že škola nemá voľné kapacity, postupuje sa podľa bodu 11, článku 2 tejto smernice.
  4. Po prerokovaní organizácie prvého ročníka so zriaďovateľom sa v prípade voľných kapacít do maximálneho počtu 22 žiakov v triede prijímajú ostatné zapísané deti v nasledovnom poradí:
  1. deti zamestnancov školy
  2. deti, ktoré majú súrodenca, ktorý je žiakom tunajšej školy a navštevuje špeciálnu triedu pre žiakov s intelektovým nadaním, pričom mladší súrodenec má vyššiu prioritu
  3. deti, ktoré majú súrodenca, ktorý je žiakom tunajšej školu a navštevuje bežnú triedu, pričom mladší súrodenec má vyššiu prioritu.
  1. Do maximálneho počtu 25 žiakov v triede prvého ročníka (navýšenie o 3 žiakov v triede) možno prijať žiaka z dôvodu:
  1. zmeny trvalého pobytu žiaka,
  2. opakovania ročníka žiakom,
  3. prestupu žiaka z inej školy,
  4. osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky žiaka podľa § 23 písm. a) až e),
  5. preradenia žiaka do vyššieho ročníka bez absolvovania predchádzajúceho ročníka.
  6. preradenia žiaka do základnej školy.
 • Testovanie deviatakov T9 - 2019

  Dňa 3. apríla 2019 (streda) sa uskutoční testovanie žiakov deviateho ročníka z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.

  Žiaci (deviataci) sa musia dostaviť do školy o 7:45 h.

 • Riaditeľské voľno 03. 04. 2019

  Riaditeľka Základnej školy, Krosnianska 4, Košice Ing. Danka Daneshjoová oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. poskytuje dňa 3apríla 2019 (streda) riaditeľské voľno pre žiakov 5., 6., 7., a 8. ročníka z prevádzkovo-organizačných dôvodov – konanie celoslovenského testovania deviatakov T9.

 • Riaditeľské voľno 29. 03. 2019

  Riaditeľka Základnej školy, Krosnianska 4, Košice Ing. Danka Daneshjoová oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. poskytuje dňa 29. marca 2019 (piatok) riaditeľské voľno pre žiakov 1. a 2. stupňa z prevádzkovo-organizačných dôvodov – konanie školského metodického dňa učiteľov.

 • Deň otvorených dverí

  21. marca 2019 (štvrtok) od 8.30 h do 11.30 h sa na našej škole uskutoční Deň otvorených dverí. Rodičia sa budú môcť oboznámiť so spôsobom výučby v bežných a špeciálnych triedach pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. O 8.30 h a 10.30 h sa uskutočnia hlavné vstupy, počas ktorých Vám vedenie školy poskytne základné informácie o našej škole.

  Od 16.00 h do 18.00 h otvoríme brány nášho Školského kráľovstva pre deti - budúcich prvákov, ktorí si budú môcť vyskúšať svoje vedomosti a zručnosti v Písmenkove, Čísličkove, ...
   

  Tešíme sa na Vás! 

 • Informácia pre rodičov žiakov, ktorí navštevujú ŠKD

  Poplatky ŠKD za mesiace január, február, marec v sume 11,- € mesačne (spolu 33,- €) je potrebné zaplatiť najneskôr do 5. marca 2019 na účet školy bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou. Každý rodič vidí informácie o platbách, vrátane čísla účtu a variabilného symbolu v internetovej žiackej knižke (IŽK) - v časti komunikácia a platby.

 • Jarné prázdniny

  Jarné prázdniny od 18. februára  - 22. februára 2019. Vyučovanie sa začne 25. februára 2019.

 • 12. 2. 2019

  Aktualizovali sme modul Darujte 2 % z dane

 • Prerušenie prevádzky školy

  Riaditeľka Základnej školy Krosnianska 4 v Košiciach

  prerušuje prevádzku základnej školy

  v čase od 29. januára 2019 (utorok) do 1. februára 2019 (piatok).

  Prerušená je aj prevádzka školského klubu detí, centra voľného času a školskej jedálne. Žiaci sú z obedov automaticky odhlásení.

  Odôvodnenie:

  V sledovaní dochádzky žiakov došlo k výraznému nárastu chrípkového ochorenia. Prerušenie prevádzky školy bolo konzultované a odporúčané Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Košiciach, odborom hygieny detí a mládeže.

  Vyučovanie sa začne v pondelok 4. februára 2019.

 • Triedny aktív RZ na I. stupni

  V stredu 23. januára 2019 o 16.30 h (alebo podľa pokynov triednej učiteľky) sa uskutočnia triedne aktívy RZ v triedach I. stupňa. 

   

Fotogaléria

Kontakt

 • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
  Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
 • -

Mapa