2022/2023


Modrý gombík 2023

UNICEF je jednou z najvýznamnejších humanitárnych organizácií na svete, ktorá pomáha deťom v núdzi už od roku 1946. Pracuje vo viac ako 190 krajinách a teritóriách, na tých najťažšie dosiahnuteľných miestach. Milióny detí na svete vyrastajú v krajinách, ktoré pustošia vojny či prírodné katastrofy. Prichádzajú o svoje domovy, blízkych, nemôžu chodiť do školy a bezstarostne sa hrať so svojimi kamarátmi, nemajú prístup k čistej vode, výživnej strave či liekom.

Príspevkom do tohtoročnej zbierky MODRÝ GOMBÍK 2023 pomáhame zlepšiť duševné zdravie nielen deťom žijúcim v humanitárnych krízach, ale aj deťom na Slovensku. Na tento úmysel sa na našej škole sa vyzbieralo 16. a 17. mája 364 eur. Ďakujeme všetkým štedrým darcom.

                                                           


Komiks k 40. výročiu školy

V tomto školskom roku naša škola oslávi svoje 40. výročie. Pri tejto príležitosti sa na februárovom zasadnutí žiackeho parlamentu členovia dohodli na výtvarnej súťaži v maľovaní komiksu zo života žiakov. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: 5.-6.ročníky a 7.-9.ročníky. 12. 04. 2023 sa uskutočnilo vyhodnotenie súťažných prác členmi parlamentu a učiteľkami Mgr. Tomčákovou a Mgr. Nagyovou. V kategórii 5.-6. ročníkov sa na I. mieste umiestnila žiačka VI.A, na II. mieste žiačka VI.B a na III. žiačka a žiak z V.B triedy. V kategórii 7.-9. ročníkov I. miesto získala žiačka VIII.A triedy, II. miesto žiačka IX.D a na III. mieste sa umiestnila žiačka VII.B. Víťazom srdečne blahoželáme.

                           

     I. miesto - žiačka VI.A        I. miesto - žiačka VIII.A                   II. miesto - žiačka VI.B      II. miesto - žiačka IX.D

 

                                                                      

                              III. miesto - žiačka a žiak V.B                                       III. miesto - žiačka VII.B


Kolorit slovenského ornamentu

10. mája 2023 v rámci osláv Dňa mesta Košice 2023 sa ako sprievodné podujatie uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie 11. ročníka výtvarnej súťaže v kreslení a maľovaní ornamentov „Kolorit slovenského ornamentu.“ Súťaž bola organizovaná Súkromným etnografickým múzeom Humno v Košiciach, Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach, Domom Matice slovenskej v Košiciach a spoluorganizátorom Mestom Košice. Ocenené boli dve práce žiačok VI.B a VII.D. Srdečne blahoželáme a prajeme žiačkam ďalšie úspechy. 

                                

         práca žiačky VI.B                                                     práca žiačky VII.D

 


Vystúpenie Via Historica

Dňa 21.4. 2023 sme na škole privítali skupinu Via Historica.

Je to šermiarsko- divadelná kumpánia , ktorá nám ponúkla štylizovanú hodinu dejepisu .

Zúčastnili sa jej žiaci druhého stupňa. Vystúpenie sa udialo v telocvični na prvej vyučovacej hodine pre ročníky 5- 7 a na druhej  pre ročníky 7- 9.

Obe štylizované hodiny boli zamerané na slovenské dejiny. Trojčlenná skupina sa pokúsila žiakom priblížiť tieto dejiny pútavou a zábavnou formou, čo sa jej aj podarilo.  Žiaci boli v dobrej nálade, niektorí boli dokonca vyzvaní k spolupráci a zahrali si v predstavení. Okrem dobrej nálady a nových vedomostí, žiaci mali možnosť vidieť aj dobové oblečenie, zbrane a šermiarske súboje v krátkych divadelných scékach.

Vystúpenie tejto kumpánie  Via Historika bolo pekným spestrením vyučovania  dejepisu. 

                                                                               

 


Amosov deň 

28. marca si každoročne pripomíname výročie narodenia J.A.Komenského - Deň učiteľov. Učiteľ národov, ako ho mnohí nazývajú, zastával názor, že dieťa má spoznať svet prostredníctvom vedy, umenia a remesiel. Dôležitosť prikladal najmä myšlienke poznať seba. Tento deň je výzvou pre nás všetkých. Povolanie ŽIAK zvládajú deti každý deň od ôsmej hodiny rannej. Povolanie UČITEĽ im je známe, niektorým aj veľmi blízke. Rolu učiteľa si môže občas žiak vyskúšať. Aj 28.marec je ten deň. Povedali sme si ... STANEM SA UČITEĽOM. 

V Deň učiteľov si deti svoj um vyskúšali z pozície pedagóga. Starší žiaci učili mladších, rovesníci rovesníkov. Ako to funguje? Žiaci si úlohy naplánovali, rozdelili, pomáhali si a radili si navzájom. Prelínali sa matematika s telesnou výchovou, biológia so slovenčinou. To, že máme úžasné deti, to je nám známe. Hlavolamy, krížovky, prezentácie, na to sa žiaci sústredili pri rovesníckom učení. Starší spolužiaci svojich mladších kamarátov zaviedli do Austrálie. Plazy obdivovali aj vďaka deviatakom Sofii a Tomášovi a nádherne sfarbeného Pascala. Niekoľko fyzikálnych javov o magnetizme a svetle tretiaci skúmali v učebni fyziky. Niektorým nedá spávať Rubikova kocka, po chodbách školy sa pohybovali rozličné literárne postavy.  Tak sme spoznávali nové veci, ktorým nás priučili mladí Amosovia.  

Držme im všetkým prsty, pretože do školy chodil každý z nás, no učiteľmi boli dnes naši žiaci. A možno raz... bude z niektorého z nich výborný učiteľ. 

Andrea Trnčáková, koordinátorka Amosovho dňa 


Naše talenty

Naša škola je plná šikovných a talentovaných žiakov. Niekto inklinuje viac k hudbe, iný k literatúre, športu či vede... Každý je svojský. Dôležité je objaviť talent u dieťaťa, podchytiť a cibriť ho.

Pedagógovia našej školy podporujú a vyhľadávajú talentovaných žiakov. Keďže je ich dosť, rozhodli sme sa zorganizovať prehliadku talentov školy.  V  1. ročníku prehliadky Naše talenty sme sa sústredili na žiakov, ktorí prejavujú svoj talent v umeleckej oblasti – speve, hre na nástroji, gymnastike, tanci i v kreslení.

Prehliadka sa uskutočnila dňa 23. marca 2023 o 9:00 h v telocvični našej školy. O ozvučenie sa nám postarala Súkromná základná umelecká škola na Krosnianskej ulici číslo 6. 

Publikum bolo výborné, učinkujúcich odmenili silným potleskom.

Pozrite si fotoalbum...

Mgr. Daniela Semanová

 


Moja trieda, môj tím

Niektoré triedy I.stupňa sa v tomto školskom roku zapojili do projektu „Moja trieda, môj tím“,  ktorý realizovala nezisková organizácia KIDCham.

Cieľom projektu bolo prepojiť akademické vzdelávanie s finančnou gramotnosťou.  Celý projekt bol realizovaný v troch častiach.

Prvá časť  bola teoretická príprava. Žiaci si vytvorili detský podnikateľský plán. Ich úlohou  bolo vymyslieť názov firmy, jej zameranie, logo, reklamný slogan ako aj návrh ceny produktu. Oboznámili sa tiež s novou slovnou zásobou súvisiacou s finančnou gramotnosťou.

Druhá časť projektu bola praktická. Žiaci si vyrobili vybraný produkt (termošperk, elektrické autíčko, sviečku, inteligentnú plastelínu, …) 

Vyvrcholením celého projektu bol Detský podnikateľský veľtrh. Na veľtrhu sa stretlo veľa malých podnikateľov z rôznych košických základných škôl. Predstavovali a predávali svoje výrobky, vyskúšali si, ako je to byť obchodníkom a ako funguje predaj. Pre zúčastnené tímy bol pripravený bohatý program napr. maľovanie na tvár, športové súťaže, skákanie na trampolíne. Počas akcie si deti mohli pochutnať  na cukrovej vate alebo popcorne.

Pre všetky zúčastnené triedy bola účasť na programe veľkým zážitkom. Žiakom sa na veľtrhu podarilo predať veľa produktov a získať pre svoju triedu finančné prostriedky. Okrem finančného prínosu sa naučili aj to, ako funguje podnikanie a ako správne nakladať s peniazmi. Rozvíjali si dôležité zručnosti z oblasti finančnej gramotnosti a získali tiež cenné skúsenosti.

Pozrite si fotoalbum...

Mgr. Adriana Davitková, tr. uč. 2. A


Šaliansky Maťko - školské kolo

Tento chlapec to som ja, Šaliansky Maťko, Maťko preto, že ma tak volajú, a Šaliansky preto, že som sa narodil v Šali.Súťaž v prednese slovenskej povesti nazvali podľa mňa" Šaliansky Maťko J.C. Hronského". Takto sa prihovoril Maťko prostredníctvom poroty aj žiakom našej školy v decembri., kedy sa u nás uskutočnilo školské kolo súťaže - 28.ročník v dvoch kategóriách. 

Súťažili žiaci 2.- 3.ročníka a žiaci 4.- 5.ročníka. Sily si medzi sebou zmeralo 28 žiakov, ktorí mali pripravené na prednes krásne slovenské povesti. 

V 1.kategórii 2.- 3. ročník obsadila 1.miesto DOROTKA JENČOVÁ z 3.A. Na 2. mieste sa umiestnila Lara  Edith Ivanová z 2.C a na 3.mieste Patrik Čintala z 2. B, Mikuláš Vanacký z 2.A a Soňa Šipošová z 2.C. Cenu poroty získala Emma Antošová z 3.A. 

V 2.kategórii obsadila 1.  miesto MARGARÉTKA ŠKRIABOVÁ zo 4. A, 2.miesto Laura Mušinská zo 4. A  a 3. miesto Klára Kalafusová zo 4.C.Porota udelila cenu ešte týmto žiakom: Dávidovi Rusnákovi zo 4. C, Pavlovi Vavrekovi a Eme Hladkej zo 4.B.

Ocenení žiaci dostali krásne diplomy a knihy. Všetci zúčastnení získali diplom za účasť a sladkú odmenu.

Dorota Jenčová a Margaréta Škriabová postúpili do okresného kola, ktoré sa uskutočnilo 30.01.2023, kde obidve získali krásne 1. miesto. Srdečne im blahoželáme! 

Po tomto úspechu postúpili do krajského kola, ktoré bolo 17.02.2023 a tam sa podarilo Dorotke Jenčovej  obsadiť vo svojej kategórii krásne 2. miesto. Žiačkam ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy  v silnej konkurencii a Dorotke za skvelý výkon. 

Nech sa vám  všetkým aj naďalej darí cez povesť vyrozprávať, čo je dobré a čo zlé, lebo deti vedia na pamäti mať, ako sa majú k rodičom, súrodencom, priateľom i zvieratkám v pravú chvíľu správne zachovať. Vo svojich hlavičkách chcú podľa svojich predstáv celý svet pretvárať.

Pozrite si fotoalbum...

PaedDr. Božena Lechmanová, tr. uč. 4. C


Majstrovstvá Slovenska v šachu 4-členných družstiev ZŠ

Vo februári mala naša škola zastúpenie na Majstrovstvách Slovenska v rýchlom šachu alebo tiež rapid šachu 4-členných družstiev (10 minút pre jedného hráča) základných a stredných škôl. Výborný výsledok dosiahlo naše družstvo žiakov IX.A a VII.A v kategórii základných škôl, kde uhralo fantastické 2. miesto z 82 zúčastnených škôl.


Furčianske Vianoce

19. 12. 2022 sa naša škola zúčastnila na projekte MČ Dargovských hrdinov „Furčianske Vianoce”. Žiaci 2. stupňa ozdobovali vianočný stromček ozdobami, ktoré vyrobili žiaci 1. stupňa v ŠKD. Zoznámili sa aj so starostom MČ Dargovských hrdinov pánom PhDr. Dominikom Babušíkom.

                                                         

 


Prijímanie prvákov do Školského kráľovstva

Udalosť roka. Aj tak by sa dalo nazvať „Prijatie prvákov do Školského kráľovstva“. Prípravy sa chopili mnohí – okrem pani učiteliek v prvých ročníkoch a ich neposedných prvákov to boli aj pani vychovávateľky, ďalšie pani učiteľky a tiež starší spolužiaci na druhom stupni. Zmiešaním vznikol úžasný kokteil. Ponúkame recept na Školské kráľovstvo.

Ingrediencie:

7 x členovia školského kráľovstva

2 x speváčky

1 x zbormajsterNa náplň:

3 x pani učiteľky

3 x pani vychovávateľky

9 x žiaci z 1.A

17 x žiaci z 1.B

18 x žiaci z 1.C

Postup:

1. Členovia školského kráľovstva pod taktovkou zbormajstra prišli a preverili zručnosti prijímaných členov do školského kráľovstva.

2. Speváčky precítene predviedli talent a obrovské nadanie.

3. Spev, tanec, básničky miešame, postupne pridávame Prvácky sľub, kým nie je chutná náplň na svete.

Vynikajúca spolupráca, skvelá príprava kokteil je takmer hotový. Všetko spolu ešte raz dobre premiešať. Dať pozor na jazýček, nehanbiť sa. Na záver pridať štipku školskej hymny a povzbudivé slová pani riaditeľky.

Na ozdobenie pridáme potlesk, úsmevy a môžeme podávať. Vitajte v školskom kráľovstve, milí prváci.

Pozrite si fotoalbum...

Mgr. Andrea Trnčáková, tr. uč. 2. B 


Moja bábika

Koncom novembra sa uskutočnila aktivita pre dievčatá 1. a 2. ročníka s názvom „Moja bábika“. Dievčatá si do školy priniesli svoju bábiku – bábätko, aby sa pochválili a ukázali, ako sa o ňu vedia starať. Predstavili ju ostatným deťom, zaspievali uspávanku a podelili sa o zážitky. S radosťou sa zapojili do súťaže v prezliekaní bábiky a spoznaní tej svojej podľa hmatu. Nakoniec si spolu aj s bábikami zatancovali. Všetko pozorne sledovala porota – žiačky 4. C, ktoré ocenili a pochválili všetky zúčastnené žiačky.  

Pozrite si fotoalbum...

Mgr. Lucia Gromošová, tr. uč. 2. D


Farebný týždeň

Ani tento rok sme neporušili tradíciu Farebného týždňa a od 14. 11. 2022 do 18. 11. 2022 sme si farby užili tak, ako sa patrí. Klasickým modrým pondelkom sme vzdali úctu nám samým a našim pocitom, v utorok sme ako červení venovali energiu našim najlepším vlastnostiam a vyzdvihli aj dobro v našich kamarátoch a spolužiakoch. Do stredy sme sa zobudili zelení a pokúsili sme sa prísť na to, ako čo najlepšie dokážeme šetriť našu planétu a ako ju dokážeme čo najviac odľahčiť, aby sa netrápila s toľkými plastami a odpadom všeobecne. A v piatok sme to zakončili plánovaním dobrých skutkov pre spolužiakov alebo nám blízkych ľudí. Verím, že všetci tí, ktorí boli takýmto dobrým skutkom obdarení, to patrične ocenili. Tešíme sa o rok.

Pozrite si fotoalbum...

Mgr. Natália Ganajová, tr. uč. 1. C


 

Školské majstrovstvá Košického kraja žiakov a žiačok v zrýchlenom šachu 2022/23

30.11.2022 sa najlepšie umiestnení žiaci zo školských majstrovstiev v šachu zúčastnili Školských majstrovstiev Košického kraja žiakov a žiačok v zrýchlenom šachu 2022/23 v Michalovciach. Hralo sa švajčiarskym systémom na 7 kôl s hracím tempom 2 x 10 min. na partiu, bez zapisovania ťahov. Náš žiak S.G. z 9.A obsadil krásne 2. miesto. Blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu školy.

 


 


Spolupráca so študentmi UPJŠ

V minulom školskom roku sme obnovili spoluprácu so študentmi UPJŠ – budúcimi učiteľmi. Konali sa stretnutia študentov s učiteľmi konkrétnych vzdelávacích oblastí, na ktorých učitelia našej školy odovzdávali študentom svoje skúsenosti.

V tomto školskom roku sme umožnili študentom UPJŠ prísť na náčuvy do tried a 25.10.2022 sa tieto náčuvy konali na hodinách matematiky v 5.A, 7.B a 9.A.

Veríme, že táto spolupráca povzbudí študentov zotrvať v tejto profesii, získajú pohľad na širokú paletu didaktických foriem a metód, prístupov, zásad a možnosti riešenia problémov a situácií v triede. Pokúsime sa, aby si študenti odniesli veľa návodov ako hodinu spestriť, urobiť zaujímavou ako a kedy správne reagovať.

      

 


Milión detí sa modlí ruženec

C:\Users\MiriamKirovova\Desktop\weblogo-2022-1.pngV utorok 18. októbra 2022 sa deti na celom svete zjednotili v modlitbe ruženca. Do iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec, ktorú organizuje pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi, sa zapojili farnosti, školy, škôlky, rodiny vo viac ako 140 krajinách na všetkých kontinentoch. Začiatky modlitbovej iniciatívy sa datujú do roku 2005, kedy sa skupinka detí zišla pri modlitbe ruženca vo venezuelskom hlavnom meste Caracas. Cieľom je vyprosiť pokoj a jednotu na celom svete a zároveň povzbudiť deti a mladých ľudí, aby v ťažkých časoch dôverovali Bohu. 

Ako škola sme sa aj my zapojili do tejto modlitbovej iniciatívy a spolu so žiakmi piateho a siedmeho ročníka sme v kostole Sv. Rodiny v Košiciach na Furči vyprosovali milosti pre nás i svet. Celý ruženec viedol pán kaplán Kačmár. Jednotlivé desiatky ruženca sa predmodlievali deti z rôznych škôl na našom sídlisku.  

C:\Users\MiriamKirovova\Desktop\20221018_091158.jpg 


 

Deň zdravej výživy

17. októbra sme sa na našej škole venovali zdravej výžive. Na 1. stupni sme realizovali rôzne aktivity, projekty, besedy, didaktické hry a učili sa z  prezentácií. Pripomenuli sme si, ktoré potraviny treba denne konzumovať, lebo sú pre náš organizmus prospešné. Diskutovali sme o potravinách, ktoré nášmu organizmu škodia a spôsobujú rôzne civilizačné ochorenia. Hovorili sme o význame pohybu a športu, hygiene, o význame kvalitného spánku a dodržiavaní pitného režimu. Vypracovali sme rôzne tvorivé pracovné listy, kde sme spájali nové poznatky so svojimi vedomosťami z viacerých predmetov. Svoje nové nadobudnuté vedomosti sme si overili v kvíze, v projektoch, na tvorivom písaní, slovenskom jazyku, matematike a na výtvarnej výchove zaujímavými kreatívnymi prácami. Pracovali sme individuálne aj skupinovo. Žiaci boli odmeňovaní pochvalou, pečiatkami a nálepkami. 

Prváci sa venovali zdravej a nezdravej výžive, zásadám zdravého životného štýlu, v skupinách si overili svoje vedomosti a vypracovali  - Zdravý tanier. 

Druháci vytvorili plagát Pyramída zdravia. Venovali sa téme Plytvanie potravín a kompostovanie. Vytvorili výstavu ovocia a zeleniny. Ovocný špíz bol pochúťkou a zdravou odmenou. 

Tretiaci začali deň krátkou rozcvičkou na chodbe. Rozprávali sa o zásadách zdravej výživy a v skupinách vypracovali projekt Výživa: sacharidy, bielkoviny a tuky v strave. Napísali zaujímavé príbehy a otestovali sa v kvíze. Žiaci počítali, koľko cukru obsahuje ich denná dávka v strave. 

Štvrtáci sa venovali správnym stravovacím návykom. Na anglickom jazyku si rozdelili potraviny na zdravé a nezdravé. Súťažili o najkrajšie jabĺčko. Venovali sa téme Obezita a anorexia. Svoje vedomosti si overili v kvíze Ako sa správne stravovať. 

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí spravili tento deň krajším a zdravším. Ďakujeme aj všetkým rodičom, ktorí pripravili zdravú  a nápaditú desiatu. Viac v našej školskej galérií. 

Pozrite si fotoalbum...

Mgr. Svetlana Simková, tr. uč. 3. A


Školské majstrovstvá v šachu

 

Dňa 12. 10. 2022 sa v priestoroch školy konali na podnet žiaka 9.A Školské majstrovstvá v šachu. Do súťaže sa prihlásilo 39 žiakov zo všetkých ročníkov I. a II. stupňa. Súťažilo sa v piatich desať minútových kolách. Na dodržiavaním pravidiel dohliadal Mgr. Imrich Jurčišin.

1. miesto obsadil T. Polomský (9.A), 2. miesto Samuel Gyori (9.A) a 3. miesto Barbora Ševcová (7.A). Víťazom medzi žiakmi z I. stupňa sa stal najmladší účastník Samuel Šiška z I.A, 2. miesto obsadil Ján Radušovský (3.B) a 3. miesto Pavol Murín (4.A).

Víťazom blahoželáme.

Za rozhodovanie a technickú pomoc ďakujeme p. Jurčišinovi a p. Polomskému. Za pomoc pri organizácii a zdárnom priebehu súťaže ďakujeme T. Polomskému a žiakom 9.A.

Ďalšie fotky

     

 


Technická olympiáda - školské kolo

11. októbr2022  sa na našej škole uskutočnilo školské kolo 13. ročníka Technickej olympiády.  

Súťaže sa zúčastnilo 40 žiakov 5. - 9. ročníka ZŠ Krosnianskej 4 v Košiciach. S úlohami z  histórie techniky, grafickej komunikácie v technike, technických materiálov a pracovných postupov, elektrotechniky a ďalších zaujímavých oblastí techniky sa popasovali nielen chlapci, ale aj dievčatá.  

Technická olympiáda má dve kategórie, kategória A – 8. a 9. ročník (24 súťažiacich) a kategória B – 5. - 6. ročník (16 súťažiacich) 

Víťazmi školského kola v kategórii A sa stali: 

  1. miesto - žiak 9.A 

  1. miesto - žiak 8.A 

  2. miesto - žiak 9.A 

Víťazmi školského kola v kategórii B sa stali: 

  1. miesto - žiak 6.A 

  2. miesto - žiak 7.B 

  1. miesto - žiak 5.A 

Víťazom srdečne blahoželáme a držíme im palce v postupových kolách. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a veríme, že ostanú verní tejto súťaži a technike. 


Noc Výskumníkov

Posledný septembrový deň patril už tradične akcii zvanej "Noc výskumníkov". Po dvoch rokoch plných protipandemických opatrení sa naši šiestaci mohli opäť celkom z blízka pozrieť na aktuálne vedecké dianie nie len na Slovensku ale napr. i z Cernu. Pri každom stánku v Optime sa prezentovala iná skupinka výskumníkov a vedcov so svojou témou. S chuťou a radosťou odpovedali všetkým zvedavcom. Deti sa dozvedeli všeličo zaujímavé a možno, aj vďaka zaujímavostiam ako napr. magnetická kvapalina, model levitujúceho vlaku, trojkolke na vodíkový pohon, či osobnému stretnutiu sa s plazmi, alebo ochutnávke hmyzu,... možno aj z našich šiestakov vyrastú raz vedci, čo spoločnosť posunú o ďalší krôčik dopredu. ;-)

   

 


Prednáška s názornými ukážkami - Spoznaj minerály Slovenska

26. a 27. 9. 2022 nás navštívili vedkyne zo SAV z ÚSTAVU GEOTECHNIKY. Ing. I. Znamenáčková, PhD a RNDr. Silvia Dolinská, PhD žiakov všetkých tried 3. ročníka a 4.C triedy oboznámili cez rôzne aktivity s bohatou históriou ťažby nerastov na Slovensku.  Nerastné bohatstvo u nás tvoria rôzne minerály, rudy, horniny. Priblížili žiakom význam potreby spracovania rúd a minerálov pri získavaní kovov pre potreby každodenného života. Dozvedeli sa, že horniny sú zhluky zvyčajne viacerých, no niekedy iba jedného či dvoch minerálov. Horniny tvoria základnú zložku  našej planéty. Najviac ich zaujalo, že minerál opál je naším národným kameňom a prvá zmienka o ťažbe opálu pochádza ešte z roku 1597. Oboznámili sa so stupnicou tvrdosti 10 minerálov, z ktorých je najtvrdší diamant.  V rámci prednášky si žiaci vyskúšali separáciu (oddeľovanie) úžitkovej a neúžitkovej zložky rúd ručným spôsobom tak, ako to kedysi robila Popoluška. Mali možnosť pozorovať kryštály a štruktúru nerastov pod mikroskopom, ako aj zmenu farby fluorescenčných minerálov pri ich vystavení ultrafialovému žiareniu pod UV lampou.

Na záver si nakreslili a vyfarbili kryštály minerálov rozmanitých farieb. Vyskúšali si prírodné a umelé magnety a zahrali sa s magnetickými tabuľkami. Žiaci odchádzali z prednášky s dobrým pocitom a tešili sa, že  sa dozvedeli veľa o výskyte nerastných surovín na Slovensku.

Pozrite si fotoalbum...

PaedDr. Božena Lechmanová, tr. uč. 4. C


Slovenské technické múzeum v Košiciach - expozície

16.9.2022 navštívili naši deviataci Slovenské technické múzeum v Košiciach, kde si pozreli viaceré expozície. V Sieni elektrických výbojov sa motivovali k učivu o elektromagnetizme, ktoré ich čaká v deviatackej fyzike a vo Vedecko - technickom centre pre deti a mládež si hravo overili všetko, čo už vedia z mechaniky či optiky a pridali aj akustiku, logiku, precvičili si pamäť aj reflexy. Odniesli si veselé zážitky aj nové poznatky.

 

Stretnutie s elektrinou, alebo poézia fyziky

Tretí piatok septembrový
deviataci z našej školy
hádajte, kde spolu boli...

…na stretnutí s elektrinou,
nie však v kraji celkom inom,
lež v Technickom múzeu, ktoré,
ako všetci dobre vieme,
na Hlavnej ulici ľahko nájdeme.

Sieň elektrických výbojov tam hrdo stojí
a pána Teslu obdivujú, nik sa ho nebojí.

Tisíce Voltov takmer všade,

ako v takom elektro-lande.
A nie sú to tresky – plesky,
ale fakt poriadne blesky,
prelietajú kde-tu vzduchom
až ti stoja vlasy dupkom…

 

Po návšteve tohto miesta,
aj keď sa to vôbec nezdá,

každý deviatak vie - bez rečí,
že len vo Faradayovej klietke
si v absolútnom bezpečí.

A to nie je všetko na tom skvelom mieste,
pohráš sa i vo Vedecko-technickom centre.
Tu sa hravo overila
fyzikálna vzdelanosť deviatakova,
a vďaka sypkej šošovici,
ešte aj veta Pytagorova...

Neveríš?
Choď tam tiež a …
uvidíš,
čo všetko sa naučíš. ;-)


Európsky deň jazykov

Býva každoročným zvykom -

26. septembra, 

prevetrať si jazykové zručnosti. 

A veľa na to netreba. 

 

Bez letenky, bez pasu 

dostanem sa do Európy. 

Päty z triedy nevytrčím dokopy. 

 

Cez windows i prehliadače spoznám jazyk suseda. 

Prekladačom pomôžem si, nič viac zatiaľ netreba. 

 

Je tu Európsky deň jazykov, 

svoje čaro každý jazyk ukrýva. 

Kto chce,  

toto čaro nielen dneškom spoznáva. 

 

Počuť odvšadiaľ... 

Good morning, danke, köszönöm, gracias. 

Naučiť sa dáke slová, nemôže byť ťažké viac. 

 

26. septembra 

býva každoročným zvykom,

pripraviť sa na Európu

a cestovať za zážitkom. 

Pozrite si fotoalbum...

Mgr. Andrea Trnčáková, tr. uč. 2. B 


Biela pastelka

Biela pastelka je celoslovenská verejná zbierka, ktorá aj vďaka našej finančnej pomoci zlepšuje životy nevidiacim a slabozrakým ľuďom. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na financovanie špeciálnych rehabilitačných programov zameraných na výcvik chôdze s bielou palicou, kurzy Braillovho písma či práce s rôznymi kompenzačnými a optickými pomôckami a odstraňovanie bariér , ktoré im pomáhajú začleniť sa do bežného života.
Na našej škole dvaja dobrovoľníci v tričkách s logom Bielej pastelky a so zapečatenými pokladničkami zbierali 22., 23., 26., 27. septembra po triedach vaše dobrovoľné finančné príspevky. Darcovia dosali za príspevok väčší ako 1 euro malú bielu farbičku. Takto sa nám podarilo vyzbierať 298,21 eur, ktoré sme odniesli do Únie pre slabozrakých a nevidiacich na ulici Parku obrancov mieru 1.
Ďakujeme všetkým, ktorí takýmto spôsobom prejavili ľudskosť a spolupatričnosť s hendikepovanými ľuďmi.

 

Fotografie si môžete pozrieť vo Fotoalbume.


Príbeh hudby

Dňa 23. 09. 2022 sa žiaci 2. stupňa zúčastnili na  výchovnom koncerte Príbeh hudby  v Dome umenia, kde sa mali možnosť vydať  na cestu úchvatným neprebádaným svetom slovenskej klasickej hudby. Koncert bol dynamický, pútavý, netradičný a interaktívny zároveň napriek téme, ktorá sa môže zdať náročná. V streamovanej podobe sa ho zúčastnilo viac ako 10 000 žiakov po celom Slovensku. Štátna filharmónia Košice, Bratislavský chlapčenský zbor so svojimi sólistami sú vždy zárukou kvality.

Fotografie z koncertu si môžete pozrieť tu:


Tematický deň - Bezpečne na ceste

V polovici septembra sa žiaci I. stupňa venovali v rámci bezpečnosti žiakov dopravnej výchove. Spoločne so svojimi pani učiteľkami sa prelúskali rôznymi teoretickými úlohami a neskôr aj praktickými aktivitami na dopravnom ihrisku. V priebehu dopoludnia tak získali nielen teoretické poznatky, ale aj zručnosti pri riešení rôznych jednoduchých dopravných situácií.

Zaujímavými úlohami a aktivitami spoznávali dopravné značky, pravidlá cestnej premávky, povinnosti chodcov aj cyklistov. Priblížili si pravidlá pri chôdzi po ceste aj chodníku pre chodcov, nezabudli na bezpečné prechádzanie cez cestu, dôležitosť nosenia bezpečnostných prvkov za zlej viditeľnosti, ako aj na správanie sa pri cestovaní v hromadných dopravných prostriedkoch. Zopakovali si tiesňové čísla záchranných zložiek, oboznámili sa s prácou polície, hasičov a záchranárov. Starší žiaci sa venovali histórii bicykla, naučili sa pomenovať jeho hlavné časti. Dozvedeli sa, čo je povinnou výbavou bicykla a aké bezpečnostné prvky sú pre cyklistu nevyhnutné. V triedach mali žiaci pripravené množstvo aktivít ako napríklad prezentácie, pesničky, interaktívne hry, vedomostné aj športové súťaže, puzzle, pexesá a podobne.  

Najzaujímavejšou časťou pre väčšinu žiakov však bola praktická časť dopravného dňa - dopravné ihrisko, kde si už osvojené poznatky prakticky vyskúšali. Prechádzanie cez priechod pre chodcov, ak tam je alebo nie je semafor. Snažili sa správne riadiť dopravnými značkami a povinnosťami chodcov aj cyklistov, ak sú účastníkmi cestnej premávky.  Vyskúšali si tiež jazdu zručnosti na kolobežkách, v detských autíčkach i jazdu na štvorkolkách po ceste, cez semafor, či kruhový objazd. Hravou formou si tak precvičili osvojené vedomosti, ktoré teoreticky získali vo svojich triedach.

Mgr. Alžbeta Jurčišinová, tr. uč. 3. C


Otvorenie školského roka 2022/2023

Ako sa obujem?

Kde sa prezlečiem?

Komu to poviem?

Ako sa najem?

Kedy sa budem hrať?

Budem mať kamarátov?

Naučím sa všetko?

Milióny takýchto a podobných otázok počuť posledný augustový týždeň takmer v každej domácnosti, kde sa vyskytuje budúci prváčik. Mamky a ockovia ich dookola uisťujú, že všetko zvládnu.

Títo naši prváčikovia sa o tom tiež veľmi rýchlo presvedčili. Prvý školský deň ukázali starší kamaráti naši Pátračom, Motýlikom a Dráčikom, že sa ničoho nemusia báť. Všetci si oslavu prvého dňa patrične užili. Dokonca boli aj balóny, nech to stojí za to. A prišla dokonca aj televízia! Pani redaktorka tiež mohla vidieť, akých šikovných a odvážnych prváčikov máme.

Prvý deň zvládli noví žiačikovia úplne perfektne. Dokonca dostali odpovede na všetky svoje otázky. Určite sa im ďalšie dni kráčalo do školy ľahšie.

Prajeme krásny a pohodový rok 2022/23 nielen našim najmenším, ale všetkým žiakom našej školy, nech ním preplávajú spokojne, bez zaváhania a nech ich nezastavia ani búrlivé vody písomiek a prijímačiek.

Spokojný a úspešný školský rok všetkým!

Pozrite si fotoalbum...

Mgr. Natália Ganajová, tr. uč. 1. C


 

Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
    Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
  • -

Mapa