2014/2015

MDD

MDD

Z príležitosti Medzinárodného dňa detí pripravili učiteľky a vychovávateľky pre žiakov I. stupňa športovo - zábavné dopoludnie. Deti absolvovali desať stanovíšť s rôznymi disciplínami, pri ktorých si užili veľa zábavy. A nechýbali ani sladkostí, bez ktorých by si tento "ich" deň nevedeli predstaviť.

Pozrite si fotoalbum...

Škola v prírode

Škola v prírode

V máji sa naši žiaci so svojimi triednymi učiteľkami vybrali do škôl v prírode. Na päť dní vymenili trvalé bydlisko za krásne prostredie v Tatrách alebo v Slovenskom raji. Pre niektoré deti to bola prvá skúsenosť so samostatným pobytom mimo svojej rodiny. A keďže školy v prírode majú byť niečím, na čo sa tak skoro nezabúda, pani učiteľky sa na to dôkladne pripravili, aby to tak bolo aj tento rok. A že bolo o čom rozprávať po príchode domov, to nám dosvedčili aj spokojní rodičia...? 

Pozrite si fotoalbum...

Pracujeme s odpadom

Pracujeme s odpadom

To, že našim žiakom nie je osud našej planéty ľahostajný, svedčia rôzne enviromentálne aktivity. Tento rok sa zapojili do zberu plastových vrchnáčikov z PET fliaš. Hlavnou myšlienkou bolo poukázať na možnosť opätovného využitia odpadového materiálu. Zo zozbieraných vrchnáčikov vytvorili spolu s pani učiteľkami a vychovávateľkami nádherné mozaikové obrazy. Výsledky ich úsilia mali možnosť pozrieť si všetci žiaci našej školy. Najkrajšie práce boli ocenené.

Pozrite si fotoalbum...

Deň Zeme

Dňa 23. apríla sa v priestoroch školy uskutočnilo niekoľko aktivít pri príležitosti Dňa Zeme, ktorými žiaci vyjadrili svoju podporu ochrane životného prostredia. Pracovníci Mestskej časti Dargovských hrdinov uskutočnili so žiakmi 9.ročníkov besedu na tému Životné prostredie a jeho ochrana v rámci Mestskej časti. Žiaci 3.ročníkov si mohli pozrieť rôzne plazy - ukážku živých plazov zabezpečili pracovníci spoločnosti VSS energetika, a.s., v Košiciach. P.uč. Takáčová uskutočnila so žiakmi 6.ročníkov projekt na tému znečisťovanie oceánov a morí. Žiaci si najprv pozreli dokumentárny film a potom vytvárali v skupinkách plagáty a postery. Žiaci 7.ročníkov sa zúčastnili prezentácie o vode, ktorú si pre nich pripravili ich spolužiaci VIII.B a voda pre Afriku, ktorú pripravili žiaci VII.D. Celý týždeň sa niesol v duchu upratovania a skrášľovania prostredia a okolia školy žiakmi 5.- 9.ročníka.

Kráľ čitateľov

Knižnica pre mládež mesta Košice každoročne organizuje súťaž „Kráľ detských čitateľov“. Tohto roku sa stal víťazom žiak našej školy, Adam Čabrák zo 6.A triedy. Bližšie informácie o tomto podujatí si môžete prečítať v článku z mestského večerníka Košice: dnes.

 

Projektový týždeň

Projektový týždeň

Posledný marcový týždeň sme pre žiakov I. stupňa bežných tried zorganizovali netradičné zážitkové vyučovanie v podobe prvého ročníka projektového týždňa. Každý deň v týždni bol iný. Žiaci  sa stretli so svojimi obľúbenými literárnymi postavami, vymýšľali s Pipi, piekli tortu so psíčkom a mačičkou, hrali sa na remeselníkov, navštívili bábkové predstavenie, tvorili časopis, predávali, kupovali, počítali, prevetrali kolobežky... To je iba časť aktivít, ktoré pre nich pripravili ich tvorivé a nadšené učiteľky.

A o rok sa tešíme znova!

Pozrite si fotoalbum...

Svetový deň vody

Svetový deň vody

Pri príležitosti Svetového dňa vody, sa už tradične na našej škole uskutočňujú aktivity venované ochrane vodných tokov a nádrží, ktoré slúžia ako zásobarne na pitnú vodu. Ich cieľom je aj napomáhať vzdelávaniu širšej verejnosti ako šetriť stále vzácnejšou a v niektorých krajinách aj nedostatkovou surovinou. Hlavné aktivity sú prednášky a prezentácie s kompetentnými organizáciami. V našom prípade túto úlohu splnil Slovenský vodohospodársky podnik, zastúpený Ing. Stanislavom Dobrotkom a Ing. Gaňovou, ktorá veľmi fundovane reagovala na všetky otázky zo strany žiakov. Celá škola sa témou "VODY" zaoberala už dlhšie, o čom svedčí aj VODNÝ SVET, ktorý sme inštalovali na druhom poschodí. Dalšie aktivity – súťaže venované najvzácnejšej tekutine "VODE" organizovala v spolupráci s kolégiom Zelenej školy p. uč. Hohošová. Žiaci súťažili o najoriginálnejšiu nástenku v triedach, kvíz o vode odhalil ich ne/vedomosti o tejto tekutine, fotografie zachytávajúce vodu v rôznych podobách odhalil ich šikovnosť. Svoj zodpovedný prístup dokázali aj svojim modrým oblečením 23.marca. Prezentáciu a zaujímavé video o kolobehu vody pripravila aj p. učiteľka Siváková v spolupráci so žiakom z VIII.B Matejom Bačom. Ich práce si pozreli žiaci V.C triedy. Ako podporné aktivity boli : výstavka žiackych prác venovaných téme voda a básničky, ktorými prispeli žiaci I.stupňa.

                                                                                                                                                Pozrite si fotoalbum...

Noc v CVČ

Noc v CVČ

Trieda II.D s pani uč. Luciou Gromošovou strávili piatkové popoludnie a sobotu v CVČ na Charkovskej ulici. Perlou podujatia bola tajomná noc s polnočnou hrou spojenou s hľadaním riešenia tajničky na základe indícií. Počas dňa mali deti mnoho zaujímavých aktivít, ktoré koordinovali aj dve pracovníčky centra: tancovanie  zumby, mini playback show, florbal, živé pexeso, stolný tenis, stolný futbal a jeho živé prevedenie pomocou lán a mantinelov.

Deti odchádzali domov plné zážitkov a energie. Dospelí podobne...:))

Pozrite si fotoalbum...

Rozprávkový detektív

Rozprávkový detektív

V priebehu mesiaca marec  mali žiaci I. stupňa možnosť zapojiť sa do čitateľskej súťaže ROZPRÁVKOVÝ DETEKTÍV, ktorú pre nich pripravila pani učiteľka Davitková. Na hodinách literatúry čítali knihy, pátrali, lúštili hádanky, odpovedali na otázky, ... Spolu za tri týždne odpovedali na 9 súťažných otázok. Po troch týždňoch sme z 200 súťažiacich vyžrebovali štyroch, ktorých sme odmenili peknou cenou - ako inak knižnou.

Šťastie sa tentokrát usmialo na týchto žiakov:

 1.ročník:  Ema Janičová, I.D

 2. ročník: Samuel Kapcala, II.C

 3.ročník:  Eduard Lehocký, III.B

 4.ročník:  Matúš Mandzák, IV.A

 

Srdečne blahoželáme a... dočítania kamaráti!

 

Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín

11.3.2015 sa školou niesli milé veršíky v podaní našich najmladších žiakov. Konala sa súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy - HVIEZDOSLAVOV KUBÍN.   V I. kategórií súťažilo 25 žiakov a vybrať najlepších nebolo veru ľahké. Ocenení žiaci (pozri úspechy žiakov) si odniesli pekné knižné odmeny.
Blahoželáme !!!

Pozrite si fofoalbum...

Prváčikovia dostali svoj prvý polročný výpis známok.

Prváčikovia dostali svoj prvý polročný výpis známok.

Machule v písankách vystriedali prvé slová, zo skladania naučených písmeniek vznikajú celé vety, namiesto popoludňajšieho spánku  sa venujú  domácim úlohám. Za toto úsilie dostali prváci 30. januára svoj prvý výpis známok alebo slovného hodnotenia. Kto by si myslel, že o hodnote známky ešte nič nevedia, bol by prekvapený...
Prváci v triedach pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním svoje úsilie a pocity z I. polroka hodnotili vo svojom prvom sebahodnotení.

Všetci im želáme veľa elánu!

Pozrite si fotoalbum...

Vianočná besiedka

Vianočná besiedka

Posledný deň pred zimnými prázdninami si už tradične učitelia a žiaci I. stupňa pripravili vianočné vystúpenie. Hoci počasie vonku nebolo typicky zimné, nám sa podarilo vytvoriť príjemnú vianočnú atmosféru. Blikajúci stromček, koledy, vinšovačky, čarovné flauty, tanec vločiek...
To všetko prispelo k nádhernej vianočnej nálade.            

 

  Pozrite si fotoalbum...

Deň otvorených dverí

11.12.2014 sme otvorili bránu nášho Školského kráľovstva pre zvedavých škôlkárov, ktorých od septembra čaká škola. Dovolili sme im nazrieť do našich komnát: Písmenkova, Číselkova, Jazýčkova, Počítačova, Športíkova  i do krajiny Dobrých víl. To, že sa im v našom kráľovstve páčilo, nasvedčovali spokojné tváričky detí.

Tešíme sa na vás v septembri!                                        Pozrite si fotoalbum...

Škôlkári na návšteve

Škôlkári na návšteve

„Byť školákom je úžasné“, povedali si malí škôlkari zo SMŠ na Mánesovej ulici, ktorí nás 11.12.2014 navštívili. So žiakmi I.A a I.B prežili zaujímavé dopoludnie nabité množstvom tvorivých úloh, hier a zábavy.

 

Prvý vianočný benefičný koncert

Dňa 10.12. 2014 usporiadal náš patronátny Soroptimist International klub Košice, 1. benefičný vianočný koncert v kostole Premonštrátov na Hlavnej ulici, ktorého výťažok z koncertu venujú na podporu žiakom so všeobecným intelektovým nadaním zo sociálne slabých rodín.

Medzi účinkujúcimi orchestra Muzica Iuvenalis, detským zborom Opery Štátneho divadla KE, opernej sólistky Lucie Knotekovej vystúpili aj žiaci našej školy Nicole Kovaľová, Adam Čabrák a Dávid Stripaj.

Podporiť ich prišli aj pedagógovia zo ZŠ  Krosnianska 4.

 

Na návšteve u p. starostu

Dňa 10. 12. 2014 v dopoludňajších hodinách žiaci 6.AB, 8.AB navštívili s vyučujúcimi občianskej výchovy p. starostu Mestskej časti Dargovských hrdinov, p. Mgr. Jozefa Andrejčáka.

Dôvodom našej návštevy bola beseda, v ktorej nám p. starosta priblížil to, čo je v pracovnej náplni starostu, oboznámil nás s jeho kompetenciami, porozprával o svojich aktivitách, ktoré MČ za jeho pôsobenia urobila, ale aj to, čo v rámci jeho funkčného obdobia plánuje urobiť. Porozprávali sme sa o nedávnych komunálnych voľbách, ich výsledkoch a o zložkách štátnej moci.

V príjemnej a bezprostrednej  atmosfére   odpovedal pán starosta na zvedavé otázky našim žiakom a nebolo ich málo. Medzi pikantné otázky, ktoré položili žiaci starostovi, bola aj otázka: „Aká je výška vášho mesačného funkčného platu?“ Aj táto otázka bola zo strany starostu zodpovedaná. A verte, boli sme prekvapení .....

 

Farebný týždeň

Farebný týždeň

Počas týždňa od 24.11. do 28.11 sa na našej škole uskutočnila akcia „FAREBNÝ TÝŽDEŇ ZDRAVIA“, ktorej cieľom bolo podporiť rôzne aspekty zdravého životného štýlu. Veľmi sa tešíme, že do akcie sa zapojilo také veľké množstvo žiakov I. stupňa, ktorí vyjadrili svoju podporu správnou farbou oblečenia.

Ďakujeme, že nás podporili všetky triedne učiteľky a niektorí žiaci II. stupňa.

Všetci zúčastnení si zaslúžia pochvalu a blahoželáme k víťazstvu triedam I.A, I.E, IV.A a IV.B, ktoré získali plný počet bodov.

Veríme, že podobnú farebnú akciu si zopakujeme  aj v budúcnosti  a naša škola sa rozžiari novými farbami.

Výsledky: (bonus +50 bodov je za správne farebné oblečenie pani triednej učiteľky)

trieda

I.A

I.B

I.C

I.D

I.E

II.A

II.B

II.C

II.D

III.A

III.B

III.C

III.D

IV.A

IV.B

IV.C

IV.D

Počet

bodov

500

+50

486

+50

490

+50

483

+50

500

+50

461

+50

473

+50

492

+50

458

+50

491

+50

423

+50

479

+50

400

+50

500

+50

500

+50

494

+50

483

+50

poradie

1.

6.

5.

7.

1.

10.

9.

3.

11.

4.

12.

8.

13.

1.

1.

2.

7.

                                                                                                                                                             

Debatiáda

Debatiáda

Myslíte si, že debata je len nezáväzná výmena názorov? Nie je to celkom tak. Akademická debata má presné pravidlá. Svoje pravidlá má aj Debatiáda – rečnícka súťaž organizovaná Slovenskou debatnou asociáciou, v ktorej debatujú dvojčlenné tímy  k zadaným tézam. Súťaž má štyri kolá  - štyri debaty. Rečnícke súboje sleduje porota, ktorá určí víťaza debaty a udelí body. Víťazom sa stáva tím, ktorý použil lepšie argumenty.

Takmer stovka súťažiacich z východoslovenského regiónu zápolila 5.11. 2014 na našej škole v 1. kole východoslovenskej Debatiády o postup do celoslovenského finále. ZŠ Krosniansku 4 reprezentovalo sedem tímov.

Najlepšie sa darilo tímom zo VII.A a VII.B, ktoré získali pre našu školu pekné ocenenie. Vo svojej kategórii získali:

1. miesto: KROS 3: Ján Richnavský a Anthony Martin zo VII.B

2. miesto: KROS 5: Gabriela Genčiová, VII.B a Simona Vrbová zo VII.A

Pozrite si fotoalbum...

Strašidelná škola

Strašidelná škola

Dňa 29.10.2014 sa naša škola premenila na "Strašidelnú školu". Po našich chodbách sa prechádzali strašidlá, čarodejnice, obludy a iné príšery.

Pozrite fotogalériu...

Školské kráľovstvo

Školské kráľovstvo

NA ZNÁMOSŤ SA VŠETKÝM DÁVA VÝNIMOČNÁ  ZVLÁŠTNA  SPRÁVA!

Kráľovná Školského kráľovstva Danka Daneshjoová a jej dvorná dáma Eva Chytráčková od 1. 9. 2014 rozšírili svoje veľké a úspešné kráľovstvo o ďalších „86 poddaných.“ Udalosť vzácna, kde každému „poddanému prvákovi“ bola odovzdaná listina, že bol prijatý do Školského kráľovstvá K4, sa konala 23.10.2014. 

Prváci sa predstavili krátkym kultúrnym programom, spoločne sme si zaspievali školskú hymnu a za zvukov bubnov sa veselá spoločnosť. Nehodovalo sa 3 dni a 3 noci, ale bola som tam a bola som vytešená z tohto milého popoludnia. 

Tinka –  nateraz učiteľka I.A                                                  Pozrite si fotoalbum...

Deň zdravej výživy

Deň zdravej výživy

16. októbra si žiaci na 1. stupni pripomenuli Svetový deň zdravej výživy rôznymi aktivitami, ktoré napomáhali k zdravej životospráve. Počas tohto dňa si žiaci mohli vypočuť rozhlasovú reláciu, rôzne prezentácie o vitamínoch, o správnych zásadách stravovania a pohybe. Vyrábali „Ovocníčkov“ a „Zdravkov“,  vytvárali Pyramídu zdravia a plagáty zdravej výživy. Svoje vedomosti si overili prostredníctvom vedomostného kvízu, pripravili si zdravé zeleninové a ovocné šaláty, zeleninové nátierky a ovocne šťavy,  do ktorých sa aj s veľkou chuťou pustili. Telesnú aktivitu sme zvýšili tancom  - Zumbou a vychádzkou do okolia školy. Malá skupina žiakov strávila príjemné chvíle na kolobežkách.

Len pestrá a zdravá  strava dopĺňa nášmu organizmu potrebné živiny a energiu. Nezabudnime však, že všetko treba jesť s mierou.

Stará ľudová múdrosť vraví: „Raňajky zjedz sám, obed si rozdeľ s priateľom a večeru daj nepriateľovi.“

Mgr. Svetlana Simková                                                                                                                             Pozrite si fotoalbum...

Hlavička - vedomostná súťaž

Hlavička - vedomostná súťaž

1. 10. 2014 sme na I. stupni odštartovali 1. kolo vedomostnej súťaže „Hlavička“ pre žiakov  2. - 4. ročníka. Prvého kola sa zúčastnili dvaja žiaci z triedy, ktorí boli nominovaní na základe výsledkov  triedneho kola. Výsledky prvého kola sú zverejnené na nástenke v škole (II. poschodie pri zborovni špeciálnych tried I. stupňa).               Pozrite si fotoalbum ...

Do druhého kola postupujú žiaci, ktorí získali najviac bodov v súťaži.

Meno žiaka

Trieda

Počet bodov

Poradie

Peter Varga

3. A

10 / 10

1.

Filip Fetyko

3. A

9 / 10

2.

Matej Kundrík

4. A

9 / 10

2.

Filip Fírer

4. D

9 / 10

2.

Tomáš Kubrický

3. B

7 / 10

3.

Lukáš Jacko

3. B

7 / 10

3.

Jakub Prokop

3. C

7 / 10

3.

Lukáš Hanes

2. A

6 / 10

4.

Matej Válek

2. A

6 / 10

4.

Tomáš Gaja

4. A

6 / 10

4.

Filip Patrik

4. B

6 / 10

4.

Maximilián Bak

4. B

6 / 10

4.

Samuel Kolcun

4. D

6 / 10

4.

Filip Mušinský

4. C

5 / 10

5.

Jesenné účelové cvičenie

Jesenné účelové cvičenie

V piatok v novom školskom roku, 5.9.2014, sa uskutočnilo jesenné účelové cvičenie. Žiaci si na jednotlivých stanovištiach preverili svoje vedomosti z brannej prípravy. 

Pozrite si fotoalbum ...

 

Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015

Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015

V utorok, 2. septembra 2014, sme slávnostne otvorili školský rok 2014/2015 kultúrnym programom našich žiakov. Pani riaditeľka, Ing. Danka Daneshjoová, vo svojom slávnostnom príhovore pozdravila žiakov, rodičov a pedagógov, popriala im úspešný štart do nového školského roka a veľa tvorivých síl.

Pozrite si fotoalbum...

Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
    Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
  • -

Mapa