ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA


Zápis sa uskutoční :

dňa 3. apríla 2020 (piatok)  od 14.00 h do 18.00 h

dňa 4. apríla 2020 (sobota) od 08.00 h do 12.00 h

Zapisujú sa deti narodené do 31.8.2014.

 • Na zápis so sebou prineste občiansky preukaz zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa (budúceho prváka).

 


 • Na zápis musia prísť obidvaja rodičia.
  Ak jeden z rodičov na zápis nemôže prísť, môže druhého rodiča splnomocniť (nie je potrebné overovať) alebo vyjadriť súhlas podpísaním čestného vyhlásenia na tlačive žiadosti o zápis, ktorý na zápis prinesie jeden z rodičov.
   
 • Stiahnite ŽIADOSŤ O ZÁPIS pre vyplnenie rukou (formát pdf) alebo pre vyplnenie na počítači (formát docx).
   
 • Rodičia môžu navštíviť zápisy na viacerých školách, avšak zapísať dieťa môžu len na jednu základnú školu!
   
 • Ak pre svoje dieťa žiadate odklad plnenia povinnej školskej dochádzky, je k žiadosti potrebné doložiť aj odporúčanie centra pedagogicko - psychologického poradenstva a odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast. Tu si môžete stiahnuť formulár žiadosti o odklad povinnej školskej dochádzky pre vyplnenie rukou (formát pdf) alebo pre vyplnenie na počítači (formát docx).  
   
 • Na zápise bude v piatok 05. 04. 2019 prítomná Mgr. Judita Englerová, školská psychologička.

 

 

 


Kritéria pre prijatie žiakov do prvého ročníka bežnej triedy ZŠ Krosnianska 4, Košice
(Interná smernica o zápise č. 2/2018, čl. 4)

 1. Podľa § 20 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. sa na plnenie povinnej školskej dochádzky prednostne príjmu žiaci, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode Základnej školy, Krosnianska 4, Košice a žiaci umiestnení v školskom zariadení alebo v inom zariadení na základe rozhodnutia súdu, ktorého sídlo sa nachádza v školskom obvode Základnej školy, Krosnianska 4, Košice, a to až do výšky maximálneho počtu žiakov v triede prvého ročníka.
 2. Ak je v termíne zápisu počet zapísaných žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí ju majú plniť v tunajšej škole, vyšší, ako sú kapacitné možnosti tunajšej školy, postupuje riaditeľka školy podľa usmernenia zriaďovateľa - Oddelenie školstva Magistrátu mesta Košice.
 3. Ak po termíne zápisu, najneskôr do 30 apríla, podá rodič žiadosť na plnenie povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa (zápis), ktoré spĺňa kritérium podľa čl. 4 bodu 1 tejto smernice, bude toto dieťa prednostne prijaté do maximálneho počtu 22 žiakov v triede (§ 29 ods. 5 písm. c) zákona č. 245/2008 Z.z.). V prípade, že škola nemá voľné kapacity, postupuje sa podľa bodu 11, článku 2 tejto smernice.
 4. Po prerokovaní organizácie prvého ročníka so zriaďovateľom sa v prípade voľných kapacít do maximálneho počtu 22 žiakov v triede prijímajú ostatné zapísané deti v nasledovnom poradí:
 1. deti zamestnancov školy
 2. deti, ktoré majú súrodenca, ktorý je žiakom tunajšej školy a navštevuje špeciálnu triedu pre žiakov s intelektovým nadaním, pričom mladší súrodenec má vyššiu prioritu
 3. deti, ktoré majú súrodenca, ktorý je žiakom tunajšej školu a navštevuje bežnú triedu, pričom mladší súrodenec má vyššiu prioritu.
 1. Do maximálneho počtu 25 žiakov v triede prvého ročníka (navýšenie o 3 žiakov v triede) možno prijať žiaka z dôvodu:
 1. zmeny trvalého pobytu žiaka,
 2. opakovania ročníka žiakom,
 3. prestupu žiaka z inej školy,
 4. osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky žiaka podľa § 23 písm. a) až e),
 5. preradenia žiaka do vyššieho ročníka bez absolvovania predchádzajúceho ročníka.
 6. preradenia žiaka do základnej školy.

Fotogaléria

Kontakt

 • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
  Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
 • +421 55 671 57 19 (spojovateľka)
  +421 903 716 719 (riaditeľka školy)
  +421 950 293 215 (školská psychologicka) - kontaktovať je možné po 13.00 h

Mapa