Špeciálne triedy


VÝBER ŽIAKOV


 

Podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa intelektovým nadaním detí a žiakov rozumie vysoko nadpriemerne rozvinuté poznávacie schopnosti v jednej alebo viacerých intelektových oblastiach. Žiaci so všeobecným intelektovým nadaním sú žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na základe diagnostiky vykonanej zariadením výchovnej prevencie a poradenstva.

Podmienky prijatia žiakov do škôl alebo tried pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním stanovuje § 105 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a Vyhláška MŠ SR č. 307/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.

Aby dieťa mohlo byť prijaté na našu školu do špeciálnej triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, v správe z diagnostiky vykonanej centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) uvedené, že je dieťaťom/žiakom so všeobecným intelektovým nadaním a so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
 


Prijatie dieťaťa do prvého ročníka do špeciálnej triedy


Postup krokov pre prijatie dieťaťa do prvého ročníka do špeciálnej triedy pre deti so všeobecným intelektovým nadaním na ZŠ Krosnianska 4, Košice:

 1. Rodič požiada o diagnostiku CPPP a P. Na žiadosť rodiča poskytne školské zariadenie (MŠ), ktoré dieťa navštevuje, informáciu o obvodovom zariadení prevencie a poradenstva. Obvykle je to zariadenie, ktoré robilo v danej MŠ depistáž školskej zrelosti detí.
  Rodič však môže požiadať aj iné centrum, ktoré je zaradené do siete školských zariadení MŠVVaŠ SR. Na stránke Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie sa nachádza  zoznam štátnych a neštátnych centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP).

  Ideálny čas osloviť CPPPaP a požiadať o vyšetrenie dieťaťa je január kalendárneho roka, v ktorom má dieťa nastúpiť do prvého ročníka.

 2. Ak sa u dieťaťa potvrdí  všeobecné intelektové nadanie, treba so správou a podrobným výpisom diagnostiky intelektu kontaktovať psychologičku psychologičku CPPPaP, Zuzkin park 10, 040 11 Košice,  ktorá určí ďalší postup, prípadne zrealizuje dovyšetrenie dieťaťa:
  PhDr. Viera Molčanová
  tel.: 055/7871611(Telefónny kontakt je v období zátvoru školského zariadenia kvôli mimoriadnej situácii pre pandémiu COVID-19 nedostupný. Využite e-mail.)
  e-mail: molcanova.centrum@gmail.com

  Už naplánované vyšetrenia detí a žiakov u PhDr. V. Molčanovej, ktoré sa nemohli uskutočniť z dôvodu prebiehajúcej pandémie, sa uskutočnia po otvorení škôl a školských zariadení. PhDr. Molčanová bude rodičov informovať o nových termínoch.
   

 3. Posledným krokom je pedagogická diagnostika, ktorá sa realizuje na ZŠ Krosnianska 4, Košice v rámci prijímacích pohovorov pedagógmi školy. Termín pohovorov býva obvykle po termíne zápisu detí do prvého ročníka. Pedagogický pohovor je vyšetrenie úrovne všeobecných vedomostí, poznatkov na základe interných didaktických testov. Prijímacích pohovorov sa zúčastňujú už diagnostikované deti (dozvedia sa o tom aj na stretnutiach s PhDr. Molčanovou).  Na základe pedagogickej diagnostiky v spolupráci s PhDr. Vierou Molčanovou a školskou psychologičkou Mgr. Juditou Englerovou bude prebiehať výber detí v počte podľa kapacitných možností školy.
   

Zápis do prvého ročníka a prijímačky do špeciálnej triedy sú samostatné procesy. Rodič je povinný zapísať svoje dieťa do prvého ročníka bez ohľadu na to, že rieši prijatie dieťaťa do špeciálnej triedy na našej škole. Rodičom detí, ktoré nemajú ukončené prijímacie konanie a nemajú ani trvalé bydlisko v obvode tunajšej školy odporúčame, aby zapísali dieťa na tú školu, ktorú chcú, aby ich dieťa navštevovalo v prípade, že sa nedostane do špeciálnej triedy. Po ukončení prijímacieho konania do špeciálnej triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, ktoré končí vydaním rozhodnutia riaditeľky školy o prijatí do špeciálnej triedy, zákonný zástupca dieťaťa požiada našu školu o prestup z inej školy.
 


Prestup žiaka z bežnej triedy (aj inej školy) do špeciálnej triedy


Postup krokov pre prijatie dieťaťa do špeciálnej triedy pre deti so všeobecným intelektovým nadaním na ZŠ Krosnianska 4, Košice, ktoré navševuje bežnú triedu (aj na inej škole):

 1. Rodič požiada o diagnostiku CPPP a P. Na žiadosť rodiča poskytne škola, ktorú dieťa navštevuje, informáciu o obvodovom zariadení prevencie a poradenstva. 
  Rodič však môže požiadať aj iné centrum, ktoré je zaradené do siete školských zariadení MŠVVaŠ SR. Na stránke Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie sa nachádza  zoznam štátnych a neštátnych centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP).
   

 2. Ak sa u dieťaťa potvrdí všeobecné intelektové nadanie, treba so správou a podrobným výpisom diagnostiky intelektu kontaktovať psychologičku psychologičku CPPPaP, Zuzkin park 10, 040 11 Košice,  ktorá určí ďalší postup, prípadne zrealizuje dovyšetrenie dieťaťa:
  PhDr. Viera Molčanová
  tel.: 055/7871611(Telefónny kontakt je v období zátvoru školského zariadenia kvôli mimoriadnej situácii pre pandémiu COVID-19 nedostupný. Využite e-mail.)
  e-mail: molcanova.centrum@gmail.com

 

 

Fotogaléria

Kontakt

 • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
  Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
 • +421 55 671 57 19 (spojovateľka, hospodárka školy)
  +421 903 716 719 (riaditeľka školy)
  +421 950 293 215 (školská psychologicka) - kontaktovať je možné po 13.00 h, v čase prerušeného vyučovania od 9.00 h

Mapa