Špeciálne triedy

Na základe čoho sú deti zaraďované do špeciálnych tried?

Podmienky prijatia žiakov do škôl alebo tried pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním stanovuje § 105 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a Vyhláška MŠ SR č. 307/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.

Pre prijatie do týchto tried je potrebné absolvovať povinné psychologické vyšetrenie pomocou štandardizovaných psychologických testov. Tie vykonáva psychologička PhDr. Viera Molčanová, ktorá realizuje identifikáciu, vypracuje správu z psychologických vyšetrení. Celkovo zhodnotí intelektovú úroveň dieťaťa, píše štruktúru schopností jeho intelektu, charakterizuje jeho silné a slabé stránky jeho schopnosti, zhodnotí úroveň tvorivosti, pozornosť, motiváciu, sociálne začlenenie, prípadne ďalšie stránky osobnosti, ktoré súvisia s posudzovaným nadaním.

Aby sme mohli dieťa zaradiť do špeciálnej triedy pre intelektovo nadaných žiakov, musí splniť jedno z  kritérií:

  1. celková úroveň jeho intelektových schopností (po zvážení výsledkov vo všetkých použitých testoch) spadá do pásma horných 2% populačného ročníka (IQ nad 130);
  2. celková úroveň jeho intelektových schopností (po zvážení výsledkov vo všetkých použitých testoch) spadá do pásma horných 10% populačného ročníka (IQ nad 120) a dieťa súčasne vykazuje vysoký tvorivý potenciál, výnimočnú motiváciu, alebo výnimočné výkony v oblasti nezachytenej použitými testami.

Následne dieťa musí absolvovať ešte druhé vyšetrenie formou prijímacieho pohovoru. Ten sa vykonáva v škole za účasti psychológa a pedagógov školy, ktorí učia v Programe APROGEN.

Deň prijímacieho pohovoru sa určuje väčšinou v máji. Na prijímacie pohovory je  pozvaný zákonný zástupca s dieťaťom. Pedagogický pohovor je vyšetrenie úrovne všeobecných vedomostí, poznatkov a to najmä z čítania, písania a počítania na základe interných didaktických testov. Rovnako sa zisťuje aj úroveň osobnostnej, sociálnej a emocionálnej zrelosti, úrovne komunikácie a zaznamenávajú sa všetky špecifiká t. j. disproporcie a asynchrónie vývinu jednotlivých detí.

Výsledky prijímacieho pohovoru porovnávame s výsledkami psychologických vyšetrení a na základe konzultácií s psychologičkou spoločne urobíme výsledný výber deti pre zaradenie do špeciálnych tried.

Uvažujete intelektovo nadané dieťa zaradiť ho do špeciálnej triedy?

·        kontaktujte CPPPaP, Zuzkin park 10, 040 11 Košice (PhDr. Viera Molčanová  č. tel.: 055/7871611), kde dieťa absolvuje psychologické testy 

·        po potvrdení opodstatnenosti zaradenia dieťaťa do špeciálnej triedy kontaktujte našu školu  

Navštevuje dieťa inú školu?

Ak už dieťa navštevuje inú školu a učiteľ / rodič si všimne, že dieťa má veľký náskok pred ostatnými deťmi potom:

·      kontaktujte CPPPaP, Zuzkin park 10, 040 11 Košice, kde dieťa absolvuje psychologické testy 

·       po potvrdení opodstatnenosti zaradenia dieťaťa do špeciálnej triedy kontaktujte našu školu.

Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
    Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
  • +421 55 671 57 19 (spojovateľka)
    +421 903 716 719 (riaditeľka školy)
    +421 950 293 215 (školská psychologicka) - kontaktovať je možné po 13.00 h

Mapa