Špeciálne triedy


VÝBER ŽIAKOV


 

Podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa intelektovým nadaním detí a žiakov rozumie vysoko nadpriemerne rozvinuté poznávacie schopnosti v jednej alebo viacerých intelektových oblastiach. Žiaci so všeobecným intelektovým nadaním sú žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na základe diagnostiky vykonanej zariadením výchovnej prevencie a poradenstva.

Podmienky prijatia žiakov do škôl alebo tried pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním stanovuje § 105 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a Vyhláška MŠ SR č. 307/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.

Aby dieťa mohlo byť prijaté na našu školu do špeciálnej triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, v správe z diagnostiky vykonanej centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) musí byť uvedené, že je dieťaťom/žiakom so všeobecným intelektovým nadaním a so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
 


Prijatie dieťaťa do prvého ročníka do špeciálnej triedy


Postup krokov pre prijatie dieťaťa do prvého ročníka do špeciálnej triedy pre deti so všeobecným intelektovým nadaním na ZŠ Krosnianska 4, Košice:

 1. Rodič požiada o diagnostiku CPPPaP. Na žiadosť rodiča poskytne školské zariadenie (MŠ), ktoré dieťa navštevuje, informáciu o obvodovom zariadení prevencie a poradenstva. Obvykle je to zariadenie, ktoré robilo v danej MŠ depistáž školskej zrelosti detí.
  Rodič však môže požiadať aj iné centrum, ktoré je zaradené do siete školských zariadení MŠVVaŠ SR (napríklad CPPPaP Zuzkin park 10, Košice). Na stránke Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie sa nachádza  zoznam štátnych a neštátnych centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP).
  Ideálny čas osloviť CPPPaP a požiadať o vyšetrenie dieťaťa je január kalendárneho roka, v ktorom má dieťa nastúpiť do prvého ročníka.

 2. Ak sa u dieťaťa potvrdí všeobecné intelektové nadanie, je potrebné so správou kontaktovať školskú psychologyčku Mgr. Juditu Englerovú (judita.englerova@zskroke.sk).

 3. Posledným krokom je pedagogická diagnostika, ktorá sa realizuje na ZŠ Krosnianska 4, Košice v rámci prijímacích pohovorov pedagógmi školy. Termín pohovorov býva obvykle po termíne zápisu detí do prvého ročníka. Pedagogický pohovor je vyšetrenie úrovne všeobecných vedomostí a poznatkov na základe interných didaktických testov. Na prijímacie pohovory budú pozvané deti, ktorých výsledky psychologickej diagnostiky s potvrdením vysokého intelektového nadpriemeru (správa) budú doručené škole. 
  Rodičia detí, ktoré k 25. aprílu ešte nemajú ukončenú diagnostiku pre potvrdenie intelektového nadania, informujú o tejto skutočnosti školskú psychologičku, aby na základe konzultácie aj čiastkových výsledkov diagnostiky mohli byť pozvané na prijímacie pohovory. 
  Na základe pedagogickej diagnostiky v spolupráci so školskou psychologičkou bude prebiehať výber detí v počte podľa kapacitných možností školy

 

Kontakt na CPPPaP, Zuzkin park 10, 040 11 Košice (obvodové zariadenie pre ZŠ Krosnianska 4, Košice):
Na konzultáciu alebo vyšetrenie dieťaťa sa môžete objednať telefonicky (+421 911 030 930 od 8.00 do 15.00 h) alebo  prostredníctvom elektronického formuláru, ktorý sa nachádza na stránke CPPPaP v časti Rodičom. Ako dôvod vyšetrenia uveďte, že máte záujem o špeciálnu triedu pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním na ZŠ Krosnianska 4 v Košiciach. Ak dieťa navštevuje MŠ v Košiciach, je vhodné pred vyšetrením požiadať MŠ o pedagogickú diagnostiku dieťaťa (hárok na posúdenie intelektového nadania dieťaťa) a výsledok priniesť na vyšetrenie.

Zápis do prvého ročníka a prijímačky do špeciálnej triedy sú samostatné procesy. Rodič je povinný zapísať svoje dieťa do prvého ročníka bez ohľadu na to, že rieši prijatie dieťaťa do špeciálnej triedy na našej škole. Rodičom detí, ktoré nemajú ukončené prijímacie konanie do špec. triedy a nemajú ani trvalé bydlisko v obvode tunajšej školy odporúčame, aby zapísali dieťa na tú školu, ktorú chcú, aby ich dieťa navštevovalo v prípade, že sa nedostane do špeciálnej triedy. Po úspešnom ukončení prijímacieho konania do špeciálnej triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, zákonný zástupca dieťaťa požiada našu školu o prestup z inej školy.
 


Prestup žiaka z bežnej triedy (aj inej školy) do špeciálnej triedy


Postup krokov pre prijatie dieťaťa do špeciálnej triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním na ZŠ Krosnianska 4, Košice, ktoré navštevuje bežnú triedu (aj na inej škole):

 1. Rodič požiada o diagnostiku CPPP a P. Na žiadosť rodiča poskytne škola, ktorú dieťa navštevuje, informáciu o obvodovom zariadení prevencie a poradenstva. 
  Rodič však môže požiadať aj iné centrum, ktoré je zaradené do siete školských zariadení MŠVVaŠ SR. Na stránke Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie sa nachádza  zoznam štátnych a neštátnych centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP).
   

 2. Ak sa u dieťaťa potvrdí  všeobecné intelektové nadanie, treba so správou kontaktovať školskú psychologyčku Mgr. Juditu Englerovú (judita.englerova@zskroke.sk).
   

 

 

Fotogaléria

Kontakt

 • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
  Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
 • -

Mapa