Špeciálne triedy


PREDSTAVENIE


 

Keď intelektovo nadané deti dosiahnu školský vek, ich rodičia stoja pred vážnym rozhodnutím. Pre deti nadané v intelektovej oblasti nie je totiž u nás dostatočne zabezpečený systém, ktorý by napomáhal  pri rozvoji ich nadania. Túto úlohu by mala vo všeobecnosti spĺňať škola, to znamená, že každá škola by teoreticky mala byť pripravená napomáhať a rozvíjať nadanie, ak ju navštevuje nadaný žiak či žiačka. Škola ako taká ani dnes nie je pripravená na vzdelávanie nadaných detí, ich podporovanie a rozvíjanie ich nadania. Bežná škola nemá k dispozícii učebné materiály vytvorené špeciálne pre intelektovo nadaných žiakov, nemá metodiku, ako s takýmito deťmi pracovať a nemá ani pripravených učiteľov na prácu s nadanými žiakmi v škole. 

Aj keď v súčasnom období je u nás vzdelávanie žiakov so všeobecným intelektovým nadaním legislatívne ukotvené v zákone, môžeme povedať, že neexistuje jednotný prístup k edukácii týchto detí. Niektoré školy ponúkajú vo svojich programoch vzdelávanie nadaných, ale väčšina bežných škôl nemá žiadnu ponuku pre vzdelávanie nadaných žiakov. Deti so všeobecným intelektovým nadaním sa pokladajú za deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a je potrebné zabezpečiť adekvátne podmienky na rozvoj ich potenciálu. Dôležitým momentom je preto vznik siete škôl s triedami pre intelektovo nadané deti na Slovensku, kde sa jednotne pracuje podľa exaktne vypracovaného a overeného výchovno-vzdelávacieho programu APROGEN (Alternatívny PROGram Edukácie Nadaných), ktorého autorkou je PhDr. Jolana Laznibatová.

Základná škola na Krosnianskej ulici číslo 4 v Košiciach patrí do siete škôl, ktoré vzdelávajú intelektovo nadaných žiakov v špeciálnych triedach podľa Programu APROGEN. Ponúka komplexné vzdelávanie od prvej až po deviatu triedu. Edukačný Program APROGEN priniesol netypické prvky do výchovno-vzdelávacieho procesu. Charakteristické pre tento program je, že začína výbermi žiakov do prvej triedy a následne pokračuje kvalitnou, kreatívnou a nadštandardnou formou výučby. V programe sú aplikované nové prvky ako napríklad: ranné komunity, ročníkové práce, písanie paličkovým písmom, priateľská a nestresová atmosféra. To je iba časť prvkov, ktoré výrazným spôsobom obohatili a skvalitnili proces vzdelávania nadaných žiakov.

Snahou školy je podporiť a rozvinúť schopnosti žiakov podľa individuálnych danosti a to využívaním efektívnych foriem a metód vo vyučovacom procese, ale aj podporou efektívneho využívania voľného času v rámci školského klubu detí a záujmovej činnosti v centre voľného času zriadeného pri škole. 

Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
    Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
  • -

Mapa