IT Akadémia partnér IT ScienceLab Aktivity ScienceLab vo vyučovaní

IT Akadémia partnér

Naša škola je zapojená v národnom projekte „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ , ktorý reaguje na požiadavky IT sektora prispôsobiť vzdelávací systému aktuálnym a perspektívnym potrebám trhu práce. Oproti súčasnému stavu potrebuje IT sektor ročne navyše aspoň tisíc nových zamestnancov – špecialistov. Jeho hlavným cieľom je „vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT“.

Prijímateľom je Centrum vedecko-technických informácií SR, partnermi Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Žilinská univerzita v Žiline. Tieto subjekty spolu s IT Asociáciou Slovenska (ITAS), klastrom Košice IT Valley a Slovenskou informatickou spoločnosťou vytvárajú IT Akadémiu ako platformu pre vybudovanie moderného a tvorivého vzdelávacieho prostredia, ktoré z hľadiska udržateľnosti umožní dlhodobo vychovávať kvalifikovaných odborníkov pre široké portfólio pracovných príležitosti v IT sektore.

Hlavný cieľ projektu je naplniť realizáciou dvoch odborných aktivít:

 1. Vzdelávanie na ZŠ a SŠ pre informačnú spoločnosť
 2. Vzdelávanie na VŠ pre informačnú spoločnosť

Partnerom IT Akadémie môžu byť základné školy, stredné školy, vysoké školy, IT firmy, združenia, subjekty verejnej správy a ďalšie subjekty, ktoré participujú na realizácii národného projektu.

Naša Základná škola ako IT Akadémia partner spolupracuje na nasledovných úrovni:

Rozšírená úroveň, ktorá umožňuje:

 1. využívanie v projekte vytvorených inovatívnych nástrojov vo výučbe INF, MAT, prírodných a technických vied;
 2. účasť na popularizačných a mimoškolských vzdelávacích aktivitách;
 3. účasť na tvorbe a overovaní inovatívnych nástrojov pre výučbu INF, MAT, prírodných a technických vied;
 4. vzdelávanie učiteľov;
 5. využívanie ITScienceLab pre ZŠ.
   

Výhody vyplývajúce školám z Partnerstva v IT Akadémii:

Benefity pre ZŠ (okrem ITScience lab)

 • Bádateľsky orientované inovatívne vzdelávanie informatiky, matematiky a prírodovedných predmetov
 • Realizácia nových akreditovaných kurzov kontinuálneho vzdelávania
 • Nové aktivity neformálneho vzdelávania pre učiteľov ZŠ a SŠ – popularizačné prednášky, exkurzie v IT firmách,…
 • Nové popularizačné aktivity pre žiakov – Veda v meste, IT čajovne, súťaže, krúžky,…
 • Vytváranie priamych väzieb a lokálnych partnerstiev medzi ZŠ, SŠ, VŠ a IT firmami

 

Výhody pre žiakov a študentov SŠ a ZŠ

 • zmena postojov – „Chcem študovať IT“
 • zvýšenie úrovne a rozsahu digitálnej gramotnosti
 • osvojenie nových aktuálnych poznatkov nad rámec exitujúceho obsahu vzdelávania – cez inovatívne metodiky a nové predmety (na SŠ), popularizačné prednášky, súťaže, krúžky,…
 • rozvoj vedeckej a technickej gramotnosti – získanie bádateľských kompetencií

 

Výhody pre učiteľov SŠ a ZŠ

 • rozšírenie odborných kompetencií pre orientáciu žiakov na štúdium informatiky a IKT
 • získanie didaktických kompetencií v súlade s najnovšími trendmi vyučovania prírodných a technických vied, matematiky a informatiky
 • zvýšenie úrovne a rozsahu digitálnej gramotnosti, osobnostného rozvoja a komunikačných kompetencií
 • spoluprácou s IT firmami a VŠ vytvorenie dlhodobého podnetného prostredia pre ďalší odborný rast

 

Naša škola patrí medzi školy , ktoré získali z projektu ITScience laboratórium. Laboratórium umoýžňuje zaujímavejšie a moderne učiť prírodovedné predmety na našej škole.

Fotogaléria

Kontakt

 • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
  Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
 • -

Mapa