História školy Napísali o nás

História školy

Škola začala svoju  pôsobnosť 1. 9. 1983 ako štvrtá z ôsmich základných škôl na Sídlisku dargovských hrdinov v Košiciach. Obsah tradičnej školy nedával veľký priestor na flexibilné využitie vyučovacieho procesu, a preto sa od svojho vzniku začala škola postupne presadzovať v oblasti telesnej výchovy a športu. Uvedená tradícia je pokračovaním, kde žiaci pod vedením erudovaných a zapálených učiteľov telesnej výchovy dosahujú veľmi dobré výsledky v rámci mesta, regiónu a Slovenskej republiky.

V  roku 1993 umožnil Učebný plán MŠ SR výber učebných variantov, čím sa vytvoril priestor na výraznejšie využitie edukácie podľa schopnosti žiakov s prispôsobením na personálne podmienky. Škola sa začala viac orientovať na cudzie jazyky (ANJ, NEJ), šport a mimovyučovacie aktivity.

V školskom roku 1997/1998 bola na škole ako jedinej v Košiciach otvorená prvá alternatívna trieda pre deti so všeobecným intelektovým nadaním vrámci projektu PhDr. Jolany Laznibatovej, CSc. Projekt bol schválený MŠ SR. Dnes po niekoľkoročných skúsenostiach možno konštatovať, že vynaložené úsilie pedagógov nebolo márne. Svedčí o tom aj zaradenie žiakov so všeobecným intelektovým nadaním do školskej legislatívy, zákona č. 245/2000, kde je týmto žiakom venovaná pozornosť. V súčasnosti prebieha edukácia nadaných žiakov na škole v špeciálnych triedach podľa programu APROGEN (alternatívny program edukácie nadaných).

Snahou školy je podporiť a rozvinúť schopnosti žiakov podľa individuálnych daností, a to využívaním efektívnych foriem  a metód vyučovacieho procesu, ale aj podporou efektívneho využívania voľného času v rámci školského klubu detí a záujmovej činnosti v centre voľného času zriadeného pri škole.

Jednou z foriem, kde sa žiaci môžu tvorivo prejaviť, je vydávanie školského časopisu „KROSNIAČIK“ od šk. roka 1993/1994, ale aj triednych časopisov „Hlavička“, „Extráčik“, „Rogalet“, „Trend“, „Svišť Magazín“, ktoré sú každoročne oceňované v súťaži triednych časopisov „Pro Slavis“ a v súťaži školských časopisov „O skleného motýľa“.

Úspešnosť školy a jej koncepcia nie je mysliteľná bez intenzívnej spolupráce s rodičmi žiakov školy a širokej občianskej verejnosti. Vzájomné vzťahy sú založené na vzájomnej dôvere, tolerancii a rešpektovaní sa.

Dnes už neodmysliteľnou súčasťou školy je realizácia projektov. Ako najúspešnejšie realizované projekty možno spomenúť projekt spolufinancovaný európskym sociálnym fondom vrámci operačného programu „vzdelávanie“ pod názvom „Škola bez kriedy“, projekt „Otvorená škola – šport“, projekt „Infovek“, projekt „Zdravá škola“. V súčasnosti sa škola zapojila do projektu „E-test“ realizovaného Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania, spolufinancovaného zo zdrojov EÚ.

Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
    Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
  • -

Mapa