2013/2014

Ukončenie školského roka

Slávnostné ukončenie školského roku, vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a ocenenie žiakov reprezentujúcich škou

        

 

 

Moja škola

 

Dňa 19. júna 2014 o 14. hodine sa naši žiaci spolu s pani učiteľkou Petrovou zúčastnili na odovzdávaní cien za literárnu a výtvarnú súťaž s názvom MOJA ŠKOLA na Gymnáziu Alejová 1 v Košiciach, ktoré bolo zároveň aj vyhlasovateľom súťaže pri príležitosti 25. výročia založenia školy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAMUT 2014

   

  

 

Obvodné kolo - Slávik Slovenska 2014

           

 

24. 5. 2014 - 5. ročník celomestskej prehliadky ročníkových prác

Celomestská prehliadka projektov a ročníkových prác

23. mája 2014

1. časť:

1. miesto - Tereza Pažinová - ZŠ Krosnianska 4, KE - 3. roč. - Krasokorčuľovanie 

2. miesto - Matej Válek - ZŠ Krosnianska 4, KE -1. roč. - Železničná doprava

3. miesto- Margareta Berecká - ZŠ Krosnianska 4, KE - 4. roč.- Mojich sedem divov               

cena diváka - Efram  Vass - ZŠ Krosnianska 4,KE -  2.roč. - Pavúky                                                    

cena sympatie - Petra  Bodnárová -Radka  Turoková - ZŠ Postupimská 37,KE - 5. roč.- Pamiatky UNESCO a európski rozprávkari        

 

 

2. časť:

1. miesto - Daniel  Forrai - ZŠ Tomášikova 31,KE - 8.roč.- Školské televízne noviny

2. miesto - Natália  Tóthová - ZŠ Krosnianska 4,KE - 9.roč. - Fraktálna geometria

3. miesto - Róbert  Sabovčík - ZŠ Krosnianska 4,KE - 7.roč. - Bedminton                                            

cena diváka - Dávid  Stripaj - ZŠ Krosnianska 4,KE - 8.roč. - Letecká doprava na Slovensku                 

cena sympatie - Patrícia  Buzogová - ZŠ Požiarnická 3,KE - 9.roč.- Pleseň – náš pomocník i nepriateľ

           

 

24. 5. 2014 - Štvorylka

   

   

 

Ľudová pieseň košickej mládeže -7. máj 2014  

krajská súťažná prehliadka spevákov ľudovej piesne

    

 

DEŇ ZEME

Dňa 25.4.2014 sme na našej škole oslávili DEŇ ZEME. VSE a.s. pripravili pre našich tretiakov zaujímavú akciu na tému „Šetríme energiu“ s rôznymi aktivitami pre žiakov a určite zaujali aj maskoti  ELO a NEA. Pre štvrtákov žiaci kolégia „Zelenej školy“ pripravili prezentáciu a súťaže na tému „Voda“. Šiestakom a ôsmakom bol premietnutý film na tému znečisťovanie oceánov a morí , na základe ktorého v skupinách vytvorili plagáty, a to pod vedením p. Takáčovej. Uskutočnilo sa aj niekoľko súťaží na tému „VODA“, ako je literárna, výtvarná, hudobná a fotografická. Od 14.4.2014 do 2.5.2014 prebiehalo  čistenie areálu školy, do ktorého sa zapojili triedy druhého stupňa.

 

    

    

22. marec Svetový deň vody

Dňa  22. marca sa pri príležitosti Svetového dňa vody uskutočnili viaceré akcie zamerané na šetrenie vodou, ochranu vodných tokov a nádrží ako aj na ochranu životného prostredia ako takého.

Niektoré  z aktivít sa uskutočnili v spolupráci  so Slovenským vodohospodárskym podnikom, odštepným závodom v Košiciach. Bola  uskutočnená odborná prednáška spojená s prezentáciou „ Voda je život“ p. Ing. Hermanovou a Ing. S. Dobrotkom. Tento podnik v rámci Zelenej školy nám prepožičal  aj plagátové materiály, ktoré veľmi podrobne opisujú tragédiu záplav spred 15 rokov na toku  Malá Svinka.

Pri príležitosti Svetového dňa vody sa uskutočnila aj výstava žiackych prác s témou „Voda je život“ a tiež rozhlasová relácia , v ktorej žiaci I. stupňa predniesli mnohé pranostiky a zvyky spojené s vodou, ktorú pripravila p. uč. Dobrotková.

Žiaci našej školy, aktivity spojené s ochranou vody brali vážne,o čom svedčí aj fakt, že na vyzvanie koordinátorky Zelenej školy, p. Hohošovej  prišli 24.3. 2014 v modrom oblečení a s fľašou čistej neochutenej pitnej vody.

Aj školská jedáleň sa pridala k týmto aktivitám tým, že k obedu sa podávala čistá  stolová voda.

    

     

 

Slávik Slovenska 2014

     

 

Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo v CVČ DOmino - 4.4.2014

 

  

      

 

V piatok,4.4.2014 sa všetci pedagogický i napedagogický pracovníci školy ZŠ Krosnianska 4, Košice,  stretli v reštaurácií TOBI ma slávnostnej pedagogickej porade pri príležitosti Dňa učiteľov. Učitelia boli pozdravení z príležitosti ich sviatku krásnou červenou ružou, ktorú im venovalo ZRPŠ, v zastúpení p. Ing. Janou Hatalovou. Za ich prácu a snaženie pri výchove a vzdelávaní žiakov učiteľkám poďakoval aj pán riaditeľ PeadDr. Štefan Dzurovčák aj prítomní hostia z neziskovej organizácie  SOROPTIMIS.

 

Na našu školu opať zavítal známy hudobník ujo Ľubo.Deťom pripravil zábavnú hodinu HV  pod názvom "Červená čiapočka".

      

 

 

Naši malí kuchári  z II.A + B pripravovali zdravé pochúťky pod vedením p.Kuncovej

        

 

Netradičná hodina angličtiny s Martinkou...

        

 

 

Bábkové divadlo "Babadlo"  z Prešova svojim zábavným vystúpením potešilo všetky naše deti.

     

 

 

Zdobenie sviatočných tortičiek

      

 

 

Deň vody a naši prváci v modrom

    

 

 

Tvoríme z hliny 

          

 

 

Študent Cambridgskej univerzity na našej škole

      

 

     

Ako sa rodí chlieb...

      

 

Naše basketbalové začiatky :) 24.3.2014 ...

        

 

Tvorivé dielne-Štvrtáci tvoria s Ajkou Bucherovou...

      

 

Matematický klokan

      

 

Šaliansky Maťko

Výsledky nájdete na web. stránke v sekcii Úspechy našich žiakov.

      

 

Deň otvorených dverí

Dňa 12.decembra 2013 sa uskutočnil na našej škole Deň otvorených dverí. Učiteľky a vychovávateľky pripravili pre budúcich prváčikov pestrý program.Deti si mohli vyskúšať matematické riešenia, slovné hry, angličtinu, prácu na počítači ale aj preukázať svoju zručnosť pri zdobení perníčkov, dotvárať lepením krásne obrázky či vytvárať záložky do kníh. K príjemnej atmosfére prispeli i vianočné koledy, teplý čaj a predvianočná nálada...

   

 

Vianočná knižka sa otvára

Beseda so spisovateľom Gustávom Murínom, ktorú pripravila Knižnica pre mládež mesta Košice, Krosnianska 4 dňa 11.12.2013.

Besedy sa zúčastnili žiaci VIII.A a IX.A. Vypočuli si zaujímavé rozprávanie o spisovateľových začiatkoch, ale aj cestovateľských zážitkoch tohoto nadšenca literatúry faktu. Potom si, samozrejme, nenechali újsť príležitosť položiť zopár všetečných otázok autorovi najpredávanejších slovenských kníh : Mafia na Slovensku, Gorily v podsvetí.  

      

 

 

Žiaci I. stupňa sa zúčastnili v rámci tejto akcie besedy s p. Gabrielou Futovou.

      

 

 

Pytagoriáda

Dňa 10. a 11. decembra 2013 už tradične perebehla matematická súťaž PYTAGORIÁDA, ktorej sa zúčastňujú žiaci tretieho až ôsmeho ročníka. Najlepší postupjú na obvodné kolo a vrcholom je účasť na celoštátnom kole. V minulom roku naši žiaci získali tri prvé miesta na celoštátnom kole a dúfame, že sa úspech zopakuje opäť.

       

 

 

Aj nás navštívil Mikuláš ...

           

 

 

Lomihlav

Dňa 29.11. sa žiaci našej školy zúčastnili regionálnej súťaže Lomihlav, organizovanej PF UPJŠ.Je to súťaž družstiev žiakov 7.-9. ročníka, ktorých úlohou je čo najlepšie vyriešiť 20 matematických úloh, 5 hlavolamov a 5 hádaniek. Tohto roku sa na súťaži zúčastnilo 62 družstiev z celého regiónu. Naše družstvo v zložení : Martin Masrna, Michal Masrna, Martin Melicher a Radomír Miščík vyhrali 2. miesto a družstvo v zložení : Adam Kalivoda, Matej Genči, Matej Hanus a Martin Albert Gbúr obsadili v tejto silnej konkurencii 5. miesto.

          

 

30. výročie školy

      Dňa 8.11. 2013 sa na našej škole oslavovalo "30. výročie založenia školy". Počas celého dňa sa na dvoch vystúpenich  slávnostnej akadémie predstavili žiaci školy. Ich talent vyčaroval úsmev a obdiv na tvárach všetkých, ktorí sa prišli na ich vystúpenie pozrieť a podporiť ich svojím potleskom.

 
     Chceme sa poďakovať všetkým účastníkom za dôstojnú prípravu osláv "30. výročia vzniku našej školy" všetkým žiakom, učiteľom, rodičom a priateľom školy za podporu, účasť a sponzorský príspevok, vďaka ktorému sa oslava niesla v duchu slávnostnej atmosféry.
 
     

               

             

    

Dňa 21.10.2013 žiaci 9. B navštívili prezentačné priestory Kulturparku. 
Ojedinelý projekt vznikol spoluprácou mesta, spoločnosti U. S. Steel Košice, SAV, Univerzity P. J. Šafárika a Technickej univerzity Košice. Jeho ambíciou je interaktívnou formou popularizovať medzi mládežou vedné a technické disciplíny. Expozícia umožuje aktívne hranie sa s exponátmi, ovládať elektromagnetický žeriav, či vysokozdvižnú plošinu, pochopiť rôzne magnetické javy, vyskúšať si prístroje riadené PC.

       

 

 

18 . október 2013 bol pre našich prvákov slávnostný.V tento deň sa uskutočnilo slávnostné prijímanie prváčikov do Školského kráľovstva. Krátkym kultúrnym programom potešili aj svojich rodičov.

         

 

 

V rámci  Dňa zdravej výživy prebiehalo na I.stupni projektové vyučovanie zamerané na zdravú výživu. Žiaci vytvárali rôzne projekty a Pyramídy zdravých potravín. Naučili sa veľa o zásadach zdravej výživy.Pochutnali si na chutných ovocných desiatach, ale aj  sa pobavili krásnymi výtvormi. A pretože nielen stravou je človek zdravý ale aj pohybom, nechýbala hodina tanečného pohybu so zumbou či futbalový turnaj.

                                                                                                              

        

 

Cirkus Jacko

Dňa 15.10.2013 sa žiaci I. aj II. stupňa zúčastnili cirkusového predstavenia.

          

 

 

Dňa 10.10.2013 v Košiciach sa uskutočnila slávnostná certifikácia škôl zapojených do medzinárodného programu " Zelená škola".

Aj tento školský rok naša škola na základe splnenia 7 krokov získala, ako jedna z 84 škôl na Slovensku, medzinárodný certifikát a vlajku Zelená škola.

 

 

 

 

 

 

Noc výskumníkov

Festival vedy  – Noc výskumníkov sa tento rok uskutočnil 27. septembra 2013 a už po siedmykrát slovenskej verejnosti priblížil tie najzaujímavejšie výsledky slovenskej vedy a osobnosti, ktoré sa vďaka svojmu výskumu presadili aj za hranicami nášho štátu a prispeli k zlepšeniu kvality života nás všetkých. Aj naši žiaci z 6.A,6.B , 6.C a 9.B sa mali možnosť zúčastniť tohto podujatia v OC Optima.

           

 

Slávnostné otvorenie nového školského roka 2013/2014

         

 

Šk. rok 2012/2013

 

Slávnostné ukončenie školského roka sa spojilo s bilanciou úspechov a ocenením najlepších

      

 

Mesto Košice deťom

Dňa 14.6.2013 v priestoroch CVČ Domino Mesto Košice, Magistrát mesta Košie, Oddelenie strategického rozvoja a Referát školstva, športu a mládeže na slávnostnom odovzdávaní ocenení odovzdali 12 žiakom našej školy v rámci projektu "Mesto Košice deťom" diplomy a ceny za účasť v súťažiach.

      

Žiaci I.A, B + IV.A, B mali nezabudnuteľný celodenný výlet do Dobšinskej ľadovej jaskyne , na ranči sa povozili na koníkoch a potom si vyskúšali svoju odvahu a zručnosť na prekážkach Tarzánie v prekrasnom prostredí v Dobšinej....

       

 

                   

 

 

 

V pondelok 27.5.2013  sa uskutočnil v CVČ Domino 4. ročník celomestskej konferencie ročníkových prác.

 

        

      

 

 

 

 ŠTVORYLKA

Aj my sme sa zapojili do lámania európskeho rekordu pod názvom Štvorylka. Všetko, čo malo ruky, nohy a , samozrejme, chuť tancovať, (236 žiakov od 3. až po 9. ročník) sa v piatok 24. mája 2013 presunulo na Hlavnú ulicu, kde preukázali svoje tanečné schopnosti. Toto podujatie spojilo mládež niekoľkých európskych miest svižným rytmom štvorylky. Napriek dažďu účastníkom nechýbal úsmev na tvári a dobrá nálada. Tancujúci prekonali rekord – a niektorí aj sami seba. Napriek počiatočným obavám zvíťazila radosť z tanca a z pohybu.

          

LOGICKÁ  OLYMPIÁDA

Dňa 22. mája 2013 sa na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove uskutočnilo celoslovenské finále Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov základných škôl.  
Celoslovenskému stretnutiu nadaných žiakov v Prešove predchádzali školské kola Logickej olympiády, ktorých sa zúčastnilo vyše 1500 žiakov z tried pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním 26 škôl toho typu. Celoslovenské finále sa začalo otvorením, v ktorom prítomných pozdravili organizátori tejto (na Slovensku) jedinečnej akcie. Vzácnym momentom úvodu bolo aj čítanie pozdravného listu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča, ktorý bol adresovaný všetkým zúčastneným. Následne začal prebiehať naplánovaný program v dvoch paralelne prebiehajúcich blokoch: testovanie žiakov a prednáškové bloky pod názvom „O nadaných“, ktoré boli určené študentom VŠ, učiteľom, rodičom a verejnosti. Kým žiaci rozmýšľali nad logickými úlohami, ktoré boli zamerané na matematický úsudok, priestorový úsudok a logický úsudok,  dospelí sa započúvali do zaujímavých prednášok prezentovaných  odborníkmi na dané témy.

- kategória A (žiaci 1.-4. ročníka)1. miesto - Peter Kochelka (ZŠ, Ďumbierska 17, Banská Bystrica), 2. miesto – Viktor Balan (Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Bratislava), 3. miesto - Matúš Masrna (ZŠ, Krosnianska 4, Košice).
- kategória B (žiaci 5.-9. ročníka)1. miesto - Tomáš Kukučka (ZŠ Ul. M.R.Štefánika 34, Levice), 2. miesto - Martin Masrna (ZŠ, Krosnianska 4, Košice), 3. miesto - Tomáš Barbuščák (ZŠ, Ing. Kožucha 11, Spišská Nová Ves).
Víťazom Logickej olympiády srdečne blahoželáme!

        

 

 

Otvorená hodina dejepisu

Dňa 14.5.2013 sa žiaci 2. stupňa našej školy zúčastnili výchovno-vzdelácieho programu "Čierny prach" - európske strelné zbrane.

Skupina historického šermu Bojník z Bojníc predstavila žiakom strelné zbrane tak, ako sa postupne vyvíjali od 14. - 18. stor. Súčasťou programu bola aj praktická ukážka - nabíjanie a streľba zo zbraní.

     

 

                                                      

Deň Zeme

Pri príležitosti Dňa Zeme sa na škole od 15.4.2013 do 26.4.2013 uskutočnilo niekoľko aktivít, ako je čistenie areálu školy, 22.4.2013 prezentácia žiakov IX.A na tému ODPAD a žiaka VIII.A na tému PIESKOMIL MONGOLSKÝ  doplnené o EKO hry pre žiakov 5. ročníka, 23.4.2013 pre žiakov 3. a 4. ročníka VSE a.s. pripravili prezentáciu a aktivity na tému „Šetríme energiu“ a spestrením bola aj prítomnosť maskotov Elo a Nea, 25.4.2013 pre členov kolégia Zelenej školy sa uskutočnila zaujímavá prezentácia na tému ODPAD , ktorú pripravila p. Királyová zo SOSNY. Na škole sa uskutočnilo aj niekoľko súťaží, a to o najkrajšiu a najaktuálnejšiu nástenku, plagát alebo výrobok na tému ODPAD. Žiaci I. stupňa urobili výstavu prác o adoptovanom zvieratku PIESKOMIL MONGOLSKÝ.

      

           

      

 

Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov zorganizovala dňa 7.5.2013 v areáli Lesoparku pre žiakov štvrtého ročníka základných škôl V. ročník náučnej akcie Deň Zeme.

           

 

Slávik Slovenska 2013

 

             

 

Nultý ročník LOGICKEJ OLYMPIÁDY

 

                                    

 

   

Prezentácie ročníkových prác

          

           

 

 Slávik Slovenska 2013

                                            

 Projekt "Starší učia mladších"

Na hodine anglického jazyka

       

Na hodine hudobnej výchovy

     

 

Na hodine fyziky

    

 Na hodine matematiky 

   

Na hodine telesnej výchovy

     

Na hodine informatiky 

      

 Na hodine nemeckého jazyka

      

Hodina biológie

  

 

Hviezdoslavov Kubín

Popoludnie 21. marca patrilo už tradične všetkým milovníkom prednesu poézie či prózy. Víťazi triednych kôl recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín sa stretli na školskom kole, kde ich okrem poroty zloženej z vyučujúcich slovenského jazyka srdečne privítal aj pán riaditeľ. Všetci prítomní si za účasť odniesli sladkú odmenu, no a výhercov isto okrem diplomu potešila aj pekná kniha.
Súťažiacich bolo dosť, výber textov pestrý a zaujímavý a my sa už teraz veľmi tešíme na ďalší ročník súťaže Hviezdoslavov Kubín! Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a výhercom srdečne blahoželáme! Výsledky nájdete v hlavnom menu v sekcii úspechy našich žiakov - slovenský jazyk a literatúra.

      

 

Hodina v prírode

     

SVIŠŤMAGAZÍN

Žiaci III.B triedy už od prvého ročníka majú svoj triedny časopis.Pomenovali ho SVIŠŤMAGAZÍN.Vychádza 2x ročne. Na hodinách TVORIVÉHO  PÍSANIA si pripravíme materiály a ilustrácie robíme priebežne.

V októbri 2011 sme v Celoslovenskej súťaži  PRO  SLAVIS, triednych a školských časopisov v Žiline  obsadili krásne 2.miesto. Súťaž vyhlasuje MŠ vedy,výskumu a športu SR a Matica slovenská. Cenu bola prevziať Saška a Miško s rodičmi. Priniesli nielen diplom,ale aj 11 kníh našich autorov.

 

    

 

 

 

 

HRADY SR

 

Na hodinách OBOHATENIA  /2 hod. týždenne/, žiaci III.B triedy majú krásnu celoročnú tému-HRADY SR.

 

Cez  zimné  prázdniny dostali domácu úlohu-vypracovať 3D model  svojho vlastného hradu.Pri prezentácii zadania  sme sa dozvedeli názov ich hradu,pomocníkov,ktorí im pomáhali-boli to rodičia, strýko, súrodenci a aj dedkovia.Výsledok sme vystavili na školskej chodbe a tu je výsledok.

                                                                        

 

 

 

Zápis prváčikov

Na známosť sa všetkým dáva výnimočná, dobrá správa!

Kľúč od školského kráľovstva získali všetci zapísaní budúci prváci.

Všetci sa na vás tešíme a v septembri sa isto uvidíme!

        

 

 

 

Vianočná besiedka

V posledný školský deň v roku 2012 sa žiaci školy rozlúčili so starým rokom Vianočnou besiedkou, na ktorej sa prezentovali koledami, spevom, tancom, hrou na rôzne hudobné nástroje a divadielkom žiaci I. aj II. stupňa.

      

 

Budúci prváci u nás na škole

    21. decembra naši žiaci privítali svojich budúcich spolužiakov z Materskej škôlky na Potočnej a Kalinovskej ulici. Dúfame, že sa im na našej škole páčilo a v septembri sa stanú žiakmi K4.

 

                  

 

 

A opäť netradičná hodina

   Žiaci II.B si Vianoce priblížili v školskej kuchynke, kde si napiekli krásne rozvoniavajúce perníčky. 

          

 

 Vianočný jarmok

   Dnes 18.12.2012 sa začal na našej škole tradičný vianočný jarmok, ktorý zorganizoval ŠKD. Po krátkom kultúrnom programe si mohli kupujúci vybrať z množstva krásneho vianočného tovaru...ak si vedeli vybrať :) ... pretože bolo z čoho vyberať.
     
 
 

Kultúrne obohatenie

   Dňa 14.12.2012 sa uskutočnilo pre žiakov I. stupňa divadelné predstavenie Psíčkovo.

           

 

 

 

 

Školské kolo súťaže Šaliansky Maťko

       Dňa 11.12.2012 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Šaliansky Maťko J.C. Hronského v prednese slovenskej povesti. Súťažilo sa v troch kategóriách . Výsledky nájdete v sekcii "Úspechy našich žiakov".  Víťazi z každej kategórie postupujú do obvodného kola, ktoré sa uskutoční 18.1.2013 v CVČ Domino.

               

 

 

 

Školské kolo Pytagoriády

 

Dňa 11. a 12. decembra sa žiaci našej školy od  tretieho ročníka po ôsmy  „borili“ s príkladmi z Pytagoriády.  Pytagoriáda je matematická súťaž, v ktorej je potrebné čo najrýchlejšie vypočítať 15 príkladov. Žiaci získavajú body za správne vyriešené príklady a za každé 4 ušetrené minúty +1 bod. Výsledky školského kola sú na našej stránke uverejnené v sekcii úspechy žiakov.

     

 

 

 

MIKULÁŠ medzi nami

Dňa 6.12.2012 našu školu navštívil Mikuláš so svojím sprievodom. Žiaci sa veľmi tešili z tejto návštevy a tak Mikulášovi  zaspievali  i  zarecitovali. Mikuláš ich odmenil sladkosťou s prekvapením.

       

        

 

 

 

          

 

HODINA  ŽIACKYCH   POKUSOV
 
Žiaci III.A a III.B  mali v týždni od 12.11.2012 do 16.11.2012 na hodine prírodovedy  netradičnú  hodinu žiackych pokusov.Každý žiak si pripravil pre spolužiakov dva pokusy. Zaujímavé boli pokusy s farebnou vodou/ocot, farbivo a sóda bicarbóna/ -Betky, Filipov pokus s rukavicou,Patrikov a Paľkov pokus s vajíčkom v slanej vode,Saškin  hrací pohár,Claudikine a  Samkove pokusy s gravitáciou, Grétkin pokus s prúdom vody v plastových fľašiach, Martinove "čarovné písmo", Ľubkov magnetizmus,Barborkin pokus s ihlou na vode.
Tieto pokusy sme si  vysvetlili-prečo je to tak a rozprúdila sa diskusia k témam.Verím, že to bolo pre žiakov obohacujúce a aktivizujúce, nakoľko chcú v tom pokračovať.Zapáčila sa im úloha výskumnikov.

                      

 

 

 LOMIHLAV

Dňa 30.11.2012 sa uskutočnil v centre voľného času DOMINO XII. ročník regionálnej súťaže LOMIHLAV. Túto matematickú súťaž organizuje Prírodovedecká fakulta UPJŠ. Tohto roku v mimoriadne silnom obsadení - 66 družstiev, naše družstvo v obsadení :Jakub Genči,  Daniel Koľ, Martin Masrna a Radovan Miščík obsadili 4. miesto a družstvo v obsadení : Jakub Mach, Juraj Mičko, Adam Kalivoda, Martin Melicher boli na krásnom 2. mieste

                 

   

Ocenenie "Ste na správnej ceste"

Dňa 11.10.2012 vo Zvolene, naša škola prevzala ocenenie „Ste na správnej ceste“ k certifikátu v medzinárodnom programe Zelená škola.   

                      

  

 

Pomoc ZOO

Žiaci školy vyjadrili svoj kladný vzťah k prírode a zvieratám zberom žaluďov, čím chceli pomôcť zvieratkám v ZOO Košice, ale aj voľbou adoptívneho zvieratka.

 

           

                              

 

Fontána pre Zuzanu
Dňa 9.11.2012 sa naši žiaci  5. - 9. ročníkov zúčastnili kultúrneho podujatia, návšteva muzikálu "Fontána pre Zuzanu" na Staromestskej radnici v Košiciach. Bol to pekný umelecký zážitok. Mladí herci z divadla DRAK z Prešova predviedli dobré herecké výkony a spevácke umenie.
 
 
 
 
Plody jesene

Dňa 18.10.2012 sa žiačky našej školy zúčastnili súťaže jesenného aranžovania na tému „Plody jesene“, ktorú organizovalo CVČ Domino. Súťaž prebiehala v 2 kategóriách.

V I. kategórii (5.-6. ročník) sa zúčastnilo celkovo 26 súťažiacich, z ktorých naša žiačka Viktória Sokolová z 5.D, obsadila 2. miesto.

V II. kategórii (7.-9. ročník) sa zúčastnilo celkovo 37 súťažiacich, z ktorých Štefánia Blanárová z 8.C, obsadila 1. miesto Ida Baluchová z 8.C obsadila 5. miesto.

 Blahoželáme a ďakujeme p.uč. Janke Takáčovej za podnetné nápady, pomôcky a prípravu súťažiacich.
 
                         
 
 
Prijímanie prváčikov do školského kráľovstva
    Dňa 18.10.2012 sa uskutočnila imatrikulácia prvákov na našej škole.

            

 

 

 Noc výskumníkov

Naši žiaci sa v piatok 28.9.2012 zúčastnili v OC Galéria FESTIVALU VEDY Noc výskumníkov 2012. Túto akciu zameranú na  popularizáciu vedy na Slovensku organizujú SOVVA, SAV a EurActiv.sk .Ústredným motívom tohto projektu je motto „Researchers are among us“, „Vedci sú medzi nami“. Poslaním projektu je ukázať, že vedci sú „obyčajní“ ľudia s výnimočným povolaním, umožniť širokej verejnosti "nazrieť im cez plece", spoznať ich a vidieť výsledky ich práce.

 

        

 

Slávnostné otvorenie školského roka 2012/13

3.9.2012 p. riaditeľ PaeDr. Štefan Dzurovčák slávnostne privítal 501 žiakov našej školy. Veľa úspechov hlavne 69 prváčikom popriala aj školská psychologička Dr. Jurečková a predseda Rady rodičov p. Michalík. Krásny kulltúrny program ukončil pobyt v átriu školy a žiaci sa rozišli do tried so svojimi triednymi učiteľkami.

          

      

 

 

Slávnostné ukončenie šk. roku, vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a ocenenie žiakov reprezentujúcich školu

       

 

    

 

Rozlúčková ...

   

   

  

 

 

Moja škola

 

Dňa 19. júna 2014 o 14. hodine sa naši žiaci spolu s pani učiteľkou Petrovou zúčastnili na odovzdávaní cien za literárnu a výtvarnú súťaž s názvom MOJA ŠKOLA na Gymnáziu Alejová 1 v Košiciach, ktoré bolo zároveň aj vyhlasovateľom súťaže pri príležitosti 25. výročia založenia školy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAMUT 2014

   

  

 

Obvodné kolo - Slávik Slovenska 2014

           

 

24. 5. 2014 - 5. ročník celomestskej prehliadky ročníkových prác

Celomestská prehliadka projektov a ročníkových prác

23. mája 2014

1. časť:

1. miesto - Tereza Pažinová - ZŠ Krosnianska 4, KE - 3. roč. - Krasokorčuľovanie 

2. miesto - Matej Válek - ZŠ Krosnianska 4, KE -1. roč. - Železničná doprava

3. miesto- Margareta Berecká - ZŠ Krosnianska 4, KE - 4. roč.- Mojich sedem divov               

cena diváka - Efram  Vass - ZŠ Krosnianska 4,KE -  2.roč. - Pavúky                                                    

cena sympatie - Petra  Bodnárová -Radka  Turoková - ZŠ Postupimská 37,KE - 5. roč.- Pamiatky UNESCO a európski rozprávkari        

 

 

2. časť:

1. miesto - Daniel  Forrai - ZŠ Tomášikova 31,KE - 8.roč.- Školské televízne noviny

2. miesto - Natália  Tóthová - ZŠ Krosnianska 4,KE - 9.roč. - Fraktálna geometria

3. miesto - Róbert  Sabovčík - ZŠ Krosnianska 4,KE - 7.roč. - Bedminton                                            

cena diváka - Dávid  Stripaj - ZŠ Krosnianska 4,KE - 8.roč. - Letecká doprava na Slovensku                 

cena sympatie - Patrícia  Buzogová - ZŠ Požiarnická 3,KE - 9.roč.- Pleseň – náš pomocník i nepriateľ

           

 

24. 5. 2014 - Štvorylka

   

   

 

Ľudová pieseň košickej mládeže -7. máj 2014  

krajská súťažná prehliadka spevákov ľudovej piesne

    

 

DEŇ ZEME

Dňa 25.4.2014 sme na našej škole oslávili DEŇ ZEME. VSE a.s. pripravili pre našich tretiakov zaujímavú akciu na tému „Šetríme energiu“ s rôznymi aktivitami pre žiakov a určite zaujali aj maskoti  ELO a NEA. Pre štvrtákov žiaci kolégia „Zelenej školy“ pripravili prezentáciu a súťaže na tému „Voda“. Šiestakom a ôsmakom bol premietnutý film na tému znečisťovanie oceánov a morí , na základe ktorého v skupinách vytvorili plagáty, a to pod vedením p. Takáčovej. Uskutočnilo sa aj niekoľko súťaží na tému „VODA“, ako je literárna, výtvarná, hudobná a fotografická. Od 14.4.2014 do 2.5.2014 prebiehalo  čistenie areálu školy, do ktorého sa zapojili triedy druhého stupňa.

 

    

    

22. marec Svetový deň vody

Dňa  22. marca sa pri príležitosti Svetového dňa vody uskutočnili viaceré akcie zamerané na šetrenie vodou, ochranu vodných tokov a nádrží ako aj na ochranu životného prostredia ako takého.

Niektoré  z aktivít sa uskutočnili v spolupráci  so Slovenským vodohospodárskym podnikom, odštepným závodom v Košiciach. Bola  uskutočnená odborná prednáška spojená s prezentáciou „ Voda je život“ p. Ing. Hermanovou a Ing. S. Dobrotkom. Tento podnik v rámci Zelenej školy nám prepožičal  aj plagátové materiály, ktoré veľmi podrobne opisujú tragédiu záplav spred 15 rokov na toku  Malá Svinka.

Pri príležitosti Svetového dňa vody sa uskutočnila aj výstava žiackych prác s témou „Voda je život“ a tiež rozhlasová relácia , v ktorej žiaci I. stupňa predniesli mnohé pranostiky a zvyky spojené s vodou, ktorú pripravila p. uč. Dobrotková.

Žiaci našej školy, aktivity spojené s ochranou vody brali vážne,o čom svedčí aj fakt, že na vyzvanie koordinátorky Zelenej školy, p. Hohošovej  prišli 24.3. 2014 v modrom oblečení a s fľašou čistej neochutenej pitnej vody.

Aj školská jedáleň sa pridala k týmto aktivitám tým, že k obedu sa podávala čistá  stolová voda.

    

     

 

Slávik Slovenska 2014

     

 

Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo v CVČ DOmino - 4.4.2014

 

  

      

 

V piatok,4.4.2014 sa všetci pedagogický i napedagogický pracovníci školy ZŠ Krosnianska 4, Košice,  stretli v reštaurácií TOBI ma slávnostnej pedagogickej porade pri príležitosti Dňa učiteľov. Učitelia boli pozdravení z príležitosti ich sviatku krásnou červenou ružou, ktorú im venovalo ZRPŠ, v zastúpení p. Ing. Janou Hatalovou. Za ich prácu a snaženie pri výchove a vzdelávaní žiakov učiteľkám poďakoval aj pán riaditeľ PeadDr. Štefan Dzurovčák aj prítomní hostia z neziskovej organizácie  SOROPTIMIS.

 

Na našu školu opať zavítal známy hudobník ujo Ľubo.Deťom pripravil zábavnú hodinu HV  pod názvom "Červená čiapočka".

      

 

 

Naši malí kuchári  z II.A + B pripravovali zdravé pochúťky pod vedením p.Kuncovej

        

 

Netradičná hodina angličtiny s Martinkou...

        

 

 

Bábkové divadlo "Babadlo"  z Prešova svojim zábavným vystúpením potešilo všetky naše deti.

     

 

 

Zdobenie sviatočných tortičiek

      

 

 

Deň vody a naši prváci v modrom

    

 

 

Tvoríme z hliny 

          

 

 

Študent Cambridgskej univerzity na našej škole

      

 

     

Ako sa rodí chlieb...

      

 

Naše basketbalové začiatky :) 24.3.2014 ...

        

 

Tvorivé dielne-Štvrtáci tvoria s Ajkou Bucherovou...

      

 

Matematický klokan

      

 

Šaliansky Maťko

Výsledky nájdete na web. stránke v sekcii Úspechy našich žiakov.

      

 

Deň otvorených dverí

Dňa 12.decembra 2013 sa uskutočnil na našej škole Deň otvorených dverí. Učiteľky a vychovávateľky pripravili pre budúcich prváčikov pestrý program.Deti si mohli vyskúšať matematické riešenia, slovné hry, angličtinu, prácu na počítači ale aj preukázať svoju zručnosť pri zdobení perníčkov, dotvárať lepením krásne obrázky či vytvárať záložky do kníh. K príjemnej atmosfére prispeli i vianočné koledy, teplý čaj a predvianočná nálada...

   

 

Vianočná knižka sa otvára

Beseda so spisovateľom Gustávom Murínom, ktorú pripravila Knižnica pre mládež mesta Košice, Krosnianska 4 dňa 11.12.2013.

Besedy sa zúčastnili žiaci VIII.A a IX.A. Vypočuli si zaujímavé rozprávanie o spisovateľových začiatkoch, ale aj cestovateľských zážitkoch tohoto nadšenca literatúry faktu. Potom si, samozrejme, nenechali újsť príležitosť položiť zopár všetečných otázok autorovi najpredávanejších slovenských kníh : Mafia na Slovensku, Gorily v podsvetí.  

      

 

 

Žiaci I. stupňa sa zúčastnili v rámci tejto akcie besedy s p. Gabrielou Futovou.

      

 

 

Pytagoriáda

Dňa 10. a 11. decembra 2013 už tradične perebehla matematická súťaž PYTAGORIÁDA, ktorej sa zúčastňujú žiaci tretieho až ôsmeho ročníka. Najlepší postupjú na obvodné kolo a vrcholom je účasť na celoštátnom kole. V minulom roku naši žiaci získali tri prvé miesta na celoštátnom kole a dúfame, že sa úspech zopakuje opäť.

       

 

 

Aj nás navštívil Mikuláš ...

           

 

 

Lomihlav

Dňa 29.11. sa žiaci našej školy zúčastnili regionálnej súťaže Lomihlav, organizovanej PF UPJŠ.Je to súťaž družstiev žiakov 7.-9. ročníka, ktorých úlohou je čo najlepšie vyriešiť 20 matematických úloh, 5 hlavolamov a 5 hádaniek. Tohto roku sa na súťaži zúčastnilo 62 družstiev z celého regiónu. Naše družstvo v zložení : Martin Masrna, Michal Masrna, Martin Melicher a Radomír Miščík vyhrali 2. miesto a družstvo v zložení : Adam Kalivoda, Matej Genči, Matej Hanus a Martin Albert Gbúr obsadili v tejto silnej konkurencii 5. miesto.

          

 

30. výročie školy

      Dňa 8.11. 2013 sa na našej škole oslavovalo "30. výročie založenia školy". Počas celého dňa sa na dvoch vystúpenich  slávnostnej akadémie predstavili žiaci školy. Ich talent vyčaroval úsmev a obdiv na tvárach všetkých, ktorí sa prišli na ich vystúpenie pozrieť a podporiť ich svojím potleskom.

 
     Chceme sa poďakovať všetkým účastníkom za dôstojnú prípravu osláv "30. výročia vzniku našej školy" všetkým žiakom, učiteľom, rodičom a priateľom školy za podporu, účasť a sponzorský príspevok, vďaka ktorému sa oslava niesla v duchu slávnostnej atmosféry.
 
     

               

             

    

Dňa 21.10.2013 žiaci 9. B navštívili prezentačné priestory Kulturparku. 
Ojedinelý projekt vznikol spoluprácou mesta, spoločnosti U. S. Steel Košice, SAV, Univerzity P. J. Šafárika a Technickej univerzity Košice. Jeho ambíciou je interaktívnou formou popularizovať medzi mládežou vedné a technické disciplíny. Expozícia umožuje aktívne hranie sa s exponátmi, ovládať elektromagnetický žeriav, či vysokozdvižnú plošinu, pochopiť rôzne magnetické javy, vyskúšať si prístroje riadené PC.

       

 

 

18 . október 2013 bol pre našich prvákov slávnostný.V tento deň sa uskutočnilo slávnostné prijímanie prváčikov do Školského kráľovstva. Krátkym kultúrnym programom potešili aj svojich rodičov.

         

 

 

V rámci  Dňa zdravej výživy prebiehalo na I.stupni projektové vyučovanie zamerané na zdravú výživu. Žiaci vytvárali rôzne projekty a Pyramídy zdravých potravín. Naučili sa veľa o zásadach zdravej výživy.Pochutnali si na chutných ovocných desiatach, ale aj  sa pobavili krásnymi výtvormi. A pretože nielen stravou je človek zdravý ale aj pohybom, nechýbala hodina tanečného pohybu so zumbou či futbalový turnaj.

                                                                                                              

        

 

Cirkus Jacko

Dňa 15.10.2013 sa žiaci I. aj II. stupňa zúčastnili cirkusového predstavenia.

          

 

 

Dňa 10.10.2013 v Košiciach sa uskutočnila slávnostná certifikácia škôl zapojených do medzinárodného programu " Zelená škola".

Aj tento školský rok naša škola na základe splnenia 7 krokov získala, ako jedna z 84 škôl na Slovensku, medzinárodný certifikát a vlajku Zelená škola.

 

 

 

 

 

 

Noc výskumníkov

Festival vedy  – Noc výskumníkov sa tento rok uskutočnil 27. septembra 2013 a už po siedmykrát slovenskej verejnosti priblížil tie najzaujímavejšie výsledky slovenskej vedy a osobnosti, ktoré sa vďaka svojmu výskumu presadili aj za hranicami nášho štátu a prispeli k zlepšeniu kvality života nás všetkých. Aj naši žiaci z 6.A,6.B , 6.C a 9.B sa mali možnosť zúčastniť tohto podujatia v OC Optima.

           

 

Slávnostné otvorenie nového školského roka 2013/2014

         

 

Šk. rok 2012/2013

 

Slávnostné ukončenie školského roka sa spojilo s bilanciou úspechov a ocenením najlepších

      

 

Mesto Košice deťom

Dňa 14.6.2013 v priestoroch CVČ Domino Mesto Košice, Magistrát mesta Košie, Oddelenie strategického rozvoja a Referát školstva, športu a mládeže na slávnostnom odovzdávaní ocenení odovzdali 12 žiakom našej školy v rámci projektu "Mesto Košice deťom" diplomy a ceny za účasť v súťažiach.

      

Žiaci I.A, B + IV.A, B mali nezabudnuteľný celodenný výlet do Dobšinskej ľadovej jaskyne , na ranči sa povozili na koníkoch a potom si vyskúšali svoju odvahu a zručnosť na prekážkach Tarzánie v prekrasnom prostredí v Dobšinej....

       

 

                   

 

 

 

V pondelok 27.5.2013  sa uskutočnil v CVČ Domino 4. ročník celomestskej konferencie ročníkových prác.

 

        

      

 

 

 

 ŠTVORYLKA

Aj my sme sa zapojili do lámania európskeho rekordu pod názvom Štvorylka. Všetko, čo malo ruky, nohy a , samozrejme, chuť tancovať, (236 žiakov od 3. až po 9. ročník) sa v piatok 24. mája 2013 presunulo na Hlavnú ulicu, kde preukázali svoje tanečné schopnosti. Toto podujatie spojilo mládež niekoľkých európskych miest svižným rytmom štvorylky. Napriek dažďu účastníkom nechýbal úsmev na tvári a dobrá nálada. Tancujúci prekonali rekord – a niektorí aj sami seba. Napriek počiatočným obavám zvíťazila radosť z tanca a z pohybu.

          

LOGICKÁ  OLYMPIÁDA

Dňa 22. mája 2013 sa na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove uskutočnilo celoslovenské finále Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov základných škôl.  
Celoslovenskému stretnutiu nadaných žiakov v Prešove predchádzali školské kola Logickej olympiády, ktorých sa zúčastnilo vyše 1500 žiakov z tried pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním 26 škôl toho typu. Celoslovenské finále sa začalo otvorením, v ktorom prítomných pozdravili organizátori tejto (na Slovensku) jedinečnej akcie. Vzácnym momentom úvodu bolo aj čítanie pozdravného listu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča, ktorý bol adresovaný všetkým zúčastneným. Následne začal prebiehať naplánovaný program v dvoch paralelne prebiehajúcich blokoch: testovanie žiakov a prednáškové bloky pod názvom „O nadaných“, ktoré boli určené študentom VŠ, učiteľom, rodičom a verejnosti. Kým žiaci rozmýšľali nad logickými úlohami, ktoré boli zamerané na matematický úsudok, priestorový úsudok a logický úsudok,  dospelí sa započúvali do zaujímavých prednášok prezentovaných  odborníkmi na dané témy.

- kategória A (žiaci 1.-4. ročníka)1. miesto - Peter Kochelka (ZŠ, Ďumbierska 17, Banská Bystrica), 2. miesto – Viktor Balan (Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Bratislava), 3. miesto - Matúš Masrna (ZŠ, Krosnianska 4, Košice).
- kategória B (žiaci 5.-9. ročníka)1. miesto - Tomáš Kukučka (ZŠ Ul. M.R.Štefánika 34, Levice), 2. miesto - Martin Masrna (ZŠ, Krosnianska 4, Košice), 3. miesto - Tomáš Barbuščák (ZŠ, Ing. Kožucha 11, Spišská Nová Ves).
Víťazom Logickej olympiády srdečne blahoželáme!

        

 

 

Otvorená hodina dejepisu

Dňa 14.5.2013 sa žiaci 2. stupňa našej školy zúčastnili výchovno-vzdelácieho programu "Čierny prach" - európske strelné zbrane.

Skupina historického šermu Bojník z Bojníc predstavila žiakom strelné zbrane tak, ako sa postupne vyvíjali od 14. - 18. stor. Súčasťou programu bola aj praktická ukážka - nabíjanie a streľba zo zbraní.

     

 

                                                      

Deň Zeme

Pri príležitosti Dňa Zeme sa na škole od 15.4.2013 do 26.4.2013 uskutočnilo niekoľko aktivít, ako je čistenie areálu školy, 22.4.2013 prezentácia žiakov IX.A na tému ODPAD a žiaka VIII.A na tému PIESKOMIL MONGOLSKÝ  doplnené o EKO hry pre žiakov 5. ročníka, 23.4.2013 pre žiakov 3. a 4. ročníka VSE a.s. pripravili prezentáciu a aktivity na tému „Šetríme energiu“ a spestrením bola aj prítomnosť maskotov Elo a Nea, 25.4.2013 pre členov kolégia Zelenej školy sa uskutočnila zaujímavá prezentácia na tému ODPAD , ktorú pripravila p. Királyová zo SOSNY. Na škole sa uskutočnilo aj niekoľko súťaží, a to o najkrajšiu a najaktuálnejšiu nástenku, plagát alebo výrobok na tému ODPAD. Žiaci I. stupňa urobili výstavu prác o adoptovanom zvieratku PIESKOMIL MONGOLSKÝ.

      

           

      

 

Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov zorganizovala dňa 7.5.2013 v areáli Lesoparku pre žiakov štvrtého ročníka základných škôl V. ročník náučnej akcie Deň Zeme.

           

 

Slávik Slovenska 2013

 

             

 

Nultý ročník LOGICKEJ OLYMPIÁDY

 

                                    

 

   

Prezentácie ročníkových prác

          

           

 

 Slávik Slovenska 2013

                                            

 Projekt "Starší učia mladších"

Na hodine anglického jazyka

       

Na hodine hudobnej výchovy

     

 

Na hodine fyziky

    

 Na hodine matematiky 

   

Na hodine telesnej výchovy

     

Na hodine informatiky 

      

 Na hodine nemeckého jazyka

      

Hodina biológie

  

 

Hviezdoslavov Kubín

Popoludnie 21. marca patrilo už tradične všetkým milovníkom prednesu poézie či prózy. Víťazi triednych kôl recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín sa stretli na školskom kole, kde ich okrem poroty zloženej z vyučujúcich slovenského jazyka srdečne privítal aj pán riaditeľ. Všetci prítomní si za účasť odniesli sladkú odmenu, no a výhercov isto okrem diplomu potešila aj pekná kniha.
Súťažiacich bolo dosť, výber textov pestrý a zaujímavý a my sa už teraz veľmi tešíme na ďalší ročník súťaže Hviezdoslavov Kubín! Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a výhercom srdečne blahoželáme! Výsledky nájdete v hlavnom menu v sekcii úspechy našich žiakov - slovenský jazyk a literatúra.

      

 

Hodina v prírode

     

SVIŠŤMAGAZÍN

Žiaci III.B triedy už od prvého ročníka majú svoj triedny časopis.Pomenovali ho SVIŠŤMAGAZÍN.Vychádza 2x ročne. Na hodinách TVORIVÉHO  PÍSANIA si pripravíme materiály a ilustrácie robíme priebežne.

V októbri 2011 sme v Celoslovenskej súťaži  PRO  SLAVIS, triednych a školských časopisov v Žiline  obsadili krásne 2.miesto. Súťaž vyhlasuje MŠ vedy,výskumu a športu SR a Matica slovenská. Cenu bola prevziať Saška a Miško s rodičmi. Priniesli nielen diplom,ale aj 11 kníh našich autorov.

 

    

 

 

 

 

HRADY SR

 

Na hodinách OBOHATENIA  /2 hod. týždenne/, žiaci III.B triedy majú krásnu celoročnú tému-HRADY SR.

 

Cez  zimné  prázdniny dostali domácu úlohu-vypracovať 3D model  svojho vlastného hradu.Pri prezentácii zadania  sme sa dozvedeli názov ich hradu,pomocníkov,ktorí im pomáhali-boli to rodičia, strýko, súrodenci a aj dedkovia.Výsledok sme vystavili na školskej chodbe a tu je výsledok.

                                                                        

 

 

 

Zápis prváčikov

Na známosť sa všetkým dáva výnimočná, dobrá správa!

Kľúč od školského kráľovstva získali všetci zapísaní budúci prváci.

Všetci sa na vás tešíme a v septembri sa isto uvidíme!

        

 

 

 

Vianočná besiedka

V posledný školský deň v roku 2012 sa žiaci školy rozlúčili so starým rokom Vianočnou besiedkou, na ktorej sa prezentovali koledami, spevom, tancom, hrou na rôzne hudobné nástroje a divadielkom žiaci I. aj II. stupňa.

      

 

Budúci prváci u nás na škole

    21. decembra naši žiaci privítali svojich budúcich spolužiakov z Materskej škôlky na Potočnej a Kalinovskej ulici. Dúfame, že sa im na našej škole páčilo a v septembri sa stanú žiakmi K4.

 

                  

 

 

A opäť netradičná hodina

   Žiaci II.B si Vianoce priblížili v školskej kuchynke, kde si napiekli krásne rozvoniavajúce perníčky. 

          

 

 Vianočný jarmok

   Dnes 18.12.2012 sa začal na našej škole tradičný vianočný jarmok, ktorý zorganizoval ŠKD. Po krátkom kultúrnom programe si mohli kupujúci vybrať z množstva krásneho vianočného tovaru...ak si vedeli vybrať :) ... pretože bolo z čoho vyberať.
     
 
 

Kultúrne obohatenie

   Dňa 14.12.2012 sa uskutočnilo pre žiakov I. stupňa divadelné predstavenie Psíčkovo.

           

 

 

 

 

Školské kolo súťaže Šaliansky Maťko

       Dňa 11.12.2012 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Šaliansky Maťko J.C. Hronského v prednese slovenskej povesti. Súťažilo sa v troch kategóriách . Výsledky nájdete v sekcii "Úspechy našich žiakov".  Víťazi z každej kategórie postupujú do obvodného kola, ktoré sa uskutoční 18.1.2013 v CVČ Domino.

               

 

 

 

Školské kolo Pytagoriády

 

Dňa 11. a 12. decembra sa žiaci našej školy od  tretieho ročníka po ôsmy  „borili“ s príkladmi z Pytagoriády.  Pytagoriáda je matematická súťaž, v ktorej je potrebné čo najrýchlejšie vypočítať 15 príkladov. Žiaci získavajú body za správne vyriešené príklady a za každé 4 ušetrené minúty +1 bod. Výsledky školského kola sú na našej stránke uverejnené v sekcii úspechy žiakov.

     

 

 

 

MIKULÁŠ medzi nami

Dňa 6.12.2012 našu školu navštívil Mikuláš so svojím sprievodom. Žiaci sa veľmi tešili z tejto návštevy a tak Mikulášovi  zaspievali  i  zarecitovali. Mikuláš ich odmenil sladkosťou s prekvapením.

       

        

 

 

 

          

 

HODINA  ŽIACKYCH   POKUSOV
 
Žiaci III.A a III.B  mali v týždni od 12.11.2012 do 16.11.2012 na hodine prírodovedy  netradičnú  hodinu žiackych pokusov.Každý žiak si pripravil pre spolužiakov dva pokusy. Zaujímavé boli pokusy s farebnou vodou/ocot, farbivo a sóda bicarbóna/ -Betky, Filipov pokus s rukavicou,Patrikov a Paľkov pokus s vajíčkom v slanej vode,Saškin  hrací pohár,Claudikine a  Samkove pokusy s gravitáciou, Grétkin pokus s prúdom vody v plastových fľašiach, Martinove "čarovné písmo", Ľubkov magnetizmus,Barborkin pokus s ihlou na vode.
Tieto pokusy sme si  vysvetlili-prečo je to tak a rozprúdila sa diskusia k témam.Verím, že to bolo pre žiakov obohacujúce a aktivizujúce, nakoľko chcú v tom pokračovať.Zapáčila sa im úloha výskumnikov.

                      

 

 

 LOMIHLAV

Dňa 30.11.2012 sa uskutočnil v centre voľného času DOMINO XII. ročník regionálnej súťaže LOMIHLAV. Túto matematickú súťaž organizuje Prírodovedecká fakulta UPJŠ. Tohto roku v mimoriadne silnom obsadení - 66 družstiev, naše družstvo v obsadení :Jakub Genči,  Daniel Koľ, Martin Masrna a Radovan Miščík obsadili 4. miesto a družstvo v obsadení : Jakub Mach, Juraj Mičko, Adam Kalivoda, Martin Melicher boli na krásnom 2. mieste

                 

   

Ocenenie "Ste na správnej ceste"

Dňa 11.10.2012 vo Zvolene, naša škola prevzala ocenenie „Ste na správnej ceste“ k certifikátu v medzinárodnom programe Zelená škola.   

                      

  

 

Pomoc ZOO

Žiaci školy vyjadrili svoj kladný vzťah k prírode a zvieratám zberom žaluďov, čím chceli pomôcť zvieratkám v ZOO Košice, ale aj voľbou adoptívneho zvieratka.

 

           

                              

 

Fontána pre Zuzanu
Dňa 9.11.2012 sa naši žiaci  5. - 9. ročníkov zúčastnili kultúrneho podujatia, návšteva muzikálu "Fontána pre Zuzanu" na Staromestskej radnici v Košiciach. Bol to pekný umelecký zážitok. Mladí herci z divadla DRAK z Prešova predviedli dobré herecké výkony a spevácke umenie.
 
 
 
 
Plody jesene

Dňa 18.10.2012 sa žiačky našej školy zúčastnili súťaže jesenného aranžovania na tému „Plody jesene“, ktorú organizovalo CVČ Domino. Súťaž prebiehala v 2 kategóriách.

V I. kategórii (5.-6. ročník) sa zúčastnilo celkovo 26 súťažiacich, z ktorých naša žiačka Viktória Sokolová z 5.D, obsadila 2. miesto.

V II. kategórii (7.-9. ročník) sa zúčastnilo celkovo 37 súťažiacich, z ktorých Štefánia Blanárová z 8.C, obsadila 1. miesto Ida Baluchová z 8.C obsadila 5. miesto.

 Blahoželáme a ďakujeme p.uč. Janke Takáčovej za podnetné nápady, pomôcky a prípravu súťažiacich.
 
                         
 
 
Prijímanie prváčikov do školského kráľovstva
    Dňa 18.10.2012 sa uskutočnila imatrikulácia prvákov na našej škole.

            

 

 

 Noc výskumníkov

Naši žiaci sa v piatok 28.9.2012 zúčastnili v OC Galéria FESTIVALU VEDY Noc výskumníkov 2012. Túto akciu zameranú na  popularizáciu vedy na Slovensku organizujú SOVVA, SAV a EurActiv.sk .Ústredným motívom tohto projektu je motto „Researchers are among us“, „Vedci sú medzi nami“. Poslaním projektu je ukázať, že vedci sú „obyčajní“ ľudia s výnimočným povolaním, umožniť širokej verejnosti "nazrieť im cez plece", spoznať ich a vidieť výsledky ich práce.

 

        

 

Slávnostné otvorenie školského roka 2012/13

3.9.2012 p. riaditeľ PaeDr. Štefan Dzurovčák slávnostne privítal 501 žiakov našej školy. Veľa úspechov hlavne 69 prváčikom popriala aj školská psychologička Dr. Jurečková a predseda Rady rodičov p. Michalík. Krásny kulltúrny program ukončil pobyt v átriu školy a žiaci sa rozišli do tried so svojimi triednymi učiteľkami.

          

Rozlúčková

Rozlúčka s deviatakmi :-)

   

   

  

Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
    Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
  • -

Mapa