PRECHOD ŽIAKOV ZO ZÁKLADNEJ NA STREDNÚ ŠKOLU


Spracovanie prihlášok

Termíny spracovania prihlášoj a prijímacieho konania na SŠ sú dané rozhodnutím ministra škostva vedy výskumu a športu SR číslo: 2021/10124:1 - A1810 zo dňa 26. januára 2021. Na stránke MŠVVaŠ SR nájdete Usmernenie pre výchovných poradcov základných škôl, riaditeľov stredných škôl a zákonných zástupcov žiaka pre prijímacie skúšky na stredné školy 2021 (23.2.2021) s podrobnými informáciami o postupe a termínoch.

do 26. 02. 2021 SŠ zverejnia na svojich stránkach podmienky prijatia na štúdium.
do 08. 04. 2021

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku na SŠ (všetky odbory + 8. roč. gymnázia) riaditeľovi  ZŠ elektronicky prostredníctvom Edupage (pozrite si návod, ako podať prihlášku na SŠ prostredníctvom Edupage).
K prihláške sa vyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti len na niektoré odbory.

do 16. 04. 2021 Odoslanie prihlášok riaditeľom ZŠ na SŠ  vrátane osemročných gymnázií.
do 20. 05. 2021

Doručenie  rozhodnutia riaditeľa SŠ o prijatí alebo neprijatí žiaka zákonnému zástupcovi žiaka.
Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení  žiaka na štúdium.

    .


Prijímacie skúšky

1. termín:      3. -  4. mája 2021  (vrátane  osemročných gymnázií)
2. termín:

 10. - 11. mája 2021  (vrátane  osemročných gymnázií)

    .


Talentové skúšky

1. termín:     5. -  7. mája 2021  (vrátane  osemročných gymnázií)
2. termín:

 12. - 14. mája 2021  (vrátane  osemročných gymnázií)

    .


Výber strednej školy

Pri výbere strednej školy Vám pomôžu aj tieto webové stránky:

www.svsmi.sk/prehlady.aspx

www.uips.sk/prehlady-skol/prehlad-strednych-skol

www.zoznamskol.eu


 

Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
    Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
  • +421 55 671 57 19 (spojovateľka, hospodárka školy)

Mapa