Zápis do 1. ročníka

 


ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA PRE  ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021


Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2020/10610:1-A1030 zo dňa 26. marca 2020 sa zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020, že:

 • zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,

 • overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,

 • zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020,

 • ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.


Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 sa uskutoční:

16. apríla 2020 (štvrtok) od 14.00 h do 18.00 h
17. apríla 2020 (piatok)  od 14.00 h do 18.00 h
18. apríla 2020 (sobota) od 08.00 h do 12.00 h

Zápis sa bude konať bez osobnej prítomnosti detí.

Rodič sa nemusí v termíne zápisu dostaviť do školy osobne. Stačí poslať elektronickú prihlášku najneskôr do 18. 04. 2020 do 12.00 h. Po odoslaní formuláru ho treba vytlačiť a podpísať. Nie je potrebné nosiť ho do školy teraz. Stačí ho doniesť do školy na overenie poskytnutých údajov po skončení prerušenia vyučovania. Ak rodič nemá možnosť prihlášku vytlačiť, bude vytlačená v škole, keď sa rodič dostaví na overenie údajov.

Ak rodič nemá možnosť vyplniť elektronickú prihlášku (alebo nechce), môže sa v termíne zápisu dostaviť do školy osobne, kde vyplní papierovú žiadosť o zápis dieťaťa. V takom prípade žiadame rodičov, aby si doniesli vlastné pero. Počas zápisu 16. – 18. apríla 2020 nebude prebiehať overovanie údajov (nebude kontrola občianskych preukazov rodičov ani rodných listov detí).

Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. Termín a podmienky budú zverejnené.

Ďalšie informácie k zápisu detí do prvého ročníka budeme aktualizovať podľa usmernení zriaďovateľa.
 


Prijímanie žiakov do prvého ročníka do špeciálnych tried pre deti so všeobecným intelektovým nadaním

Zápis do prvého ročníka a prijímačky do špeciálnej triedy sú samostatné procesy. Rodič je povinný zapísať svoje dieťa do prvého ročníka bez ohľadu na to, že rieši prijatie dieťaťa do špeciálnej triedy na našej škole. Rodičom detí, ktoré nemajú ukončené prijímacie konanie a nemajú ani trvalé bydlisko v obvode tunajšej školy odporúčame, aby zapísali dieťa na tú školu, ktorú chcú, aby ich dieťa navštevovalo v prípade, že sa nedostane do špeciálnej triedy. Po ukončení prijímacieho konania do špeciálnej triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, ktoré končí vydaním rozhodnutia riaditeľky školy o prijatí do špeciálnej triedy, zákonný zástupca dieťaťa požiada našu školu o prestup z inej školy.

Podrobnejšie informácie sú v časti Špeciálne triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním - Výber žiakov do tried.

 


Školský obvod ZŠ Krosnianska 4, Košice
 

Zoznam ulíc tvoriacich školský obvod:

Bašťovanského, Jegorovovo nám., Maršala Koneva, Pod Furčou, Benadova, Krosnianska 41 – 79, Ovručská 4, 6 a 8, Sv. rodiny, Exnárova

 


Kritéria pre prijatie žiakov do prvého ročníka bežnej triedy ZŠ Krosnianska 4, Košice
(Interná smernica o zápise č. 2/2018, čl. 4)

 1. Podľa § 20 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. sa na plnenie povinnej školskej dochádzky prednostne príjmu žiaci, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode Základnej školy, Krosnianska 4, Košice a žiaci umiestnení v školskom zariadení alebo v inom zariadení na základe rozhodnutia súdu, ktorého sídlo sa nachádza v školskom obvode Základnej školy, Krosnianska 4, Košice, a to až do výšky maximálneho počtu žiakov v triede prvého ročníka.
   

 2. Ak je v termíne zápisu počet zapísaných žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí ju majú plniť v tunajšej škole, vyšší, ako sú kapacitné možnosti tunajšej školy, postupuje riaditeľka školy podľa usmernenia zriaďovateľa - Oddelenie školstva Magistrátu mesta Košice.
   

 3. Ak po termíne zápisu, najneskôr do 30 apríla, podá rodič žiadosť na plnenie povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa (zápis), ktoré spĺňa kritérium podľa čl. 4 bodu 1 tejto smernice, bude toto dieťa prednostne prijaté do maximálneho počtu 22 žiakov v triede (§ 29 ods. 5 písm. c) zákona č. 245/2008 Z.z.). V prípade, že škola nemá voľné kapacity, postupuje sa podľa bodu 11, článku 2 tejto smernice.
   

 4. Po prerokovaní organizácie prvého ročníka so zriaďovateľom sa v prípade voľných kapacít do maximálneho počtu 22 žiakov v triede prijímajú ostatné zapísané deti v nasledovnom poradí:

1. deti zamestnancov školy,
2. deti, ktoré majú súrodenca, ktorý je žiakom tunajšej školy a navštevuje špeciálnu triedu pre žiakov s intelektovým nadaním, pričom mladší súrodenec má vyššiu prioritu,
3. deti, ktoré majú súrodenca, ktorý je žiakom tunajšej školu a navštevuje bežnú triedu, pričom mladší súrodenec má vyššiu prioritu.

 1. Do maximálneho počtu 25 žiakov v triede prvého ročníka (navýšenie o 3 žiakov v triede) možno prijať žiaka z dôvodu:

a) zmeny trvalého pobytu žiaka,
b) opakovania ročníka žiakom,
c) prestupu žiaka z inej školy,
d) osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky žiaka podľa § 23 písm. a) až e),
e) preradenia žiaka do vyššieho ročníka bez absolvovania predchádzajúceho ročníka,
f)  preradenia žiaka do základnej školy.

 

Fotogaléria

Kontakt

 • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
  Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
 • +421 55 671 57 19 (spojovateľka, hospodárka školy)

Mapa