ŠTATÚT RADY ŠKOLY


V súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 291/2004
Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, sa vydáva tento štatút rady školy.


Článok I.

Základné ustanovenia

1.   Rada školy sa ustanovuje pri Základnej škole, Krosnianska č. 4 v Košiciach.

2.   Sídlo rady školy je zhodné so sídlom školy, Krosnianska č.4, Košice.


Článok II.

Pôsobnosť a poslanie rady školy

1.   Rada školy je ustanovená podľa § 24 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe a samospráve v školstve a školskej samospráve a podľa vyhlášky MŠ SR č. 291/2004  Z. z. s pôsobnosťou v rámci ZŠ Krosnianska č.4, Košice, pri ktorej je zriadená. Funkčné obdobie rady školy v zmysle zákona je  štyri roky a začína plynúť dňom 27. marca 2008.

2.   Rada školy je iniciatívnym a poradným orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy.


Článok III.

Činnosť rady školy

1.   Rada školy ako iniciatívny a poradný orgán koná a vyjadruje sa k skutočnostiam vymedzeným zákonom NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v nasledovných  veciach:

a)   uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa podľa §4

b)  navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa,

c)   predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa (návrh na odvolanie vždy predkladá s odôvodnením),

d)  vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k návrhu na zrušenie školy
a ku skutočnostiam uvedeným v §3 ods.8 písm. b) až d).

2.   Štatutárnym zástupcom rady školy je jej predseda.

3.   Riaditeľ základnej školy predkladá rade školy v zmysle §5 ods.7 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. na vyjadrenie:

a)   návrh na úpravy v učebných plánoch a v skladbe vyučovaných voliteľných a nepovinných predmetov a predpokladané počty žiakov v nich

b)  návrh rozpočtu školy

c)   správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch

d)  správu o výsledkoch hospodárenia školy

e)   koncepčný zámer rozvoja školy rozpracovaný najmenej na dva roky a každoročne jeho vyhodnotenie

f)   informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu

4.   Výberovou komisiou na výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy je rada školy, ktorá posúdi predložené podklady jednotlivých uchádzačov a určí poradie tajným hlasovaním. Uchádzača, ktorý získal najviac hlasov navrhne zriaďovateľovi na funkciu riaditeľa školy. Protokol o priebehu a výsledku volieb podpisujú členovia výberovej komisie. Ak do výberového konania sa prihlási člen rady školy, jeho členstvo sa pozastaví dňom prihlásenia sa a nahradí ho iný volený (vo voľbách druhý v poradí s počtom hlasov) alebo delegovaný člen.

5.   Rada školy na výberové konanie na funkciu riaditeľa školy prizýva zástupcu zriaďovateľa a zástupcu Krajského školského úradu. Prizývaní zástupcovia majú poradný hlas.

6.   Návrh na vymenovanie riaditeľa podáva rada školy na základe výberového konania najneskôr do dvoch mesiacov od jeho vyhlásenia.

7.   Výročnú správu o svojej činnosti rada školy sprístupní verejnosti v sídle rady školy.


Článok IV.

Zloženie a spôsob voľby členov rady školy

1.   Rada školy má 11 členov.

2.   Počet členov rady školy a jej zloženie sa stanovuje podľa §25 zákona NR SR č.596/2003 Z.z.  a skladá sa z volených a delegovaných členov:

a)   dvaja volení pedagogický zamestnanci:

b)   jeden volený nepedagogický zamestnanec:

c)   štyria volení zástupcovia rodičov:

d)   štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa: 

 

3.   Voľby sa uskutočňujú tajným hlasovaním na zhromaždeniach všetkých skupín.

4.   Členovia rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie.  Členom môžu byť len fyzické osoby spôsobilé na právne úkony a bezúhonné. Členstvo v rade školy je čestné.

5.   Členstvo v rade školy zaniká

a)   uplynutím funkčného obdobia

b)  vzdaním sa členstva

c)   ak vzniknú dôvody na zánik členstva podľa §25 ods.11 zákona č.596/2003 Z.z.

d)  ak zástupca pedag. alebo nepedagog. zamestnancov prestane byť zamestnancom školy

e)   ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy

f)   odvolaním delegovaného člena

g)  obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony

h)  smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho

6.   V prípade zániku členstva pred uplynutím funkčného obdobia rady školy je predseda povinný do 30 dní iniciovať voľbu náhradného člena.

7. V prípade zániku členstva zástupcov rodičov, pedagogických a nepedagogických zamestnacov školy v Rade školy z dôvodov 5. b), c), d), e), f), g), h) čl. IV. sa členovia doplnia na základe predchádzajúcich volieb kooptovaním náhradných členov do ukončenia funkčného obdobia Rady školy. V prípade, že na základe predchádzajúcich volieb nie je možné doplniť ďalšieho člena, uskutočnia sa nové doplňujúce voľby v súlade s ustanoveniami vyhlášky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení. 

 

8.   Rada školy zvolí predsedu rady na svojom prvom ustanovujúcom zasadnutí nadpolovičnou väčšinou všetkých volených a delegovaných členov (pri 11 členoch min. 6 získaných hlasov).          Článok V.

Rokovací poriadok rady školy

1.   Rada školy (ŠZ) je uznášaniaschopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina členov.

2.   O uzneseniach rady školy sa hlasuje na zasadnutiach, na platné uznesenie rady je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov.

3.   Rada školy zasadá 4-krát za rok a vždy, ak o to požiadajú najmenej dvaja členovia rady, alebo školy, alebo zriaďovateľ školy, a to do 15 dní od doručenia takejto žiadosti.

4.   Zasadnutie zvoláva predseda rady školy alebo v jeho neprítomnosti podpredseda.

5.   Predseda rady školy informuje riaditeľa školy o pláne zasadnutí a výsledkoch zasadnutí písomnou formou.

6.   Výročnú správu rady školy predkladá jej predseda najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka. Výročná správa obsahuje:

a)   prehľad činností vykonávaných v kalend. roku s uvedením vzťahu k účelu založenia RŠ

b)  zmeny a nové zloženie rady školy, ku ktorým došlo v priebehu roka

c)   ďalšie údaje podľa požiadaviek členov rady školy


Článok VI.

Hospodárenie rady školy

1.   Rada školy zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov školy určených na tento účel v súlade s osobitnými predpismi.

2.   Rada školy nemá vlastný majetok


Článok  VII.

Práva a povinnosti člena rady školy

1.   Člen rady školy má právo:

a)   voliť a byť volený

b)   navrhovať kandidátov na funkciu predsedu a podpredsedu rady školy

c)   byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy a slobodne sa   k nim vyjadrovať

d)   hlasovať ku všetkým uzneseniam rady školy

e)   predkladať na jednanie rady školy vlastné námety a materiály

2.   Člen rady školy je povinný zúčastňovať sa jej zasadnutí. Neospravedlnená neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena rady školy podľa tohto štatútu.

3.   Člen rady školy je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.


Článok VIII.

Práva a povinnosti predsedu rady školy

1.   Predseda RŠ je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady a koná v jej mene.

2.   Predseda RŠ predloží na najbližšom zasadnutí po ustanovení rady školy návrh štatútu na schválenie.

3.   Predseda RŠ zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia RŠ.

4.   Predseda RŠ dohliada na plnenie uznesení a informuje RŠ.

5.   V prípade, že predseda oznámi, že určitý čas nebude môcť vykonávať svoje práva a povinnosti v zmysle tohto štatútu, dočasne ich preberá podpredseda RŠ Mgr. Jana Tressová, zvolená nadpolovičnou väčšinou všetkých členov.

6.   V prípade, že predseda RŠ nesplní svoje povinnosti, členovia RŠ ho môžu odvolať s nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov rady školy.


Článok IX.

Ďalšie ustanovenia

Znenie štatútu môže byť upravené, zmenené a doplnené na návrh člena RŠ po schválení nadpolovičnou väčšinou všetkých členov rady školy.

Tento štatút Rady školy pri Základnej škole, Krosnianska č.4 v Košiciach bol prerokovaný a schválený na zasadnutí dňa 14.3.2012 a toho dňa nadobúda účinnosť.

Košice, 14. 03. 2012  

Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
    Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
  • -

Mapa