Prechod žiakov zo základnej školy na strednú školu


Spracovanie prihlášok

Na stránke MŠVVaŠ SR nájdete  Usmernenie k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre školský rok 2022/2023.
Po novom bude zákonný zástupca vypĺňaťiba jednu prihlášku, v ktorej sa v poradí podľazáujmu uvádzajú najviac dva odbory vzdelávania, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania (ďalej len „netalentové odbory“), a najviac dva odbory vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania (ďalej len „talentové odbory“).

do 28. 02. 2022

Riaditelia stredných škôl zverejnia podmienky prijatia na štúdium na strednej škole a kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na štúdium vo všetkých odboroch vzdelávania stredných škôl.


Podanie prihlášky elektronicky:

do 14. 03. 2022

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku na SŠ (všetky odbory + 8. roč. gymnázia) riaditeľovi ZŠ na potvrdenie prospechu elektronicky prostredníctvom Edupage (pozrite si návod, ako podať prihlášku na SŠ prostredníctvom Edupage).
K prihláške sa vyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti len na niektoré odbory.

do 20. 03. 2022 Potvrdenie prospecu a odoslanie prihlášok riaditeľom ZŠ na SŠ  vrátane osemročných gymnázií.

 

Podanie prihlášky v listinnej podobe:

do 20. 03. 2022

Zákonný zástupca vyplní prihlášku na tlačive 056 MŠVVaŠ SR - Print (iedu.sk)/od 1. januára 2022.

Predloží ju riaditeľovi základnej školy tak, aby riaditeľ školy mohol potvrdiť hodnotenie žiaka uvedené na prihláške bezodkladne, aby zákonný zástupca mohol podať prihlášku na vzdelávanie v zákonnej lehote do 20. marca 2022.

Ak potvrdenie riaditeľom základnej školy nie je možné, zákonný zástupca uchádzača pripoja k prihláške kópie vysvedčení.

Zákonný zástupca každú kópiu prihlášky podpíše a do 20. marca 2022 každú kópiu prihlášky s prílohami podá poštou alebo osobne každej strednej škole, ktorej odbory vzdelávania uviedol v prihláške. Pri podaní prihlášky poštou je určujúci dátum jej podania na poštovú prepravu.

    .


Termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023 a termíny zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023
 


Výber strednej školy

Pri výbere strednej školy Vám pomôžu aj tieto webové stránky:

www.svsmi.sk/prehlady.aspx

www.uips.sk/prehlady-skol/prehlad-strednych-skol

www.zoznamskol.eu


 

Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
    Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
  • -

Mapa