Zápis do 1. ročníka

 


ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA PRE  ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022


Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2021/2022 sa uskutoční:

09. apríla 2021 (piatok)  od 14.00 h do 18.00 h
10. apríla 2021 (sobota) od 08.00 h do 12.00 h

Žiadosť/prihlášku o zápis dieťaťa do 1. ročníka je možné podať písomne alebo elektronicky.

Písomné podanie prostredníctvom Edupage:

Na stránke školy v časti Elektronická prihláška sa nachádza formulár prihlášky. Formulár je potrebné vyplniť a odoslať. Následne vytlačiť, podpísať a doručiť do školy (stačí v termíne overenia údajov, ktorý bude žiadateľom oznámený).  Informácia o potvrdení prijatia prihlášky školou sa žiadateľom zobrazí až od 9. apríla 2021.

Ak rodič nemá možnosť vyplniť elektronickú prihlášku (alebo nechce), môže sa v termíne zápisu dostaviť do školy osobne, kde vyplní papierovú žiadosť o zápis dieťaťa (žiadosť dostane v škole). V takom prípade žiadame rodičov, aby si doniesli vlastné pero.

Elektronické podanie prostredníctvom ÚPVS:

Na stránke mesta Košice v časti Transparentné mesto - Portál elektronických služieb - Školstvo - Prijímanie do základnej školy sa nachádza formulár elektronického podania. Formulár je potrebné v kroku 01 vyplniť a v kroku 02 elektronicky podpísať (elektronický občiansky preukaz s čipom). Už nie je potrebné nič tlačiť.

Zápis sa bude konať bez osobnej prítomnosti detí z dôvodu epidemiologickej situácie. Proces zápisu dieťaťa bude dokončený overením údajov (rodný list dieťaťa a občiansky preukaz žiadateľa - rodiča). Overovanie údajov sa uskutoční v pondelok 26. apríla 2021 od 8.00 h do 18.00 h. Žiadatelia budú informovaní prostredníctvom e-mailu. 

Ďalšie informácie alebo prípadné zmeny k zápisu detí do prvého ročníka budeme aktualizovať podľa usmernení zriaďovateľa.
 


Prijímanie žiakov do prvého ročníka do špeciálnych tried pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním

Zápis do prvého ročníka a prijímačky do špeciálnej triedy sú samostatné procesy. Rodič je povinný zapísať svoje dieťa do prvého ročníka bez ohľadu na to, že rieši prijatie dieťaťa do špeciálnej triedy na našej škole. Rodičom detí, ktoré nemajú ukončené prijímacie konanie do špeciálnej triedy a nemajú ani trvalé bydlisko v obvode tunajšej školy odporúčame, aby zapísali dieťa na školu, ktorú chcú, aby ich dieťa navštevovalo v prípade, že sa nedostane do špeciálnej triedy. Po úspešnom ukončení prijímacieho konania do špeciálnej triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, zákonný zástupca dieťaťa, ktoré bolo zapísané na inú školu, požiada našu školu o prestup z inej školy.

Podrobnejšie informácie sú v časti Špeciálne triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním - Výber žiakov do tried.

 


Školský obvod ZŠ Krosnianska 4, Košice
 

Zoznam ulíc tvoriacich školský obvod:

Bašťovanského, Jegorovovo nám., Maršala Koneva, Pod Furčou, Benadova, Krosnianska 41 – 79, Ovručská 4, 6 a 8, Sv. rodiny, Exnárova

 


Kritéria pre prijatie žiakov do prvého ročníka bežnej triedy ZŠ Krosnianska 4, Košice
(Interná smernica o zápise č. 2/2018, čl. 4)

 1. Podľa § 20 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. sa na plnenie povinnej školskej dochádzky prednostne príjmu žiaci, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode Základnej školy, Krosnianska 4, Košice a žiaci umiestnení v školskom zariadení alebo v inom zariadení na základe rozhodnutia súdu, ktorého sídlo sa nachádza v školskom obvode Základnej školy, Krosnianska 4, Košice a to až do výšky maximálneho počtu žiakov v triede prvého ročníka.
   

 2. Ak je v termíne zápisu počet zapísaných žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí ju majú plniť v tunajšej škole, vyšší, ako sú kapacitné možnosti tunajšej školy, postupuje riaditeľka školy podľa usmernenia zriaďovateľa - Oddelenie školstva Magistrátu mesta Košice.
   

 3. Ak po termíne zápisu, najneskôr do 30. apríla, podá rodič žiadosť na plnenie povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa (zápis), ktoré spĺňa kritérium podľa čl. 4 bodu 1 tejto smernice, bude toto dieťa prednostne prijaté do maximálneho počtu 22 žiakov v triede (§ 29 ods. 5 písm. c) zákona č. 245/2008 Z.z.). V prípade, že škola nemá voľné kapacity, postupuje sa podľa bodu 11, článku 2 tejto smernice.
   

 4. Po prerokovaní organizácie prvého ročníka so zriaďovateľom sa v prípade voľných kapacít do maximálneho počtu 22 žiakov v triede prijímajú ostatné zapísané deti v nasledovnom poradí:

1. deti zamestnancov školy,
2. deti, ktoré majú súrodenca, ktorý je žiakom tunajšej školy a navštevuje špeciálnu triedu pre žiakov s intelektovým nadaním, pričom mladší súrodenec má vyššiu prioritu,
3. deti, ktoré majú súrodenca, ktorý je žiakom tunajšej školu a navštevuje bežnú triedu, pričom mladší súrodenec má vyššiu prioritu.

 1. Do maximálneho počtu 25 žiakov v triede prvého ročníka (navýšenie o 3 žiakov v triede) možno prijať žiaka z dôvodu:

a) zmeny trvalého pobytu žiaka,
b) opakovania ročníka žiakom,
c) prestupu žiaka z inej školy,
d) osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky žiaka podľa § 23 písm. a) až e),
e) preradenia žiaka do vyššieho ročníka bez absolvovania predchádzajúceho ročníka,
f)  preradenia žiaka do základnej školy.

 

Fotogaléria

Kontakt

 • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
  Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
 • +421 55 671 57 19 (spojovateľka, hospodárka školy)

Mapa