Zápis do 1. ročníka

 


ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA PRE  ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024


Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2023/2024 sa uskutoční:

14. apríla 2023 (piatok)  od 14.00 h do 18.00 h,
15. apríla 2023 (sobota) od 08.00 h do 12.00 h.

Na zápis sa dostaví dieťa v sprievode zákonných zástupcov. 

Doklady potrebné k zápisu:
- občiansky preukaz zákonných zástupcov (oboch rodičov),
- rodný list dieťaťa (nestačí občiansky preukaz dieťaťa),
- doklad potvrdzujúci trvalý pobyt dieťaťa (ak je iný ako trvalý pobyt zákonných zástupcov).

Žiadosť o zápis dieťaťa do 1. ročníka je možné podať písomne alebo elektronicky. Dátum ani poradie podania žiadosti neuprednostňuje dieťa pri rozhodovaní o jeho prijatí do prvého ročníka na tunajšiu školu.

V šk. r. 2023/2024 plánujeme otvoriť 3 bežné triedy v 1. ročníku.
Štandardne prijímame aj deti mimo obvodu školy.

Na otázky k zápisu odpovie zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. stupeň Mgr. Eva Chytráčková.
Kontakt: e-mail: zrs1@zskroke.sk, tel: +421 911 581 721

 

Písomné podanie žiadosti prostredníctvom Edupage:

Žiadosť musí byť v tlačenej podobe, podpísaná oboma zákonnými zástupcami. Formulár žiadosti môžu rodičia vyplniť v škole v čase zápisu alebo  prostredníctvom elektronického formuláru na stránke školy v časti Elektronická prihláška  -  formulár prihlášky. Formulár je potrebné vyplniť a odoslať. Následne vytlačiť, podpísať oboma zákonnými zástupcami a doniesť do školy v čase zápisu. Ak rodičia nemajú možnosť prihlášku vyplnenú prostredníctvom Edupage vytlačiť, podpíšu ju (obaja) priamo v škole počas zápisu.

Formulár na Edupage bude sprístupnený od 16. marca 2023. Informácia o potvrdení prijatia žiadosti školou sa žiadateľom zobrazí až po doručení vytlačenej a rodičmi podpísanej žiadosti do školy najskôr v prvý deň zápisu 14. apríla 2023.
 

Elektronické podanie žiadosti prostredníctvom ÚPVS:

Na stránke mesta Košice v časti Transparentné mesto - Portál elektronických služieb - Školstvo - Prijímanie do základnej školy sa nachádza formulár elektronického podania. Formulár je potrebné v kroku 01 vyplniť a v kroku 02 podpísať autorizovaným kvalifikovaným elektronickým podpisom (elektronický občiansky preukaz s čipom). Žiadosť podanú prostredníctvom ÚPVS nie je potrebné tlačiť.

Prípadné zmeny k zápisu detí do prvého ročníka budeme aktualizovať podľa usmernení zriaďovateľa.
 


Prijímanie žiakov do prvého ročníka do špeciálnych tried pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním

Zápis do prvého ročníka a prijímačky do špeciálnej triedy sú samostatné procesy. Rodič je povinný zapísať svoje dieťa do prvého ročníka bez ohľadu na to, že rieši prijatie dieťaťa do špeciálnej triedy na našej škole. Rodičom detí, ktoré nemajú ukončené prijímacie konanie do špeciálnej triedy a nemajú ani trvalé bydlisko v obvode tunajšej školy odporúčame, aby zapísali dieťa na školu, ktorú chcú, aby ich dieťa navštevovalo v prípade, že sa nedostane do špeciálnej triedy. Po úspešnom ukončení prijímacieho konania do špeciálnej triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, zákonný zástupca dieťaťa, ktoré bolo zapísané na inú školu, požiada našu školu o prestup z inej školy.

Podrobnejšie informácie sú v časti Špeciálne triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním - Výber žiakov do tried.

 


Školský obvod ZŠ Krosnianska 4, Košice
 

Zoznam ulíc tvoriacich školský obvod:

Bašťovanského, Jegorovovo nám., Maršala Koneva, Pod Furčou, Benadova, Krosnianska 41 – 79, Ovručská 4, 6 a 8, Sv. rodiny, Exnárova

 


Kritéria pre prijatie žiakov do prvého ročníka bežnej triedy ZŠ Krosnianska 4, Košice
(Interná smernica o zápise č. 2/2018, čl. 4)

 1. Podľa § 20 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. sa na plnenie povinnej školskej dochádzky prednostne príjmu žiaci, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode Základnej školy, Krosnianska 4, Košice a žiaci umiestnení v školskom zariadení alebo v inom zariadení na základe rozhodnutia súdu, ktorého sídlo sa nachádza v školskom obvode Základnej školy, Krosnianska 4, Košice a to až do výšky maximálneho počtu žiakov v triede prvého ročníka.
   

 2. Ak je v termíne zápisu počet zapísaných žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí ju majú plniť v tunajšej škole, vyšší, ako sú kapacitné možnosti tunajšej školy, postupuje riaditeľka školy podľa usmernenia zriaďovateľa - Oddelenie školstva Magistrátu mesta Košice.
   

 3. Ak po termíne zápisu, najneskôr do 30. apríla, podá rodič žiadosť na plnenie povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa (zápis), ktoré spĺňa kritérium podľa čl. 4 bodu 1 tejto smernice, bude toto dieťa prednostne prijaté do maximálneho počtu 25 žiakov v triede (§ 29 ods. 5 písm. c) zákona č. 245/2008 Z.z.). V prípade, že škola nemá voľné kapacity, postupuje sa podľa bodu 11, článku 2 tejto smernice.
   

 4. Po prerokovaní organizácie prvého ročníka so zriaďovateľom sa v prípade voľných kapacít do maximálneho počtu 25 žiakov v triede prijímajú ostatné zapísané deti v nasledovnom poradí:

1. deti zamestnancov školy,
2. deti, ktoré majú súrodenca, ktorý je žiakom tunajšej školy a navštevuje špeciálnu triedu pre žiakov s intelektovým nadaním, pričom mladší súrodenec má vyššiu prioritu,
3. deti, ktoré majú súrodenca, ktorý je žiakom tunajšej školu a navštevuje bežnú triedu, pričom mladší súrodenec má vyššiu prioritu.


 

Fotogaléria

Kontakt

 • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
  Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
 • -

Mapa