• Prijímacie pohovory do ŠT

  V sobotu 20. júna 2020 o 9:00 h sa uskutočnia prijímacie pohovory do 1. ročníka do špeciálnej triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.

  Vstup do budovy školy bude cez hlavný vchod (vchod č. 1 s vrátnicou).

  Prijímacieho pohovoru sa zúčastnia iba pozvané deti.

 • Obnovenie prevádzky 1. 6. 2020

  Riaditeľstvo Základnej školy Krosnianska 4, Košice oznamuje, že na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020 a na základe rozhodnutia Mesta Košice ako zriaďovateľa škôl a školských zariadení MK/A/2020/13846 zo dňa 25.5.2020 sa s účinnosťou od 1. júna 2020 obnovuje prevádzka:

  • školy na účel výchovy a vzdelávania žiakov prvého až piateho ročníka a na účel konania komisionálnych skúšok,
  • školského klubu detí pri ZŠ,
  • zariadenia školského stravovania pri ZŠ.  

  Doba prevádzky je od 6:00 do 17:00 (max 9 hodín pre jednu skupinu). 

 • Záverečné hodnotenie žiakov

  Riaditeľka Základnej školy, Krosnianska 4 v Košiciach v súlade s Usmernením MŠVVaŠ SR na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo dňa 6. apríla 2020 a po prerokovaní na pedagogickej rade dňa 20. apríla 2020 rozhodla o spôsobe záverečného hodnotenia žiakov školy v školskom roku 2019/2020.

  Žiaci 1. stupňa

  V predmetoch slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, matematika, informatika, vlastiveda, prírodoveda, prvouka, logická matematika, obohatenie, tvorivé písanie, výtvarná výchova, hudobná výchova, pracovné vyučovanie, telesná a športová výchova budú žiaci hodnotení slovne.

  V predmetoch etická výchova, náboženská výchova nebudú žiaci hodnotení, na vysvedčení budú mať uvedené slovo "absolvoval".

  Žiaci 2. stupňa

  V predmetoch slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk, matematika, informatika, fyzika, biológia, chémia, dejepis, geografia, občianska náuka budú žiaci hodnotení slovne.

  V predmetoch výtvarná výchova, hudobná výchova, výchova umením, technika, telesná a športová výchova, etická výchova, náboženská výchova nebudú žiaci hodnotení, na vysvedčení budú mať uvedené slovo "absolvoval/absolvovala".

 • 2. 4. 2020

  Aktualizovali sme modul Zápis do 1. ročníka

 • Príspevky rodičov na činnosť ŠKD a CVČ

  Mesto Košice ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR a v súlade s rozhodnutím ministra školstva o prerušení školského vyučovania v školách od 30.3.2020 do odvolania a prerušení prevádzky školských zariadení od 30.3.2020 do odvolania rozhodlo, že zákonní zástupcovia detí a žiakov počas doby prerušenia školského vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení nebudú uhrádzať

  • príspevok na činnosť školského klubu detí,
  • príspevok na činnosť centra voľného času.
 • 30. 3. 2020

  Aktualizovali sme modul Zápis do 1. ročníka

 • Prerušenie prevádzky

  Na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky a opatrenia mesta Košice bude na škole

  prerušená prevádzka
  od 13. 03. 2020 do odvolania.

  Mimo prevádzky bude aj školská jedáleň, školský klub detí a centrum voľného času pri ZŠ.

 • Prerušenie vyučovania

  Riaditeľka Základnej školy, Krosnianska 4, Košice oznamuje, že na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach, bude vyučovanie z dôvodu zvýšeného počtu žiakov s chrípkovým ochorením prerušené od 13. marca 2020 (piatok) do 17. maca 2020 (utorok). Zároveň bude prerušená činnosť školského klubu detí, centra voľného času a školskej jedálne.

  Počas prerušenia vyučovania sú všetci žiaci automaticky odhlásení z obedov.

  Vyučovanie bude pokračovať 18. marca 2020 (streda).

 • Usmernenie mesta Košice v súvislosti so zamedzením šírenia prenosných ochorení

  Vážená pani riaditeľka, Vážený pán riaditeľ,

  Oddelenie školstva MMK v súvislosti s rozšírením nového koronavírusu na územie Slovenskej republiky kontaktovalo vedúcu odboru hygieny detí a mládeže RÚVZ v Košiciach MUDr. Katarínu Strmenskú, MPH z dôvodu zabezpečenia opatrení na zamedzenie šírenia prenosných ochorení.

  Na základe odporúčaní Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach mesto Košice, Oddelenie školstva vydáva všetkým školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti usmernenie:

  - zabezpečiť mydlá a jednorazové utierky do tried a sociálnych zariadení,

  - hygienu priestorov zabezpečovať podľa schválených prevádzkových poriadkov,

  - sprísniť celkovú dezinfekciu školy alebo školského zariadenia,

  - zabezpečiť pravidelné vetranie priestorov,

  - ak sa u dieťaťa, žiaka, alebo zamestnanca školy vyskytnú príznaky ochorenia, okamžite ho vylúčiť z kolektívu, navštíviť lekára pokiaľ nemá pozitívnu cestovateľskú anamnézu,

  - dieťa alebo žiaka, ktorý sa vrátil zo zahraničia pozorovať počas nasledujúcich 14 dní,

  - v prípade, že sa ochorenie prejaví u osôb po návrate zo zahraničia, nenavštevovať lekára, zabezpečiť izoláciu doma a telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a RÚVZ  na t. č.: 0918 389 841.

 • ZÁKAZ VSTUPU NÁVŠTEV DO BUDOVY ŠKOLY!

  Žiadame Vás, aby ste nevstupovali do budovy školy. Dieťa si počas vyučovania privolajte prostredníctvom mobilného telefónu (odchod dieťaťa zo školy oznámte triednej učiteľke sms správou). Dočasne povoľujeme používanie mobilných zariadení počas vyučovania pedagogickým zamestnancom aj žiakom.

  Deti, ktoré navštevujú ŠKD budú môcť odchádzať z oddelenia:

  • po vyučovaní (po obede v ŠJ) na základe písomnej informácie v slovníčku s dodatkom, že dieťa môže odísť na vrátnicu samé;
  • v čase pobytu detí  na školskom dvore (v čase od 14.00 – 15.00 h);
  • po 16.00 h, kedy sú deti v dlhej službe a pri vchodových dverách je služba;

   

  Vážení rodičia a návštevníci školy,

  v súvislosti so šírením koronavírusu na Slovensku a v záujme ochrany detí robí škola nasledovné opatrenia:

  • dbať sa na zvýšenú hygienu: zabezpečiť mydlá a jednorazové utierky do tried a sociálnych zariadení, dezinfikovanie kľučiek dverí viackrát denne, dezinfikovanie klávesníc a myší v počítačových učebniach;
  • pravidelne vetrať priestory;
  • obmedzenie pohybu žiakov počas prestávok;
  • ak sa u dieťaťa, žiaka, alebo zamestnanca školy vyskytnú príznaky ochorenia, okamžite ho vylúčiť z kolektívu, navštíviť lekára pokiaľ nemá pozitívnu cestovateľskú anamnézu;
  • dieťa alebo žiaka, ktorý sa vrátil zo zahraničia pozorovať počas nasledujúcich 14 dní;
  • v prípade, že sa ochorenie prejaví u osôb po návrate zo zahraničia, nenavštevovať lekára, zabezpečiť izoláciu doma a telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a RÚVZ na t. č.: 0918 389 841;
  • obmedziť pohyb návštev v budove školy.
 • Deň otvorených dverí

  19. marca 2020 (štvrtok) od 8.30 h do 11.30 h sa na našej škole uskutoční Deň otvorených dverí. Rodičia sa budú môcť oboznámiť so spôsobom výučby v bežných a špeciálnych triedach pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. 

  Od 16.00 h do 18.00 h otvoríme brány nášho Školského kráľovstva pre deti - budúcich prvákov, ktorí si budú môcť vyskúšať svoje vedomosti a zručnosti v Písmenkove, Čísličkove, ...
   

  Tešíme sa na Vás! 

  Z dôvodu prevencie šírenia vírusu COVID-19 sa Deň otvorených dverí NEUSKUTOČNÍ.

 • Karneval ŠKD

  Vo štvrtok 23. 01. 2020 sa v školskom klube detí uskutoční karneval v čase od 14.00 do 16.00 h.

 • Triedne aktívy RZ

  V stredu 15. januára 2020 sa uskutočnia triedne aktívy RZ.

  Čas triednych aktívov -  podľa pokynov triednych učiteliek.

 • Maják nádeje - zbierka

  V stredu 18. decembra 2019 sa na škole uskutoční zbierka spojená s predajom pod názvom "Pomôž chudobným". 

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľka Základnej školy, Krosnianska 4, Košice Ing. Danka Daneshjoová oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. poskytuje dňa 11. decembra 2019 (streda) riaditeľské voľno všetkým žiakom školy z prevádzkovo-organizačných dôvodov (prerušenie distribúcie elektriny a obmedzená dodávka tepla).

 • Farebný týždeň

  Počas týždňa od 18. 11. do 22. 11. 2019 sa  uskutoční „Farebný týždeň“. Šťastie, úcta, láska, priateľstvo i radosť majú v našom živote veľký význam. Cieľom tohto týždňa je spoločne sa zamyslieť nad spoločenskými i ľudskými hodnotami a hravou formou pomôcť deťom pochopiť ich a definovať.

  Pondelok –  deň úcty voči spolužiakom, farba modrá

  Utorok – deň dobrého skutku, farba zelená.

  Streda – láska k zvieratkám, farba červená.

  Štvrtok – deň prevencie, farba žltá.

  Piatok – priateľstvo, farba dúhová.

  Poďte s nami prežiť týždeň plný farieb a prostredníctvom oblečenia Vašich detí podporte aktivity počas tematického týždňa.

 • Riaditeľské voľno pre žiakov 6., 7., 8. a 9. ročníka

  Riaditeľka Základnej školy, Krosnianska 4, Košice Ing. Danka Daneshjoová oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. poskytuje dňa 20. novembra 2019 (streda) riaditeľské voľno pre žiakov 6., 7., 8. a 9. ročníka z prevádzkovo-organizačných dôvodov (konanie celoštátneho testovania piatakov T5).

 • 14. 11. 2019

  Aktualizovali sme modul Dokumenty školy

 • Zber papiera

  V dňoch od 14. 10. - 16. 10. 2019 organizuje Rodičovské združenie pri ZŠ Krosnianska 4, Košice ZBER PAPIERA.

  Papier môžete nosiť:

  14. 10. 2019 (pondelok) – do tried

  15. 10. 2019 (utorok) – do 13.30 h do tried
   
                                        od 13.30 – 16.30 h k zadnému vchodu

  16. 10. 2019 (streda) – len k zadnému vchodu školy na váhu
                                        od 7.00 h do 12.00 h.

  Všetky triedy budú ohodnotené podľa množstva nazbieraného papiera.

 • Celoslovenské testovanie piatakov T5

  V stredu 20. 11. 2019 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov piateho ročníka ZŠ. Žiaci budú testovaní zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.
  Príchod žiakov 5. ročníka do školy: 7.45 h.
  Odchod žiakov zo školy po skončení testovania: 11.15 h (Žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni o 11.40 h.)                                                                                                   

  Potrebné pomôcky: modré pero, ktoré sa nedá gumovať ani zmizíkovať.

  Podrobnejšie informácie nájdete na internetovej stránke: www.nucem.sk

Fotogaléria

Kontakt

 • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
  Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
 • +421 55 671 57 19 (spojovateľka, hospodárka školy)

Mapa