• Odberové miesto na COVID-19 ZŠ Krosnianska 4, Košice

  Testovanie je určené len pre zákonných zástupcov detí a žiakov ZŠ Krosnianska 4, Košice a MŠ Ovručská 14, Košice.

  26. 02. 2021    od   16:00 h do 20:00 h
  27. 02. 2021    od   09:00 h do 17:00 h, (12:45 h - 13:45 h prestávka)


  POSLEDNÉ ODBERY SÚ UKONČENÉ 15 MIN PRED KONCOM PREVÁDZKOVÝCH HODÍN.

  Na test môže prísť len jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom / žiakom v spoločnej domácnosti.

 • Poďakovanie

  V ten deň bolo znova sychravo. Vôbec, tak ako väčšinu dní tohto decembra, to nevyzeralo na to, že sa blížia Vianoce. „Pochmúrne, usmoklené počasie považuje dokonca  väčšinové obyvateľstvo za ošklivé.  Ale zamračená obloha - to je ako strecha nad hlavou.  A  čiarky dažďa - to je ako záclona na okne vľúdnej miestnosti...“ Aj tentoraz to bolo tak. Tú vľúdnu miestnosť a bezpečie predstavovali dobré srdiečka žiakov z našej školy a ich starostlivých a milujúcich rodičov, ktorí doma s láskou povyberali darčeky, aby potešili a rozžiarili iné deti. Mnoho rodín našej školy pomohlo nádhernými darmi pre tých, ktorí nemali veľa šťastia, a radi dopriali nádherné a spokojné Vianoce iným.

  Takže sychravo – nesychravo, pani riaditeľka s pani zástupkyňou sa zahrali na poslov dobrej nálady a pohodových Vianoc a odniesli „plné sane darčekov“. Priniesli mnoho škatúľ, a aj  potrebných predmetov, ktoré klienti v centre pre obnovu rodiny DORKA určite ocenia.

  Preto, milí rodičia a deti, zo srdca všetkým ďakujeme a prajeme pokojné sviatky. 

 • Vianočné prázdniny

  Od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021 sú prázdniny. Vyučovanie začína 11. januára 2021. 

 • Rozprávka o tom, ako do našej školy zasvietilo slnko

  ... i keď... do severozápadných kútov nikdy nezasvieti ozajstné, ale prišlo k nám aspoň krásne žlté svetlo v podobe perfektných skriniek.

  Odkedy naša pani riaditeľka kraľuje na našej škole, stále sa  pýtala svojich radcov, ako na tom naša školička je. „Milí moji radcovia, máme dosť peňazí, aby sme našu školičku spravili ešte krajšou a svetlejšou?“ A radcovia vždy odpovedali: „Nie, milé veličenstvo pani riaditeľka, stále nie je v školskej truhlici dostatok peňazí, aby sme deťom poskytli všetko, čo si poskytnúť želáme...“

  Až jedného dňa, po mnohých rokoch, nad školským kráľovstvom zasvietilo slnko. Doslova. Radcovia konečne oznámili, že sen pani riaditeľky sa môže zrealizovať. Skontrolovala peniaze v školskej pokladnici a pustila sa do práce.  Zavolala dosť veľa pánov, ktorí vymenili okná, strhli podlahy na prízemí a všetko namaľovali krásnym čistým a svetlým náterom. Keď toto bolo hotové, mohli ďalší páni, aj s naším milým pánom školníkom a ďalšími pomocníkmi, doniesť  skrinky. A tak sa tmavý kút starých murovaných šatní zmenil na pekný, svetlý, otvorený priestor, kde sa deti cítia spokojne...

  Tu sa naša rozprávka skončí, diskrétne sa vzdialime. Doprajeme deťom radosť z vlastného priestoru a žltej pohody...  

  A my ostatní... Ďakujeme! 

  Pozrite si fotografie v našom fotoalbume.

 • Farebný týždeň

  Počas týždňa od 16. 11. do 20.11. 2020 sa  uskutoční „Farebný týždeň“. Šťastie, úcta, láska, priateľstvo i radosť majú v našom živote veľký význam. Cieľom tohto týždňa je spoločne sa zamyslieť nad spoločenskými i ľudskými hodnotami a hravou formou pomôcť deťom pochopiť ich a definovať.

  Pondelok –  Deň láskavého slova, farba modrá.

  Streda – Tí, ktorí nám chýbajú, farba zelená.

  Štvrtok – Pozri, čo už dokážem, farba žltá.

  Piatok – Deň radosti, farba červená.

  Poďte s nami prežiť týždeň plný farieb a prostredníctvom oblečenia Vašich detí podporte aktivity počas tematického týždňa.

 • Jesenné prázdniny

  6. a 9. novembra 2020 budú mať žiaci jesenné prázdniny. Nástup do školy (pre žiakov I. stupňa) je v utorok 10. novembra 2020.

 • Verejná zbierka BIELA PASTELKA

  Každoročne sa na našej škole koná verejná zbierka Biela pastelka, ktorá slúži na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Jej výnos poslúži na dofinancovanie aktivít, ktoré slabozrakým a nevidiacim ľuďom pomáhajú začleniť sa do života. Vykonávanie verejnej zbierky do zapečatenej prenosnej pokladnice sa na našej škole uskutoční 17. a 18. septembra 2020. Poďakovaním za príspevok bude predmet biela pastelka, ktorá znamená svetlo pre nevidiaceho.

 • Ukončenie školského roka 2019/2020

  Organizácia posledného školského dňa 30. júna 2020:

  Prevádzka školy bude zabezpečená od 06:30 h do 16:30 h.

  6:30 – 8:00 h Ranná služba

  8:00 - 10:00 h Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov v triedach; rozdávanie vysvedčení triednymi učiteľkami

  10:00 – 16:30 h Činnosť školského klubu detí

  Od 10:00 h Vydávanie stravy v školskej jedálni

  Odchod zo školy bude možný v nasledujúcich časoch:

  10:00 h – Žiaci, ktorí nepôjdu na obed. Na vrátnicu ich odprevadia triedne učiteľky.

  Ďalšie časy odchodov: 11:00 h, 12:00 h, 13:00 h, 15:00 h a 16:00 h. Žiaci odchádzajú domov vchodom č. 2 (ŠKD).

  Po 16:00 h (do 16:30 h) budú žiaci v dlhej službe.

  Rodičom a návštevám bude vstup do budovy školy zakázaný!

  Spôsob a čas odchodu dieťaťa je potrebné oznámiť triednej učiteľke alebo vychovávateľke.

 • Prijímacie pohovory do ŠT

  V sobotu 20. júna 2020 o 9:00 h sa uskutočnia prijímacie pohovory do 1. ročníka do špeciálnej triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.

  Vstup do budovy školy bude cez hlavný vchod (vchod č. 1 s vrátnicou).

  Prijímacieho pohovoru sa zúčastnia iba pozvané deti.

 • Obnovenie prevádzky 1. 6. 2020

  Riaditeľstvo Základnej školy Krosnianska 4, Košice oznamuje, že na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020 a na základe rozhodnutia Mesta Košice ako zriaďovateľa škôl a školských zariadení MK/A/2020/13846 zo dňa 25.5.2020 sa s účinnosťou od 1. júna 2020 obnovuje prevádzka:

  • školy na účel výchovy a vzdelávania žiakov prvého až piateho ročníka a na účel konania komisionálnych skúšok,
  • školského klubu detí pri ZŠ,
  • zariadenia školského stravovania pri ZŠ.  

  Doba prevádzky je od 6:00 do 17:00 (max 9 hodín pre jednu skupinu). 

 • Záverečné hodnotenie žiakov

  Riaditeľka Základnej školy, Krosnianska 4 v Košiciach v súlade s Usmernením MŠVVaŠ SR na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo dňa 6. apríla 2020 a po prerokovaní na pedagogickej rade dňa 20. apríla 2020 rozhodla o spôsobe záverečného hodnotenia žiakov školy v školskom roku 2019/2020.

  Žiaci 1. stupňa

  V predmetoch slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, matematika, informatika, vlastiveda, prírodoveda, prvouka, logická matematika, obohatenie, tvorivé písanie, výtvarná výchova, hudobná výchova, pracovné vyučovanie, telesná a športová výchova budú žiaci hodnotení slovne.

  V predmetoch etická výchova, náboženská výchova nebudú žiaci hodnotení, na vysvedčení budú mať uvedené slovo "absolvoval".

  Žiaci 2. stupňa

  V predmetoch slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk, matematika, informatika, fyzika, biológia, chémia, dejepis, geografia, občianska náuka budú žiaci hodnotení slovne.

  V predmetoch výtvarná výchova, hudobná výchova, výchova umením, technika, telesná a športová výchova, etická výchova, náboženská výchova nebudú žiaci hodnotení, na vysvedčení budú mať uvedené slovo "absolvoval/absolvovala".

 • 2. 4. 2020

  Aktualizovali sme modul Zápis do 1. ročníka

 • Príspevky rodičov na činnosť ŠKD a CVČ

  Mesto Košice ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR a v súlade s rozhodnutím ministra školstva o prerušení školského vyučovania v školách od 30.3.2020 do odvolania a prerušení prevádzky školských zariadení od 30.3.2020 do odvolania rozhodlo, že zákonní zástupcovia detí a žiakov počas doby prerušenia školského vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení nebudú uhrádzať

  • príspevok na činnosť školského klubu detí,
  • príspevok na činnosť centra voľného času.
 • 30. 3. 2020

  Aktualizovali sme modul Zápis do 1. ročníka

 • Prerušenie prevádzky

  Na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky a opatrenia mesta Košice bude na škole

  prerušená prevádzka
  od 13. 03. 2020 do odvolania.

  Mimo prevádzky bude aj školská jedáleň, školský klub detí a centrum voľného času pri ZŠ.

 • Prerušenie vyučovania

  Riaditeľka Základnej školy, Krosnianska 4, Košice oznamuje, že na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach, bude vyučovanie z dôvodu zvýšeného počtu žiakov s chrípkovým ochorením prerušené od 13. marca 2020 (piatok) do 17. maca 2020 (utorok). Zároveň bude prerušená činnosť školského klubu detí, centra voľného času a školskej jedálne.

  Počas prerušenia vyučovania sú všetci žiaci automaticky odhlásení z obedov.

  Vyučovanie bude pokračovať 18. marca 2020 (streda).

 • Usmernenie mesta Košice v súvislosti so zamedzením šírenia prenosných ochorení

  Vážená pani riaditeľka, Vážený pán riaditeľ,

  Oddelenie školstva MMK v súvislosti s rozšírením nového koronavírusu na územie Slovenskej republiky kontaktovalo vedúcu odboru hygieny detí a mládeže RÚVZ v Košiciach MUDr. Katarínu Strmenskú, MPH z dôvodu zabezpečenia opatrení na zamedzenie šírenia prenosných ochorení.

  Na základe odporúčaní Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach mesto Košice, Oddelenie školstva vydáva všetkým školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti usmernenie:

  - zabezpečiť mydlá a jednorazové utierky do tried a sociálnych zariadení,

  - hygienu priestorov zabezpečovať podľa schválených prevádzkových poriadkov,

  - sprísniť celkovú dezinfekciu školy alebo školského zariadenia,

  - zabezpečiť pravidelné vetranie priestorov,

  - ak sa u dieťaťa, žiaka, alebo zamestnanca školy vyskytnú príznaky ochorenia, okamžite ho vylúčiť z kolektívu, navštíviť lekára pokiaľ nemá pozitívnu cestovateľskú anamnézu,

  - dieťa alebo žiaka, ktorý sa vrátil zo zahraničia pozorovať počas nasledujúcich 14 dní,

  - v prípade, že sa ochorenie prejaví u osôb po návrate zo zahraničia, nenavštevovať lekára, zabezpečiť izoláciu doma a telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a RÚVZ  na t. č.: 0918 389 841.

 • ZÁKAZ VSTUPU NÁVŠTEV DO BUDOVY ŠKOLY!

  Žiadame Vás, aby ste nevstupovali do budovy školy. Dieťa si počas vyučovania privolajte prostredníctvom mobilného telefónu (odchod dieťaťa zo školy oznámte triednej učiteľke sms správou). Dočasne povoľujeme používanie mobilných zariadení počas vyučovania pedagogickým zamestnancom aj žiakom.

  Deti, ktoré navštevujú ŠKD budú môcť odchádzať z oddelenia:

  • po vyučovaní (po obede v ŠJ) na základe písomnej informácie v slovníčku s dodatkom, že dieťa môže odísť na vrátnicu samé;
  • v čase pobytu detí  na školskom dvore (v čase od 14.00 – 15.00 h);
  • po 16.00 h, kedy sú deti v dlhej službe a pri vchodových dverách je služba;

   

  Vážení rodičia a návštevníci školy,

  v súvislosti so šírením koronavírusu na Slovensku a v záujme ochrany detí robí škola nasledovné opatrenia:

  • dbať sa na zvýšenú hygienu: zabezpečiť mydlá a jednorazové utierky do tried a sociálnych zariadení, dezinfikovanie kľučiek dverí viackrát denne, dezinfikovanie klávesníc a myší v počítačových učebniach;
  • pravidelne vetrať priestory;
  • obmedzenie pohybu žiakov počas prestávok;
  • ak sa u dieťaťa, žiaka, alebo zamestnanca školy vyskytnú príznaky ochorenia, okamžite ho vylúčiť z kolektívu, navštíviť lekára pokiaľ nemá pozitívnu cestovateľskú anamnézu;
  • dieťa alebo žiaka, ktorý sa vrátil zo zahraničia pozorovať počas nasledujúcich 14 dní;
  • v prípade, že sa ochorenie prejaví u osôb po návrate zo zahraničia, nenavštevovať lekára, zabezpečiť izoláciu doma a telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a RÚVZ na t. č.: 0918 389 841;
  • obmedziť pohyb návštev v budove školy.
 • Deň otvorených dverí

  19. marca 2020 (štvrtok) od 8.30 h do 11.30 h sa na našej škole uskutoční Deň otvorených dverí. Rodičia sa budú môcť oboznámiť so spôsobom výučby v bežných a špeciálnych triedach pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. 

  Od 16.00 h do 18.00 h otvoríme brány nášho Školského kráľovstva pre deti - budúcich prvákov, ktorí si budú môcť vyskúšať svoje vedomosti a zručnosti v Písmenkove, Čísličkove, ...
   

  Tešíme sa na Vás! 

  Z dôvodu prevencie šírenia vírusu COVID-19 sa Deň otvorených dverí NEUSKUTOČNÍ.

 • Karneval ŠKD

  Vo štvrtok 23. 01. 2020 sa v školskom klube detí uskutoční karneval v čase od 14.00 do 16.00 h.

Fotogaléria

Kontakt

 • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
  Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
 • -

Mapa