• Zber papiera

  V dňoch od 18. 10. - 20. 10. 2021 organizuje Rodičovské združenie pri ZŠ Krosnianska 4, Košice zber papiera.

  Papier môžete nosiť:

  18. 10. 2021 (pondelok)
  – do tried

  19. 10. 2021 (utorok)
  – do   8.00 h do tried
  od 12.00 – 16.30 h k zadnému vchodu

  20. 10. 2021 (streda)
  – od 7.00 h do 12.00 h l
  en k zadnému vchodu.

 • 30. 9. 2021

  Aktualizovali sme modul CVČ pri ZŠ K4

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľka Základnej školy, Krosnianska 4, Košice Ing. Danka Daneshjoová oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. poskytuje dňa 14. septembra 2021 (utorok) riaditeľské voľnoorganizačných a bezpečnostných dôvodov vzhľadom na návštevu pápeža v meste Košice.

 • Otvorenie školského roka 2021/2022

  Otvorenie školského roka 2021/2022 bude 2. septembra 2021 o 8.00 h v triedach (s výnimkou 1. ročníkov).  Žiaci 2. - 9. ročníka vstupujú do budovy školy o 7.45 h a idú priamo do tried v sprievode triednych učiteliek. Žiaci musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom.

  2. septembra nebude v prevádzke školská jedáleň a ani školský klub detí. Prevádzka školskej jedálne a školského klubu detí sa začne 3. septembra 2021.

  Predpokladaný čas ukončenia prvého školského dňa je 10.00 h.

  Rodič predkladá pri nástupe dieťaťa do školy „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa/žiaka.

  Vyhlásenie je potrebné podať elektronicky prostredníctvom EduPage.

 • Stretnutie budúcich prvákov

  Vo štvrtok 17. júna 2021 o 16:30 h sa uskutoční stretnutie budúcich prvákov (bežných tried) s budúcou triednou učiteľkou a vychovávateľkou ŠKD.

  Tešíme sa na Vás!

 • Celoslovenské testovanie deviatakov T9 - 2021

  Celoslovenské testovanie deviatakov bolo zrušené rozhodnutím ministra č..2021/15060:1-A1810.

  Naša škola nebola vybraná do monitoringu na reprezentatívnej vzorke žiakov.

 • Prijímacie pohovory

  V utorok 18. mája 2021 o 8.30 h sa uskutočnia prijímacie pohovory do 1. ročníka špeciálnej triedy pre žiakov so všeobecným nadaním. 

  Vstup do budovy školy bude cez hlavný vchod (vchod č. 1 s vrátnicou).

  Prijímacieho pohovoru sa zúčastnia iba pozvané deti.

 • Overovanie osobných údajov zo zápisu do 1. ročníka

  Oznamujeme zákonným zástupcom budúcich prvákov, že overovanie osobných údajov zo zápisu do 1. ročníka bude v pondelok 26. apríla 2021 od 8.00 h do 18.00 h.

  Zákonní zástupcovia dieťaťa budú informovaní aj prostredníctvom emailu.

 • 9. 3. 2021

  Aktualizovali sme modul Zápis do 1. ročníka

 • Odberové miesto na COVID-19 ZŠ Krosnianska 4, Košice

  Testovanie je určené len pre zákonných zástupcov detí a žiakov ZŠ Krosnianska 4, Košice a MŠ Ovručská 14, Košice.

  26. 02. 2021    od   16:00 h do 20:00 h
  27. 02. 2021    od   09:00 h do 17:00 h, (12:45 h - 13:45 h prestávka)


  POSLEDNÉ ODBERY SÚ UKONČENÉ 15 MIN PRED KONCOM PREVÁDZKOVÝCH HODÍN.

  Na test môže prísť len jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom / žiakom v spoločnej domácnosti.

 • Poďakovanie

  V ten deň bolo znova sychravo. Vôbec, tak ako väčšinu dní tohto decembra, to nevyzeralo na to, že sa blížia Vianoce. „Pochmúrne, usmoklené počasie považuje dokonca  väčšinové obyvateľstvo za ošklivé.  Ale zamračená obloha - to je ako strecha nad hlavou.  A  čiarky dažďa - to je ako záclona na okne vľúdnej miestnosti...“ Aj tentoraz to bolo tak. Tú vľúdnu miestnosť a bezpečie predstavovali dobré srdiečka žiakov z našej školy a ich starostlivých a milujúcich rodičov, ktorí doma s láskou povyberali darčeky, aby potešili a rozžiarili iné deti. Mnoho rodín našej školy pomohlo nádhernými darmi pre tých, ktorí nemali veľa šťastia, a radi dopriali nádherné a spokojné Vianoce iným.

  Takže sychravo – nesychravo, pani riaditeľka s pani zástupkyňou sa zahrali na poslov dobrej nálady a pohodových Vianoc a odniesli „plné sane darčekov“. Priniesli mnoho škatúľ, a aj  potrebných predmetov, ktoré klienti v centre pre obnovu rodiny DORKA určite ocenia.

  Preto, milí rodičia a deti, zo srdca všetkým ďakujeme a prajeme pokojné sviatky. 

 • Vianočné prázdniny

  Od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021 sú prázdniny. Vyučovanie začína 11. januára 2021. 

 • Rozprávka o tom, ako do našej školy zasvietilo slnko

  ... i keď... do severozápadných kútov nikdy nezasvieti ozajstné, ale prišlo k nám aspoň krásne žlté svetlo v podobe perfektných skriniek.

  Odkedy naša pani riaditeľka kraľuje na našej škole, stále sa  pýtala svojich radcov, ako na tom naša školička je. „Milí moji radcovia, máme dosť peňazí, aby sme našu školičku spravili ešte krajšou a svetlejšou?“ A radcovia vždy odpovedali: „Nie, milé veličenstvo pani riaditeľka, stále nie je v školskej truhlici dostatok peňazí, aby sme deťom poskytli všetko, čo si poskytnúť želáme...“

  Až jedného dňa, po mnohých rokoch, nad školským kráľovstvom zasvietilo slnko. Doslova. Radcovia konečne oznámili, že sen pani riaditeľky sa môže zrealizovať. Skontrolovala peniaze v školskej pokladnici a pustila sa do práce.  Zavolala dosť veľa pánov, ktorí vymenili okná, strhli podlahy na prízemí a všetko namaľovali krásnym čistým a svetlým náterom. Keď toto bolo hotové, mohli ďalší páni, aj s naším milým pánom školníkom a ďalšími pomocníkmi, doniesť  skrinky. A tak sa tmavý kút starých murovaných šatní zmenil na pekný, svetlý, otvorený priestor, kde sa deti cítia spokojne...

  Tu sa naša rozprávka skončí, diskrétne sa vzdialime. Doprajeme deťom radosť z vlastného priestoru a žltej pohody...  

  A my ostatní... Ďakujeme! 

  Pozrite si fotografie v našom fotoalbume.

 • Farebný týždeň

  Počas týždňa od 16. 11. do 20.11. 2020 sa  uskutoční „Farebný týždeň“. Šťastie, úcta, láska, priateľstvo i radosť majú v našom živote veľký význam. Cieľom tohto týždňa je spoločne sa zamyslieť nad spoločenskými i ľudskými hodnotami a hravou formou pomôcť deťom pochopiť ich a definovať.

  Pondelok –  Deň láskavého slova, farba modrá.

  Streda – Tí, ktorí nám chýbajú, farba zelená.

  Štvrtok – Pozri, čo už dokážem, farba žltá.

  Piatok – Deň radosti, farba červená.

  Poďte s nami prežiť týždeň plný farieb a prostredníctvom oblečenia Vašich detí podporte aktivity počas tematického týždňa.

 • Jesenné prázdniny

  6. a 9. novembra 2020 budú mať žiaci jesenné prázdniny. Nástup do školy (pre žiakov I. stupňa) je v utorok 10. novembra 2020.

 • Verejná zbierka BIELA PASTELKA

  Každoročne sa na našej škole koná verejná zbierka Biela pastelka, ktorá slúži na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Jej výnos poslúži na dofinancovanie aktivít, ktoré slabozrakým a nevidiacim ľuďom pomáhajú začleniť sa do života. Vykonávanie verejnej zbierky do zapečatenej prenosnej pokladnice sa na našej škole uskutoční 17. a 18. septembra 2020. Poďakovaním za príspevok bude predmet biela pastelka, ktorá znamená svetlo pre nevidiaceho.

 • Ukončenie školského roka 2019/2020

  Organizácia posledného školského dňa 30. júna 2020:

  Prevádzka školy bude zabezpečená od 06:30 h do 16:30 h.

  6:30 – 8:00 h Ranná služba

  8:00 - 10:00 h Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov v triedach; rozdávanie vysvedčení triednymi učiteľkami

  10:00 – 16:30 h Činnosť školského klubu detí

  Od 10:00 h Vydávanie stravy v školskej jedálni

  Odchod zo školy bude možný v nasledujúcich časoch:

  10:00 h – Žiaci, ktorí nepôjdu na obed. Na vrátnicu ich odprevadia triedne učiteľky.

  Ďalšie časy odchodov: 11:00 h, 12:00 h, 13:00 h, 15:00 h a 16:00 h. Žiaci odchádzajú domov vchodom č. 2 (ŠKD).

  Po 16:00 h (do 16:30 h) budú žiaci v dlhej službe.

  Rodičom a návštevám bude vstup do budovy školy zakázaný!

  Spôsob a čas odchodu dieťaťa je potrebné oznámiť triednej učiteľke alebo vychovávateľke.

 • Prijímacie pohovory do ŠT

  V sobotu 20. júna 2020 o 9:00 h sa uskutočnia prijímacie pohovory do 1. ročníka do špeciálnej triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.

  Vstup do budovy školy bude cez hlavný vchod (vchod č. 1 s vrátnicou).

  Prijímacieho pohovoru sa zúčastnia iba pozvané deti.

 • Obnovenie prevádzky 1. 6. 2020

  Riaditeľstvo Základnej školy Krosnianska 4, Košice oznamuje, že na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020 a na základe rozhodnutia Mesta Košice ako zriaďovateľa škôl a školských zariadení MK/A/2020/13846 zo dňa 25.5.2020 sa s účinnosťou od 1. júna 2020 obnovuje prevádzka:

  • školy na účel výchovy a vzdelávania žiakov prvého až piateho ročníka a na účel konania komisionálnych skúšok,
  • školského klubu detí pri ZŠ,
  • zariadenia školského stravovania pri ZŠ.  

  Doba prevádzky je od 6:00 do 17:00 (max 9 hodín pre jednu skupinu). 

Fotogaléria

Kontakt

 • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
  Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
 • -

Mapa