Špeciálne triedy

Obsah a metódy výučby nadaných

Celý výchovno-vzdelávací proces sa realizuje primárne podľa zákonom stanovených a platných učebných osnov daných Štátnym vzdelávacím programom pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Učivo v tomto rozsahu musia žiaci povinne absolvovať a zvládnuť. K tomu sa však pridáva učivo prehlbujúce a rozširujúce, či obohacujúce učivo, ktoré učitelia pre nadané deti spracovávajú do pracovných listov, doplnkových učebných materiálov, samostatných projektov a programov.

Tak ako vo všeobecnej pedagogike, aj vo vyučovaní nadaných je základným cieľom pedagogicky pôsobiť na žiaka tak, aby jeho vývin smeroval k harmonicky rozvinutej osobnosti. V edukácii nadaných môžeme považovať za všeobecný cieľ usmerňovať osobnosti nadaných tak, aby čo najefektívnejšie zhodnocovali svoje nadanie, pracovali samostatne, tvorivo  a so záujmom a dokázali sa čo najoptimálnejšie adaptovať na prostredie. Edukačné ciele sa dosahujú prostredníctvom špecifických prístupov, modifikácií vo vyučovacom procese v oblasti obsahu, metód, aktivít žiaka i hodnotenia. Kľúčové kompetencie, ktoré si žiaci majú osvojiť, sú také isté, aké si osvojujú žiaci v bežných triedach.

Základné aspekty výučby môžeme charakterizovať takto:

  • rozširovanie znamená, že učivo sa preberáme do väčšej šírky, je obsiahlejšie, má väčší záber a širší kontext;
  • prehlbovanie znamená, že sa učivo preberáme do väčšej hĺbky a podrobnejšie, k špecifickým poznatkom pristupujeme detailnejšie, smerujeme k podstate problému;
  • obohacovanie znamená, že preberáme učivo, ktoré je mini záberu učebných osnov, vychádzame z prirodzených  špecifických záujmov nadaných detí a ich potrieb získavať vedomostí z nových oblastí, než predpisujú učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu.

 

Metódy výučby, ktoré sa v rámci tejto koncepcie používajú, nie sú klasické precvičovanie a opakovanie úloh. Okrem všeobecne používaných metód (vysvetľovanie, rozhovor, názorné ukážky) sa vo zvýšenej miere používajú heuristické metódy. Ďalej sú to rozhovorové, diskusné metódy, metódy problémového vyučovania, tvorba projektov, obhajoba vlastných prác, metódy na rozvíjanie tvorivosti, samostatnosti, to všetko vo forme tvorivého dialógu učiteľ – žiak. Dôraz kladieme na samostatnú prácu žiaka.

Použitím takýchto metód vo vyučovaní nadaných žiakov sa informácie a poznatky nestávajú jednoduchým cieľom vyučovania, ale pôsobia ako prostriedok rozvoja myslenia, tvorivosti i osobnostných vlastností detí. Celé vyučovanie prebieha ako zážitkové učenie s nevyhnutnou dávkou humoru, čo pôsobí na efektívnejšie zapamätanie si zadaní a ich riešení.

Hodnotenie žiakov a prospechové limity

Hodnotenie žiakov v 1. - 4. ročníku vo všetkých predmetoch vychádza z Metodického pokynu č. 22/2011 z 1. mája 2011 na hodnotenie žiakov základnej školy a požiadaviek Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1. Predmetom hodnotenia je úroveň dosiahnutých vedomostí a zručností podľa platných učebných osnov a vzdelávacích štandardov. Hodnotenie je motivačný a výchovný prostriedok, ako aj prostriedok pozitívneho podporovania zdravého sebavedomia žiaka.

V triedach I. stupňa používame slovné hodnotenie, doplnené bodovým a percentuálnym hodnotením. Slovné hodnotenie je pre intelektovo nadaných žiakov v 1. – 4. ročníku vyhovujúcejšie, lebo poskytuje väčšiu možnosť objektívnejšie hodnotiť žiaka vzhľadom na rôzny stupeň nadania v jednotlivých oblastiach vzdelávania a výkonnostnú nejednotnosť žiakov. Uplatňuje sa predovšetkým pozitívne verbálne hodnotenie a dôraz sa kladie predovšetkým na sebahodnotenie, uvedomenie si svojho výkonového statusu, s možnosťou korekcie chýb.

Počty žiakov v triedach

  • Počty žiakov v špeciálnych triedach sú stanovené legislatívne.
  • V triede  na I. stupni je maximálne 12 žiakov.
  • Optimálny počet na II. stupni je do 16 žiakov.

Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
    Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
  • -

Mapa