DOKUMENTY ŠKD A ORGANIZÁCIA ČINNOSTI


Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v ŠKD

Poplatky ŠKD za mesiace september, október, november, december v sume 11,- € mesačne (spolu 44,- €) je potrebné zaplatiť najneskôr do 15. októbra 2019 na účet školy bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou. Každý rodič vidí informácie o platbách, vrátane čísla účtu a variabilného symbolu v internetovej žiackej knižke (IŽK) - v časti komunikácia a platby.

Bankové spojenie

Banka:                     Prima banka a.s.
Číslo účtu:               0502984003/5600
IBAN:                       SK96 5600 0000 0005 0298 4003
Variab. symbol:       (IŽK, časť komunikácia - platby) 
Poznámka, správa:  meno žiaka, trieda

Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý má tri a viac detí vo veku povinnej školskej dochádzky, má nárok na zľavu 20% (mesačný príspevok 8,80 €) na základe žiadosti


Oddelenia v školskom roku 2018/2019

Oddelenie

Žiaci z triedy

Vychovávateľka

Miestnosť

I.odd.

 I.B, IV.C (1. sk.)

 Helena Manková 

 2. posch. - I.B

II.odd.

 I.C, IV. C (2.sk.)

 Gabriela Ferencová

 3. posch. - I.C

III.odd.

 II.A, III.A, V. roč.

 Mgr. Jana Hodorovská

 2. posch. - II.A 

IV.odd.

 II.B, IV.D (1.sk.)

 Miriam Lovičová  prízemie - II.B

V.odd.

 II.C, IV. D (2.sk.)  Alica Királyová  prízemie - II.C

VI.odd.

 III.B, IV.C (3. sk.)  Henrieta Režuchová  3. posch. - III.B 

VII.odd.

 III. C, IV. C (4.sk.)

 Eva Boslaiová

 3. posch. - III.C

VIII. odd.

 I.A, IV. A, IV. B Bc. Lenka Hudecová

 3. posch. - IV.B

 


Organizácia činnosti

Naša škola ponúka žiakom aktívne využiť čas mimo vyučovania v rámci Školského klubu detí (ŠKD).

  • Výchovný program pre záujmové vzdelávanie ŠKD ZŠ Krosnianska, Košice
  • Vnútroškolský poriadok ŠKD

 

Prihlasovanie a odhlasovanie žiakov z ŠKD sa uskutočňuje na základe písomných žiadostí rodičov žiaka.

 

žiadosť :

 


Režim dňa

 600 -   800

Ranná služba – príchod žiakov do ŠKD - ranná služba (zberná trieda II.B - prízemie)

1140 - 1330

Relaxácia – hygiena, obed, odpočinková činnosť

1330 - 1430

Vychádzky – pohybové, námetové, športové hry

1430 - 1500

Záujmová činnosť – ako náhrada za krúžky - pobyt vonku, v prírode, v telocvični, na ihrisku, v školskej knižnici (spoločensko-vedná oblasť výchovy, environmentálno-prírodovedná oblasť výchovy, telovýchovná, zdravotná a dopravná oblasť výchovy, esteticko-výchovná oblasť výchovy, pracovno-technická oblasť výchovy)

1500 - 1545

 

Príprava na vyučovanie – didaktické hry, precvičovanie, písanie domácich úloh, čítanie, práca s náučnou literatúrou 

1545 - 1600

Oddychová činnosť –  úprava tried, šatní, lavíc, aktoviek, relaxácia, zábavné aktivity

1600 - 1730

Dlhá služba – individuálne hry, čítanie kníh, časopisov, lúštenie osemsmeroviek, kreslenie, spoločenské a zábavné hry (zberná trieda II.B - prízemie).

Poznámka: Režim dňa sa denne prispôsobuje počtu vyučovacích hodín.

 


Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
    Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
  • +421 55 671 57 19 (spojovateľka, hospodárka školy)
    +421 903 716 719 (riaditeľka školy)
    +421 950 293 215 (školská psychologicka) - kontaktovať je možné po 13.00 h, v čase prerušeného vyučovania od 9.00 h

Mapa