DOKUMENTY ŠKD A ORGANIZÁCIA ČINNOSTI


Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v ŠKD

Poplatky ŠKD za mesiace september, október, november, december v sume 11,- € mesačne (spolu 44,- €) je potrebné zaplatiť najneskôr do 20. októbra 2022 na účet školy bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou. Každý rodič vidí informácie o platbách, vrátane čísla účtu a variabilného symbolu v internetovej žiackej knižke (IŽK) - v časti komunikácia a platby.

Bankové spojenie

Banka:                     Prima banka a.s.
Číslo účtu:               0502984003/5600
IBAN:                       SK96 5600 0000 0005 0298 4003
Variab. symbol:       (IŽK, časť komunikácia - platby) 
Poznámka, správa:  meno žiaka, trieda

Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý má tri a viac detí vo veku povinnej školskej dochádzky, má nárok na zľavu 20% (mesačný príspevok 8,80 €) na základe žiadosti. Ak súrodenec uvedený v žiadosti nenavštevuje našu školu, je potrebné k žiadosti priložiť potvrdenie o návšteve školy.


Oddelenia v školskom roku 2022/2023

Oddelenie

Triedy

Vychovávateľka

Miestnosť

I.

I.A, II.A, II.B, V.A

Mgr. Jana Hodorovská

2. posch. - I.A

II.

I.B, IV.C, V.C

Bc. Mária Brinzíková

prízemie - I.B

III.

I.C, IV.B

Dominika Kráľová

prízemie - I.C

IV.

II.C, IV.B

Alica Királyová

3. posch. - II.C

V.

II.D, IV.B

Bc. Lenka Hudecová

3. posch.- II.D

VI.

III.A, IV.A, IV.C

Miriam Lovičová

3. posch. - III.A

VII.

III.B, IV.C

Eva Boslaiová

3.posch. - III.B

VIII. 

III.C, IV.B, V.B

Henrieta Režuchová

2. posch. - III.C

 


Organizácia činnosti

Naša škola ponúka žiakom aktívne využiť čas mimo vyučovania v rámci Školského klubu detí (ŠKD).

  • Výchovný program pre záujmové vzdelávanie ŠKD ZŠ Krosnianska, Košice
  • Vnútroškolský poriadok ŠKD

 

Prihlasovanie a odhlasovanie žiakov z ŠKD sa uskutočňuje na základe písomných žiadostí rodičov žiaka.

 


Režim dňa

 600 -   800

Ranná služba – príchod žiakov do ŠKD - ranná služba (zberná trieda I.B - prízemie)

1140 - 1330

Relaxácia – hygiena, obed, odpočinková činnosť

1330 - 1430

Vychádzky – pohybové, námetové, športové hry

1430 - 1500

Záujmová činnosť – ako náhrada za krúžky - pobyt vonku, v prírode, v telocvični, na ihrisku, v školskej knižnici (spoločensko-vedná oblasť výchovy, environmentálno-prírodovedná oblasť výchovy, telovýchovná, zdravotná a dopravná oblasť výchovy, esteticko-výchovná oblasť výchovy, pracovno-technická oblasť výchovy)

1500 - 1545

 

Príprava na vyučovanie – didaktické hry, precvičovanie, písanie domácich úloh, čítanie, práca s náučnou literatúrou 

1545 - 1600

Oddychová činnosť –  úprava tried, lavíc, aktoviek, relaxácia, zábavné aktivity

1610 - 1700

Dlhá služba – individuálne hry, čítanie kníh, časopisov, lúštenie osemsmeroviek, kreslenie, spoločenské a zábavné hry (zberná trieda I.B - prízemie)

Poznámka: Režim dňa sa denne prispôsobuje počtu vyučovacích hodín.

 

Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
    Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
  • -

Mapa