DOKUMENTY ŠKD A ORGANIZÁCIA ČINNOSTI


Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v ŠKD

Poplatky ŠKD za mesiace september, október, november, december v sume 11,- € mesačne (spolu 44,- €) je potrebné zaplatiť najneskôr do 20. októbra 2020 na účet školy bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou. Každý rodič vidí informácie o platbách, vrátane čísla účtu a variabilného symbolu v internetovej žiackej knižke (IŽK) - v časti komunikácia a platby.

Bankové spojenie

Banka:                     Prima banka a.s.
Číslo účtu:               0502984003/5600
IBAN:                       SK96 5600 0000 0005 0298 4003
Variab. symbol:       (IŽK, časť komunikácia - platby) 
Poznámka, správa:  meno žiaka, trieda

Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý má tri a viac detí vo veku povinnej školskej dochádzky, má nárok na zľavu 20% (mesačný príspevok 8,80 €) na základe žiadosti. Ak súrodenec uvedený v žiadosti nenavštevuje našu školu, je potrebné k žiadosti priložiť potvrdenie o návšteve školy.


Oddelenia v školskom roku 2020/2021

Oddelenie

Vychovávateľka

Miestnosť

I.odd.

 Miriam Lovičová

 3. posch. - I. A 

II.odd.

 Eva Boslaiová

 3. posch. - I. B

III.odd.

 Henrieta Režuchová

 2. posch. - I. C

IV.odd.

 Mgr. Dominika Nigutová

 2. posch. - II. B

V.odd.

 Gabriela Ferencová  3. posch. - II. C

VI.odd.

 Mgr. Jana Hodorovská  2. posch. - III. A

VII.odd.

 Bc. Lenka Mňahončáková 

 prízemie . - III. B 

VIII. odd.

 Alica Királyová   prízemie . - III. C

 


Organizácia činnosti

Naša škola ponúka žiakom aktívne využiť čas mimo vyučovania v rámci Školského klubu detí (ŠKD).

  • Výchovný program pre záujmové vzdelávanie ŠKD ZŠ Krosnianska, Košice
  • Vnútroškolský poriadok ŠKD

 

Prihlasovanie a odhlasovanie žiakov z ŠKD sa uskutočňuje na základe písomných žiadostí rodičov žiaka.

 


Režim dňa

 600 -   800

Ranná služba – príchod žiakov do ŠKD - ranná služba (zberná trieda III.B - prízemie)*

1140 - 1330

Relaxácia – hygiena, obed, odpočinková činnosť

1330 - 1430

Vychádzky – pohybové, námetové, športové hry

1430 - 1500

Záujmová činnosť – ako náhrada za krúžky - pobyt vonku, v prírode, v telocvični, na ihrisku, v školskej knižnici (spoločensko-vedná oblasť výchovy, environmentálno-prírodovedná oblasť výchovy, telovýchovná, zdravotná a dopravná oblasť výchovy, esteticko-výchovná oblasť výchovy, pracovno-technická oblasť výchovy)

1500 - 1545

 

Príprava na vyučovanie – didaktické hry, precvičovanie, písanie domácich úloh, čítanie, práca s náučnou literatúrou 

1545 - 1600

Oddychová činnosť –  úprava tried, šatní, lavíc, aktoviek, relaxácia, zábavné aktivity

1610 - 1730

Dlhá služba – individuálne hry, čítanie kníh, časopisov, lúštenie osemsmeroviek, kreslenie, spoločenské a zábavné hry (zberná trieda III.B - prízemie)*

Poznámka: Režim dňa sa denne prispôsobuje počtu vyučovacích hodín.

 

* Počas rekonštrukcie interiéru školy budú deti prichádzať na rannú službu a odchádzať z dlhej služby cez vchod č.1 (vrática).


Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
    Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
  • +421 55 671 57 19 (spojovateľka, hospodárka školy)

Mapa